Barn som pårørende 

Her finner du..... 

Barn som pårørende

Barnehage

Tiltak: 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Målgruppe:

Lavinntekts familier  

Kort beskrivelse: 

Ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Tiltak:

Tilrettelegging barn med nedsatt funksjonsevne § 19 g

Kort beskrivelse:

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

Lenke: 

Barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Målgruppe

0-6 år

Lenke

Oversikt over alle barnehager 

Informasjonsside om Barnehage

Barnevern

Tiltak:

Barnevernsvakten

Målgruppe

 • Alle som er bekymret for et barn eller ungdom
 • Barn eller ungdom som ikke har det bra hjemme

Kort beskrivelse:

Barnevernvakten er en døgnåpen kontakttelefon og fungerer som interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum.

Barnevernvaktens ansvar er å gi barnevernfaglig bistand til barn og deres familier ved akutte kriser. Barnevernvakten svarer også på nasjonal alarmtelefon 116 111, og bistår utover akutte kriser med råd og veiledning, kontrollbesøk og oppfølging av barnevernssaker utenom barneverntjenestens åpningstider.

Lenke: 

For mer informasjon om Barnevernsvakten les her

Tiltak: 

Hjelpetiltak etter Barnevernsloven

Målgruppe: 

Barn, unge og deres familier

Kort beskrivelse: 

Barneverntjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barnet/ungdommen på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernloven

Lenke:

Se nærmere informasjon om ulike hjelpetiltak

 

Tiltak:

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge 116 111

Målgruppe:

 • Barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ringe

Beskrivelse: 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er gratis og døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.

Lenke: 

For mer informasjon om Nasjonal alarmtelefon for barn og unge se her

Tiltak: 

Plassering utenfor hjemmet 

Målgruppe:

Barn og unge som er i behov av å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode.

Kort beskrivelse:

Barneverntjenesten kan plassere barn akutt dersom barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.

Barneverntjenesten kan plassere ungdom akutt dersom atferden til barnet setter barnets liv og helse i fare

Lenke: 

For mer informasjon om fosterhjem og barnevernsinstitusjoner se her

 

Flyktninger og innvandrere

Flyktningekontoret

Målgruppe:

Flyktninger

Beskrivelse: 

Flyktningkontoret har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Bærum kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet

Flyktningkontorets arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere».  Introduksjonsloven Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.

Lenke:

Introduksjonsprogram for flyktninger

Tiltak: 

Introduksjonsprogram

Målgruppe:

Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet

Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet.

Beskrivelse: 

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede deg til deltakelse i det norske arbeidslivet. Gjennom introduksjonsprogrammet skal du lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. Du skal få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv. Du skal også få utdanning hvis du trenger det. Det er et mål at du skal komme i jobb eller utdanning når du er ferdig. Introduksjonsprogrammet skal starte opp så raskt som mulig, og senest innen tre måneder etter at du blir bosatt i din kommune

Lenke: 

Introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til introduksjonsprogrammet

Tiltak:

Migrasjonshelse

Målgruppe:

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet

Kort beskrivelse:

Migrasjonshelse ved Flyktningkontoret skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse hos bosatte flyktninger ut fra gjeldende lover og forskrifter. Fokuset er på forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom veiledning og kurs. Alle nybosatte flyktninger får tilbud om førstegangs helseundersøkelse, å opprette fastlege, samt bistand til å søke kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester ved behov. Vi har et særlig fokus på barn, og samarbeider tett med kommunens tjenester til barn og unge.

Lenke:

Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram for flyktninger

Tiltak

ICDP- foreldreveiledning for minoritetsspråklige

Målgruppe

Flerkulturelle familier med barn i alderen 0-18 år

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet med barn i alder 0-18 år. 

Beskrivelse

Foreldrekurs hvor du kan snakke med andre foreldre om vanlige utfordringer med barn og unge. På kurset legger vi vekt på å snakke om forskjellige kulturer og tradisjoner og hvordan dette påvirker oss. ICDP kurset (International Child Development Program) er et foreldreveiledningskurs som holdes i over 30 land og er anbefalt av Unicef og WHO

Lenke

ICDP kurs til foreldre med barn i alder 0-18 år

Tiltak

Svømmekurs

Målgruppe

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet voksne kvinner og menn

Lenke

Introduksjonsprogram for flyktninger

Sjøholmen maritime senter

 

Tiltak

Arbeidskonsulent

Målgruppe

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet

Lenke

Introduksjonsprogram for flyktninger

 

Skole

Tiltak

Innføringsklassen

Målgruppe

Nyankomne minioritetsspråklige elever med behov for grunnleggende norskopplæring fra 2-10 klasse

Lenke

Innføringsklassene/velkomstklassene

Tiltak

Særskilt norskopplæring

Målgruppe

Alle elever med behov for særskilt språkopplæring

Beskrivelse

Alle elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen (opplæringsloven § 2-8)

Lenke

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever - pdf

 

Tiltak

To-språklig fagopplæring

Målgruppe

Alle elever med behov for opplæring på sitt morsmål

Kortbeskrivelse

Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål, utført av tospråklig lærer

Lenke

Minoritetsspråklige elever

 

Voksenopplæringssenteret

Tiltak

Norskkurs

Målgruppe

Deltagere på introduksjonsprogrammet og andre innvandrere

Beskrivelse

Norskkurs på Voksenopplæringssenteret skal hjelpe deg på veien til en fullverdig deltakelse i norsk samfunns- og arbeidsliv

Alle norskkursene følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lenke

Norskkurs

 

Tiltak: 

Bransjekurs

 • Salg og service
 • Bussjåfør
 • Pleieassistent
 • Barnehageassistent

Målgruppe

Deltagere på introduksjonsprogrammet og andre innvandrere

Beskrivelse

Ønsker du bransjerettet norskopplæring med arbeidserfaring? Norskkurs for yrker og bransjer er en kombinasjon av undervisning i norsk, karrierelæring/ arbeidslivskunnskap og bransjenorsk. På bransjekursene får du i tillegg bransjenorsk, praksis som gir deg erfaring i en bedrift.

Lenke

Norskkurs for yrker og bransjer

Tiltak

Akademikerkurs

Målgruppe

Innvandrere med akademisk bakgrunn 

Kort beskrivelse

Har du akademisk bakgrunn og ønsker intensiv norskopplæring med rask progresjon?

Dette kurset har rask progresjon og krever stor egeninnsats. Det er tilpasset deg som har høyere utdanning fra tidligere

Lenke

 

Tiltak

Trainee-program for innvandrere med høyere utdanning

Målgruppe

Innvandrere med høyere utdanning

Kort beskrivelse

Trainee-programmet er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering og hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester

Programmet går over 12 mnd og vil gi de rette kandidatene mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen

Lenke 

Trainee-program for innvandrere med høyere utdanning

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Tiltak:

PPT konsultasjonstelefon

Målgruppe:

Foreldre til barn i førskolealder

Kortbeskrivelse:

Rådgivningstelefon tirsdager fra 12.00 - 15.00

Lenke:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak:

Sakkyndig vurdering

Målgruppe:

Barn i førskolealder

Kort beskrivelse:

Sakkyndig vurdering etter henvising om behov for spesialpedagogisk hjelp

Lenke:

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage

Tiltak: 

Spesialpedagogikk Barnehage

Målgruppe:

Barn fra 0-6 år med rett på spesialpedagogisk hjelp

Kort beskrivelse:

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 35 på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

Lenke:

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage

Foreldreveiledning

Helsestasjon

Tiltak

Fødsel-, amme- og foreldre forberedende grupper

Målgruppe

Gruppene er et tilbud til gravide med partner som følges av jordmor på helsestasjonen

Kort beskrivelse

På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

COS-gruppe 0-5

Målgruppe

Foreldre til barn fra 0-5 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre

Tiltak

ICDP- foreldreveiledning for minoritetsspråklige

Målgruppe

Flerkulturelle familier med barn i alderen 0-18 år

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet med barn i alder 0-18 år

Kort beskrivelse

Foreldrekurs hvor du kan snakke med andre foreldre om vanlige utfordringer med barn og unge. På kurset legger vi vekt på å snakke om forskjellige kulturer og tradisjoner og hvordan dette påvirker oss. ICDP kurset (International Child Development Program) er et foreldreveiledningskurs som holdes i over 30 land og er anbefalt av Unicef og WHO

Lenke

ICDP kurs til foreldre med barn i alder 0-18 år

Skolehelsetjenesten

Tiltak

COS- gruppe 6-12

Målgruppe

Foreldre til barn fra 6-12 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre

Lenke

Trygghetssirkelen Foreldrekurs

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temakvelder for foreldre med barn 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær

Målgruppe

Foreldre til barn i 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær. 1 gruppe høst/ 1 gruppe vår

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om bekymringsfullt fravær hos barn fra 5-7 klasse

Tiltak

Temakvelder for foreldre til ungdom med høyt skolefravær

Målgruppe

Foreldre til ungdom på ungdomskolen og videregående skole med høyt skolefravær

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om ungdommer med høyt skolefravær

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Rusforebyggende team: temakvelder for foreldre

Målgruppe

Foreldre med ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre til ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Målgruppe

Foreldre med barn/ungdom som har ME eller ME lignende symptomer

Kort beskrivelse

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Lenke

Ressursteam for ungdom

 

Psykisk helseteam

Tiltak

Individuell foreldreveiledning fra psykisk helseteam (kort tid

Målgruppe

For gravide og foreldre med sped og småbarn (sped-og småbarns team 0-5 år)

For foreldre med barn i barneskolealderen med lettere psykiske plager (barneskoleteamet)

For foreldre med ungdommer med lettere psykiske plager (ungdomsteamet)

Kort beskrivelse

Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

Tiltak

Foreldrekurs-«Tuning into kids»

Målgruppe

Foreldre til barn i aldersgruppen 0-5 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledning i regi av psykisk helseteam som fokuserer på den emosjonelle tilknytningen mellom barn og foreldre og fokuserer på emosjonstrening

Lenke

Ta kontakt med din helsestasjon

Finn din helsestasjon

Målgruppe

Foreldre til barn i ungdomsskole og videregående skole

Kort beskrivelse

Evidensbasert foreldreveiledningskurs som fokuserer på den emosjonelle kontakten mellom foreldre og barn ved å hjelpe foreldre å bli mer bevisst og i stand til å håndtere sine egne følelser

Lenke 

Ta kontakt med din helsestasjon

Finn din helsestasjon

eller

Psykisk helse team

Flyktningkontoret

Tiltak

Helsekurs, ungdom og voksne

Målgrupper

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet

Lenke

Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram for flyktninger

 

Skolehelsetjenesten/PPT-tjenesten

Tiltak

Kurs for foreldre som er bekymret for skolestart

Målgruppe

Foreldre til elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kort beskrivelse

Psykologspesialister og helsesykepleiere i Helsetjenester barn og unge og PP-rådgivere tilbyr gratis 2timers «nødhjelp» for foreldre før skoleoppstart

Lenke

Trenger du hjelp til å hjelpe barnet ditt/ ungdommen din  gang med skole igjen?

 

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Helsestasjoner

Målgruppe

Helsestasjonene i Bærum kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier

Kort beskrivelse

På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

 

Tiltak

Fødselsforberedende kurs og barselkurs for gravide og foreldre med innvandrerbakgrunn/utenom vestlige

Målgruppe

Gravide og foreldre med innvandrerbakgrunn/utenom vestlige

Kort beskrivelse

Fødselsforberedende kurs og barselkurs for gravide og foreldre med innvandrerbakgrunn/utenom vestlige

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Fødsel-, amme- og foreldre forberedende grupper

Målgruppe

Gruppene er et tilbud til gravide med partner som følges av jordmor på helsestasjonen

Kort beskrivelse

Jordmor forbereder til fødsel. Målet er å gi økt kunnskap og trygghet i forhold til fødselen. Jordmor forbereder til amme-/barselperioden. Gjennom økt kunnskap blir du tryggere og bedre rustet til denne perioden

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Svangerskapsomsorg

Målgruppe

Gravide

Kort beskrivelse

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Hjemmebesøk av jordmor

Målgruppe

Foreldre med nyfødt barn

Kort beskrivelse

Hjemmebesøk av jordmor etter hjemkomst fra sykehuset

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Etterkontroll hos jordmor

Målgruppe

Foreldre med nyfødt barn

Kort beskrivelse

I denne konsultasjonen er hensikten å undersøke om mor har det bra både fysisk og psykisk. Dette er starten på livet etter fødselen. Vi anbefaler denne konsultasjonen ca 8-12 uker etter fødselen

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Helsestasjon for barn fra 0-5

Målgruppe

Barn fra 0-5 og deres foreldre

Kort beskrivelse

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, oppfølging av sped- og småbarn etter et fastsatt nasjonalt program. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon.

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

Foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen (COS P kurs)

Målgruppe

Foreldre til barn fra 0-12 år

Kortbeskrivelse

Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg å se og forstå barnets behov og signaler, og bli tryggere på hvordan du kan møte barnet ditt i hele spekteret av følelser og behov

Lenke

Tygghetssirkelen foreldrekurs

Tiltak

ICDP foreldreveiledningskurs kurs

Målgruppe

Kurset er for foreldre med innvandrer bakgrunn

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurs som tar opp gleder, sorger og utfordringer ved det å være foreldre i dag. Hvordan kulturer og tradisjoner påvirker oss i barneoppdragelsen. Hvordan legge til rette for at barna får en best mulig utvikling og fremtid i Norge

Lenke

ICDP foreldreveiledningskurs kurs - Til foreldre (pdf)

Tiltak

Familievernet på helsestasjonen

Målgruppe

Tilbud til par, familier eller enkeltpersoner

Kort beskrivelse

Familievernet tilbyr samtaler om: parforholdet foreldresamarbeid når en pluss en blir tre barn i to hjem

Lenke

Familievernet på helsestasjonen - tilbud til par, familier og enkeltpersoner

Family counselling at health clinics - an offer to couples, families and individuals

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Helsesykepleier

Målgruppe

Tilbud til alle elever i grunnskole, videregående og private skoler

Kort beskrivelse

Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønsker. De som jobber i skolehelsetjenesten, har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Skolehelsetjenesten tilbyr helsesamtaler, oppfølgingssamtaler, undervisning og veiledning i klasser og grupper, og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammer. Skolehelsetjenesten har fast samarbeid med skolen og de andre yrkesgruppene som jobber der

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Målgruppe

Tilbud til alle unge i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

Helsestasjon for ungdom er et tilbud som kommer i tillegg til skolehelsetjenesten. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for gutter

Målgruppe

Et tilbud for gutter mellom 13-23 år

Kort beskrivelse

Her jobber det en mannlig lege og en helsesykepleier. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Rusforebyggende team

Målgruppe

Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år

Kort beskrivelse

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Helsetjenester barn og unge

Akutte helsetjenester

Tiltak

Informasjonsside om akutte helsetjenester

Lenke

Akutt helsehjelp

 

 

 

Helsetjenester barn og unge

Tiltak

Helsetjenester barn og unge

Målgruppe

Barn og unge og deres pårørende

Kort beskrivelse

Informasjonsside om helsetjenester til barn og unge

Lenke

Helsetjenester for barn og unge

 

Helse og omsorgstjenester

Tiltak

Helse og omsorgstjenester

Målgruppe

Barn og unge og deres pårørende

Kort beskrivelse

Oversikt over kommunens helse og omsorgstjenester informasjon om søknadsprosess

Lenke

Helse og omsorg

Kultur og fritid

Tiltak

Fritidsstipend

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Kort beskrivelse

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi

Les mer om fritidsstipendordning her:

Tiltak

Fritidssentrene

Målgruppe

Åpent for alle barn og unge i alderen 10-25 (primært 13-18)

Kort beskrivelse

fritidsaktiviteter, lekselesing, kafé, voksenkontakt, veiledning, ungdom og fritid

Lenke

Fritidsklubber

Fritidsklubber Facebookside

 

Tiltak

Motorsenteret på RUD

Målgruppe

Barn og unge i alder 13-25

Kort beskrivelse

På Bærumungdommens motorsenter tilbyr vi kyndig veiledning innen mekanikk i tilknytning med motorsport på to og fire hjul.

Lenke

Bærumungdommens motorsenter/Rud Rampland

Ungdom og fritid Facebookside

Tiltak

BUA Bærum

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier

Kort beskrivelse

Bua er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få muligheten til å prøve ut flere og mer varierte aktiviteter. Bua i Bærum er en utlånsordning for barn og unge som går på skole i Bærum.

 Dette tilbudet forsøker å imøtekomme behovet for at barn og unge fra lavinntektsfamilier skal gis mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med familie og venner, uavhengig av økonomi.

Hos oss kan du låne sportsutstyr i max 3 uker + mulighet for 1 uke forlengelse

Lenke 

BUA Bærum

Fritidsstipend

Tiltak

Barn i sentrum midler

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier i alderen 6-16 fra

Kort beskrivelse

Alle barne- og ungdomsskoler i Bærum er tildelt en sum penger som skal brukes til støtte for fritidsaktiviteter for elever fra lavinntektsfamilier. Hver skole administrer dette

Ta derfor direkte kontakt med din skole om du har behov for slik støtte

Liste over alle skolene i Bærum

Tiltak

Bjørnegård aktivitetshus

Målgruppe

Aktivitetshus for voksne over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne i Bærum kommune og tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

 

Tiltak

Mandagsklubben

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Treffsted med ulike gruppeaktiviteter som disko, filmkveld, Kreativt Verksted, Kule Kokker, Gøy i Gymsalen, bingo, billiard, samt masse musikk og prat

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

Tiltak 

Støttekontakt

Målgruppe

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Kort beskrivelse

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak 

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og unge med ADHD i alderen 8-19.

Kort beskrivelse

Aktiv fritid er et fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD - Aktiv fritid

 

Tiltak

Aktivitetsgrupper

Målgruppe

Voksne over 18 år med psykisk helseutfordringer

Kort beskrivelse

Aktivitetsgruppe for personer over 18 år med psykisk helseutfordringer

Lenker

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Tiltak

Kulturskolen

Målgruppe

Barn og unge

Kort beskrivelse

Bærum kulturskole er en del av grunnskolen i Bærum Kommune. Skolen har tre fagområder - musikk, visuell kunst og dans

Lenke

Bærum kulturskole

Skole

Tiltak

Barn i sentrum midler

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier i alderen 6-16 fra

Kort beskrivelse

Alle barne- og ungdomsskoler i Bærum er tildelt en sum penger som skal brukes til støtte for fritidsaktiviteter for elever fra lavinntektsfamilier. Hver skole administrer dette

Ta derfor direkte kontakt med din skole om du har behov for slik støtte

Liste over alle skolene i Bærum

Kulturskolen

Tiltak

Kulturskolen

Målgruppe

Barn og unge

Kort beskrivelse

Bærum kulturskole er en del av grunnskolen i Bærum Kommune. Skolen har tre fagområder - musikk, visuell kunst og dans

Lenke

Bærum kulturskole

Fritid og avlastning

Tiltak 

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og unge med ADHD i alderen 8-19.

Kort beskrivelse

Aktiv fritid er et fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD - Aktiv fritid

 

Tiltak 

Støttekontakt

Målgruppe

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Kort beskrivelse

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak

Mandagsklubben

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Treffsted med ulike gruppeaktiviteter som disko, filmkveld, Kreativt Verksted, Kule Kokker, Gøy i Gymsalen, bingo, billiard, samt masse musikk og prat

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

Tiltak

Fredagstreff

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Et treffsted for voksne utviklingshemmede med dans og Biljard.

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

 

Tiltak

Aktivitetsgrupper

Målgruppe

Voksne over 18 år med psykisk helseutfordringer

Kort beskrivelse

Aktivitetsgruppe for personer over 18 år med psykisk helseutfordringer

Lenker

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Bjørnegård aktivitetshus

Tiltak

Bjørnegård aktivitetshus

Målgruppe

Aktivitetshus for voksne over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne i Bærum kommune og tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

PP-tjenesten

Målgruppe

PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet

Kort beskrivelse

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Anonym drøfting

Målgruppe

Foreldre

Kort beskrivelse

Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Konsultasjonstelefon

Målgruppe

Foreldre/barnehage til barn i førskolealder

Kort beskrivelse

Rådgivningstelefon åpen tirsdag fra 12-15

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Sakkyndig vurdering

Målgruppe

Sakkyndig vurdering

Kort beskrivelse

PPT skal etter henvendelse utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Fraværsoppfølging

Målgruppe

Elever i alderen 6-16 år, med bekymringsfullt fravær

Kort beskrivelse

Fraværsoppfølging av elever fra 6-16 år med bekymringsfullt fravær. 

 

Tiltak

Ressursteam

Målgruppe

Elever i grunnskolen

Kort beskrivelse

Tverrfaglig team ved alle grunnskoler. Her skal skole, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen bidra til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som at bistanden rundt eleven koordineres og evalueres

Lenke

Ressursteam – skole

Psykisk helse

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Individuelle helsesamtaler, oppfølgingssamtaler med helsesykepleier

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående?

Kort beskrivelse

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønske

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse

Lenke

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Psykologisk førstehjelp

Målgruppe

Undervisningstilbud til alle elever i 2., 5. og 8. trinn

Kort beskrivelse

Undervisningstiltak som skal bidra til å hjelpe barn og ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser, og dermed styre unna mange vansker

Lenke

Psykologisk Førstehjelp

Psykisk helseteam

Tiltak

Individuelle samtaler og familiesamtaler

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Foreldreveiledning

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Tiltak

Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Helsestasjoner

Tiltak

Individuelle samtaler

Målgruppe

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter mannlig leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for gutter

Tiltak

Individuelle samtaler

Målgruppe

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter mannlig leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Helsestasjon for ungdom

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temakvelder for foreldre

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte 

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Utekontakten

Tiltak

Utekontakten

Målgruppe

Utekontakten i Bærum tilbyr bistand til ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25 år

Oppsøkende tilbud  til enkeltpersoner og grupper av ungdommer (15-25 år) som behøver støtte og hjelp (og som ikke fanges opp eller i tilstrekkelig grad nås av eksisterende hjelpeapparat). Ungdom som er i faresonen for å utvikle problemer i en slik grad at deres sosiale eller mentale funksjonsevne er truet.

Lenke

Utekontakten

Støttekontakt

Tiltak

Støttekontakt

Målgruppe

Barn og unge med psykiske helseutfordringer, utviklingshemning og fysisk funksjonshemning

Kort beskrivelse

Tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Stanga avlastningssenter

Tiltak

Stanga avlastningssenter

Målgruppe

Foreldre som har barn/ungdom med psykiske helseutfordringer/utfordrende atferd med behov for avlastning. (Alder 8-18 år).

Kort beskrivelse

Stanga avlastningssenter tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år som strever med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet. Oppfølgingen tilpasses etter barnets og familiens behov

Lenke

Stanga avlastningssenter

Fritid og avlastning

Tiltak

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og ungdom med ADHD i alderen 8-19 år

Kort beskrivelse

Aktivitetstilbud i gruppe for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD – Aktiv fritid

 

Tiltak

Aktivitetsgruppe psykisk helse

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med psykiske helseutfordringer

Kort beskrivelse

Fritid og Avlastning har mange lavterskel gruppetilbud og turer for voksne over 18 år med utfordringer knyttet til psykisk helse

Lenke

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Akutthjelp til barnefamilier

Tiltak

Akutthjelp til barnefamilier

Målgruppe

Målgruppen er familier med barn 0-12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov

Kort beskrivelse

Akutthjelpen kan bistå deg og din familie i en utfordrende periode. Målgruppen vår er familier med barn 0-12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov. Vi gir avlastning med barn mellom 08.00 og 15.30 på hverdager. Familiene får hjelp 2-3 halve dager i uken, eller mer hvis vi har kapasitet. Hjelpen gis en periode på 2-4 uker

Lenke

Akutthjelp til barnefamilier

Rask psykisk helsehjelp

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie.

Rask psykisk helsehjelp

 

Tiltak

Assistert selvhjelp

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Med assistert selvhjelp får du hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, stress og søvnvansker ved bruk av et nettbasert program

Lenker

Assistert selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp

 

Tiltak

Introduksjonskurs forstå og møte følelser

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Belastningsmestring

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: Mindfullness 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: Søvnkurs

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp</

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp</

Tiltak

Individuell samtaler

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Strukturert behandling basert på kognitiv terapi med en ramme på ca. 6 samtaler

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Mestringstreff

Målgruppe

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger

Kort beskrivelse 

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Selvmordsforebyggende team

Tiltak

Selvmordsforebyggende team

Målgruppe

Innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende

Kort beskrivelse

Selvmordsforebyggende team støtter innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende. Teamet består av psykologer og helsesøstre. Støtten gis i tillegg til behandling i psykisk helsevern eller andre tiltak

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Rådgivningstjenesten rus og psykisk helse

Tiltak

Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av helseteam

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Drop-in samtaler og helseoppfølging

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus

Målgrupper

 • Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år:
 • mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • pårørende til mennesker i målgruppen

Kort beskrivelse

Individuelt tilpasset, ambulant tjeneste etter enkeltvedtak på bakgrunn av egensøknad

Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Lenke

Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus

Psykisk helse boliger

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske lidelser eller rus-avhengighet som har redusert bo- eller funksjons-evne og som har behov for tilgjengelig personale.

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Psykisk helse boliger

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske helse og rusutfordringer.

Kort beskrivelse

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter tilbyr fire behandlingstilbud: Langtidsplasser, mottaksplasser, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og mestringstelefon/mestringsplass

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Målgruppe

Pasienter over 18 år med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem som fyller fastsatte kriterier for innleggelse.

Kort beskrivelse

Kortere innleggelser med observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med recoveryorientert tilnærming med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mottaksplasser

Målgruppe

Utskrivningsklare pasienter over 18 år fra spesialisthelsetjenesten med psykisk helse og rusutfordringer som venter på kommunalt tilbud

Kort beskrivelse

Når lege/psykolog i spesialisthelsetjenesten vurderer pasienten som utskrivningsklar fra sykehus, har kommunen ansvar for å etablere et riktig tilbud. Dersom tilbudet ikke kan ytes fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar, får pasienten tilbud om mottaksplass dersom det ledig kapasitet

Mottaksplassenes hovedmål er å etablere og iverksette et riktig tilbud for de aktuelle pasientene og å sikre forsvarlig overføring til hjemmet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Langtidsplasser

Målgruppe

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Kort beskrivelse

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mestringstelefon

Målgruppe

Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud til Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer.

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Tiltak

Mestringsplass

Målgruppe

Innbyggere over 18 år som strever med utfordringer og eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud. Brukerstyrtplass til innbyggere som strever med utfordringer og/eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem

Avtalen om bruk av brukerstyrt plass vil være individuelt tilpasset og med en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov

FACT-team

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer som er i behov av samtidige og omfattende tjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste

Kort beskrivelse

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.

FACT, Bærum DPS består av medarbeidere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er at du som pasient skal få helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte. Er du pasient hos oss får du tett oppfølging i perioder du er sårbar eller syk og mindre oppfølging i stabile faser.

Lenke

FACT

Bjørnegård aktivitetshus

Målgruppe

Innbyggere over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Et kommunalt lavterskeltilbud for innbyggere i Bærum kommune over 18 år som tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning.

Aktivitetshuset tilbyr kurs, nettverksgruppe, turgruppe, yoga og fysisk trening, samt kreative kurs innen håndarbeid, maling, og matlaging ved Binna kafé.

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

Asker og Bærum krisesenter

Målgruppe

Kvinner og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner

Kort beskrivelse

På Asker og Bærum krisesenter får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er også åpent for innbyggere fra Asker, Bærum og Lier kommune. Vi er her for alle mennesker

Lenke

Asker og Bærum krisesenter

 

Rus- og kriminalitetsforebygging

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temamøter

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Ressursteam for ungdom

Rusforebyggende team

Tiltak

Temamøter

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Ressursteam for ungdom

Rus og kriminalitetsforebygging

Målgruppe

For ungdom og deres familier opp til 23 år.

Kort beskrivelse

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Teamet tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Frivillig ungdomskontrakt

Målgruppe

For ungdom opp til 23 år

Kort beskrivelse

Frivillig ungdomskontrakt er en
kontrakt mellom ungdom, foresatte (for ungdom under 18 år), helsesykepleier og eventuelt politiet på frivillig grunnlag

Lenke

Helsestasjon for ungdom

 

 

Tiltak

Individuelle samtaler

Målgruppe

Ungdom opp til 23 år som har rusutfordringer og deres foresatte

Kort beskrivelse

Individuell oppfølging gjennom samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Ungdomskontrakt istedenfor straff

Målgruppe

Tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år

Kort beskrivelse

For ungdom som er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av illegale rusmidler, kan politiet innvilge ungdomskontrakt istedenfor påtale/straff

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Rådgivning Rus og Psykisk helse

Tiltak

Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av helseteam

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Drop-in samtaler og helseoppfølging

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Boliger psykisk helse og rus

Tiltak

Boliger psykisk helse og rus

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske lidelser eller rus-avhengighet som har redusert bo- eller funksjons-evne og som har behov for tilgjengelig personale

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Psykisk helse boliger

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske helse og rusutfordringer

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Målgruppe

Pasienter over 18 år med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem som fyller fastsatte kriterier for innleggelse.

Kort beskrivelse

Kortere innleggelser med observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med recoveryorientert tilnærming med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mestringstelefon

Målgruppe

Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud til Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer.

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Kommunale akutte døgnplasser
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Langtidsplasser

Målgruppe

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Kort beskrivelse

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mottaksplasser

Målgruppe

Utskrivningsklare pasienter over 18 år fra spesialisthelsetjenesten med psykisk helse og rusutfordringer som venter på kommunalt tilbud

Kort beskrivelse

Når lege/psykolog i spesialisthelsetjenesten vurderer pasienten som utskrivningsklar fra sykehus, har kommunen ansvar for å etablere et riktig tilbud. Dersom tilbudet ikke kan ytes fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar, får pasienten tilbud om mottaksplass dersom det ledig kapasitet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

SLT rus- og kriminalitetsforebygging

Tiltak

 • Samordne og videreutvikle tverssektorielt arbeid på områdene rus og kriminalitet.
 • Håndterer hovedsakelig miljøbekymringer innenfor området rus og ungdomskriminalitet, men kan også gi råd og veiledning i særskilte individsaker.
 • Identifisering, forebygging og intervensjon.
 • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid.
 • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer.
 • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring.

Målgruppe

Ungdom i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge.

SLT skal bidra med

 • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
 • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
 • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne   
 • koordinering og samordning

Lenke

SLT rus- og kriminalitetsforebygging

Grunnskole

Tiltak

SFO - Skolefritidsordning

Målgruppe

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn

Kort beskrivelse

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn

Lenke

SFO - Skolefritidsordningen

Tiltak

SFO

Målgruppe

Skolefritidsordning for 5-7 trinn for elever med spesielle behov

Lenke

SFO Skolefritidsordning

Tiltak

Redusert foreldrebetaling SFO

Målgruppe

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling i SFO er familiens samlede bruttoinntekter

Kort beskrivelse

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling i SFO er familiens samlede bruttoinntekter

SFO - Skolefritidsordningen

 

Tiltak

På sporet

Målgruppe

Elver på 1. trinn

Kort beskrivelse

Tiltak mot lese- og skrivevansker

Lenke

På sporet

Tiltak 

Leksehjelp

Målgruppe

For elever på 5-7 trinn

Kort beskrivelse

Tilbud om leksehjelp som skal gi bedre utbytte av leksene, uavhengig av hvor mye hjelp de får hjemme. Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen

Lenke

Leksehjelp

Tiltak

Think Math

Målgruppe

For lærere til elever på 1 og 2 trinn

Kort beskrivelse

Kompetanseutvikling for lærere i Bærumsskolen

Lenke

 

Tiltak

Elever med stort læringspotensialet

Målgruppe

Elever med stort læringspotensialet

Lenke

Elever med stort læringspotensialet

 

Tiltak

Digital skolehverdag

Målgruppe

Alle elever i grunnskolen

Kort beskrivelse

Bruk av digital teknologi gir nye muligheter for lærer å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Bærum skolen ønsker en relevant skolehverdag og motiverte elever som opplever mestring

Lenke

Digital skolehverdag

Tiltak

Særskilt norskopplæring

Målgruppe

I den grad det er mulig, tilbyr Bærum kommune tospråklig fagopplæring for barn på 1.-10.trinn, så fremt det finnes kvalifiserte lærere

Kort beskrivelse

 • Forsterket, tilpasset opplæring i og på norsk
 • Opplæring i elevens eget morsmål

Lenke

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever - Veileder for kvalitet i opplæringen

Tiltak

To-språklig fagopplæring

Målgruppe

Alle elever med behov for opplæring på sitt morsmål

Kort beskrivelse

Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål, utført av tospråklig lærer.

Lenke

Minoritetsspråklige elever

 

Tiltak

Trygg kontakt

Målgruppe

Elever og foreldre i grunnskolen

Kort beskrivelse

Trygg-kontakten gir bistand til foreldre og skoler og er ment å være en brobygger der samarbeidet oppleves som vanskelig

Lenke

Trygt skolemiljø

Tiltak

De alternative skolene BAS

Målgruppe

Elever med behov for tilpasset opplæring i liten gruppe/på alternativ læringsarena

Kort beskrivelse

Dette er alternative skoler med praktisk rettet undervisning. Det må ligge en sakkyndig vurdering fra PP

Lenke

Bærum alternative skole (BAS)

Tiltak

Målgruppe

Elever i grunnskolen

Ressursteam

Kort beskrivelse

Tverrfaglig team ved alle grunnskoler. Her skal skole, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen bidra til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som at bistanden rundt eleven koordineres og evalueres

Lenke

Ressursteam – skole

 

Tiltak

Haug skole og ressurssenter

Målgruppe

Barn med spesielle behov i grunnskolealder som multihandikappede, autisme og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker.

Kort beskrivelse

Haug skole og ressurssenter er både en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder og et ressurssenter for spesialpedagogikk i barnehager og skoler

Lenke

Haug skole

Tiltak

Kurs for foreldre som er bekymret for skolestart

Målgruppe

Foreldre til elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kort beskrivelse

Psykologspesialister og helsesykepleiere i Helsetjenester barn og unge og PP-rådgivere tilbyr gratis 2timers «nødhjelp» for foreldre før skoleoppstart

Lenke

Kurs for foreldre (pdf)

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Tiltak

Anonym drøfting

Målgruppe

Foreldre til barn i grunnskolen

Kort beskrivelse

Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Sakkyndig vurdering

Målgruppe

Barn og unge

Kort beskrivelse

PPT skal etter henvendelse utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Oppfølgingstjenesten

Tiltak

Opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak

Målgruppe

Ungdom som er under 22 år i inneværende skoleår og har rett til videregående opplæring, men:

 • ikke har søkt videregående opplæring
 • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
 • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • ikke er i arbeid
 • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Kort beskrivelse

Målet med oppfølgingstjenesten er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole, slik at de sitter igjen med studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse

 

Økonomi og bolig

NAV

Tiltak

Midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven

Målgruppe

For enkeltpersoner eller familier med akutt bolig behov

Kort beskrivelse

Hvis du ikke har et sted å bo den nærmeste tiden og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, skal NAV skaffe deg et midlertidig botilbud

Lenke

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

Tiltak

Hjelp fra NAV til å skaffe varig bolig

Målgruppe

Hvis du ikke klarer å finne deg en passende bolig på grunn av økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte årsaker, kan NAV-kontoret hjelpe deg med å skaffe en varig bolig

Kort beskrivelse

NAV kan blant annet hjelpe deg med å

 • finne leiligheter som er til leie
 • avtale visning
 • gå på visning
 • skrive søknad om kommunal bolig
 • etablere kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester
 • på annen måte hjelpe deg med å skaffe en varig bolig

 

 

Vestre Hauger natthjem

Målgruppe

Bostedsløse mennesker med tilhørighet til Bærum, som har et rusproblem og som ikke kan benytte seg av øvrige overnattingstilbud

Kort beskrivelse

Natthjemmet gir et trygt og rusfritt overnattingstilbud. Tilbudet om overnatting skjer på fastsatte vilkår. Natthjemmet har våkne nattevakter. Tjenesten er gratis

Lenke

Akutt boligbehov

Velferdsboliger

Målgruppe

Innbyggere som ikke selv eller ved hjelp av bostøtte, lån eller tilskudd er i stand til å skaffe seg eller beholde egnet bolig på det private leiemarkedet grunnet helsemessig og/eller sosiale årsaker og/eller økonomiske årsaker

Kort beskrivelse

Kommunal utleieboliger for personer med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter

Lenke

Kommunale boliger

Omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser og rusutfordringer

Målgruppe

Tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Kort beskrivelse

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

I boligene mottar man tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være for eksempel medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering

Søknad om tildeling av denne type bolig, rettes til Tildelingskontoret i kommunen

Lenke

Omsorgsboliger for personer med psykiske problemer

 

Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse

Målgruppe

Personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse og omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg

Kort beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. Ved tildeling av omsorgsbolig må det i tillegg søkes om helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov

Lenke

Boliger for personer med funksjonsnedsettelse - Oversikt

 

 

Boligkoordinator

Målgruppe

Foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse med behov for tilrettelagt bolig og tjenester i fremtiden

Kort beskrivelse

Boligkoordinator gir veiledning og praktisk bistand til foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse som behov for tilrettelagt bolig og tjenester i fremtiden. 

Koordinator gjennomfører dialog og informasjonsmøter med bruker, pårørende og verge og har tett samarbeid med Tildelingskontoret, kommunens eiendomsavdeling og Husbanken

Lenke

Boligkoordinator

Økonomiske støtteordninger tilknyttet bolig

Tiltak

Kommunal bostøtte

Målgruppe

Leietaker i kommunal bolig, som har lav inntekt og får økt husleie

Kort beskrivelse

Formålet med kommunal bostøtte er å gi økonomisk støtte til deg som bor i kommunal bolig, har lav inntekt og får økt husleie

Lenke

Kommunal bostøtte

Tiltak

Statlig bostøtte

Målgruppe

Personer over 18 år med høye boutgifter og lav inntekt

Kort beskrivelse

Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter

Lenke

Statlig bostøtte

Husbanken

 

Tiltak

Startlån og tilskudd

Målgruppe

Vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Kort beskrivelse

Startlån og tilskudd skal bidra til å skaffe og sikre boliger til vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Lenke

Lån og tilskudd

Husbanken

 

Nedsatt funksjonsnivå og boligtilpasning

Tiltak

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Målgruppe

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden

Kort beskrivelse

Fysisk tilrettelegging av bolig og hjelpemidler kan kompensere for nedsatt funksjonsevne. Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse, kan tilpasning og hjelpemidler gjøre deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme

Lenke

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

 

Økonomisk rådgivning, veiledning og sosialhjelp i regi av NAV

Tiltak

Økonomisk sosialhjelp

Målgruppe

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Kort beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær

Lenke

Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Tiltak

Opplysning, råd og veiledning

Målgruppe

Alle innbyggere

Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon eller om du mottar andre tjenester fra NAV. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon

Kort beskrivelse

Informasjon, råd og veiledning fra Nav som skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Lenke

Opplysning, råd og veiledning

Tiltak

Gjeldsrådgivning

Målgruppe

Innbyggere med økonomiske utfordringer

Kort beskrivelse

Økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon:

et lavterskeltilbud for deg som har økonomiske problemer. På telefon kan du for eksempel få hjelp til å få oversikt over din økonomiske situasjon.

Økonomi og gjeldsrådgiver:

På NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver. Ta kontakt med lokalt NAV-kontoret

Lenke

Få økonomi- og gjeldsrådgivning fra NAV

Barnehage

Tiltak

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Målgruppe

Lavinntektsfamilier

Kort beskrivelse

Ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager

Lenke

Foreldrebetaling

 

Skole

Tiltak

Redusert foreldrebetaling SFO

Målgruppe

Lavinntektsfamilier

Kort beskrivelse

Rabattordninger for opphold i skolefritidsordningen (SFO) fastsettes av Bærum kommune

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling i SFO er familiens samlede bruttoinntekter

Det fattes et enkeltvedtak som varer ut skoleåret

Lenke

SFO - Skolefritidsordningen

Tiltak

Barn i sentrum midler

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier i alderen 6-16

Kort beskrivelse

Alle barne- og ungdomsskoler i Bærum er tildelt en sum penger som skal brukes til støtte for fritidsaktiviteter for elever fra lavinntektsfamilier. Hver skole administrer dette

Ta derfor direkte kontakt med din skole om du har behov for slik støtte

Lenke

Finn din skole

Natur, kultur, idrett og fritid

Tiltak

Fritidsstipend

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Kort beskrivelse

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi

Lenke

Fritidsstipend

Tiltak

BUA Bærum

Målgruppe

Barn og unge og deres familier

Kort beskrivelse

Bua er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få muligheten til å prøve ut flere og mer varierte aktiviteter. Bua i Bærum er en utlånsordning for barn og unge som går på skole i Bærum. 

Hos oss kan du låne sportsutstyr i max 3 uker + mulighet for 1 uke forlengelse

Lenke

BUA