Å gjøre skolehverdagen digital handler om nye måter å lære på.

Visjonen for bærumsskolen er at elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Dette er målet med Digital skolehverdag sammen med hovedområdene i rammeverk for kvalitet; dybdelæring, livsmestring og nye vurderingsformer (vurdering for, som og av læring).

Bruk av digital teknologi gir nye muligheter for lærer å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Vi ønsker en relevant skolehverdag og motiverte elever som opplever mestring. Vi ruster våre elever for fremtiden.

I løpet av 2016 hadde alle elever og lærere ved 15 skoler fått ett nettbrett hver.
Kommunestyret besluttet 21. juni 2017 å videreføre nettbrettsatsingen, og innen utgangen av 2018 hadde samtlige elever og lærere ved alle barne- og ungdomsskoler i Bærum hvert sitt nettbrett.

Alle skolene med

Etter en puljevis opptrapping er alle skolene, samt voksenopplæringen, PPT og helsesøstrene med i satsingen.

Erfaringene så langt

Satsingen handler ikke først og fremst om teknologi. Å gjøre skolehverdagen digital handler om nye måter å lære på. Pilotskolene melder at forholdet mellom lærere og elever har endret seg gjennom bruk av digitale verktøy. De digitale verktøyene kan, slik vi ser det, øke elevens motivasjon, kreativitet og læringsutbytte, men alt avhenger som vi vet av den gode læreren.

Tilpasset opplæring og inkludering

Det viser seg blant annet at kommunikasjon og veiledning mellom lærer og elev har blitt mer umiddelbar. Lærerne opplever at de med nettbrettet får mer kapasitet til å tilpasse og differensiere undervisningen. Samtidig viser observasjoner at nettbrettet bidrar til inkludering.

Noen utfordringer i prosjektet

Det har naturlig nok dukket opp noen utfordringer i prosjektet som blir fulgt opp.

Det er viktig at skolene har et tett samarbeid med foreldre, slik at de opplever at de vet hva som skjer på skolen og hvordan teknologien brukes i undervisningen. Hjem og skole må samarbeide om utfordringene som dukker opp underveis i skoleløpet.

Ofte stilte spørsmål