Feste av grav, gravfeste, frigrav, festeavgift, festetid, fredningstid

Alle avdøde som var folkeregistrert i Bærum har rett til en ny, tilvist grav fri for avgift i 20 år. Utover dette betales festeavgift for graven. Festetiden i Bærum er 10 år (det er mulig å søke om 5 år).

Alle som er bosatt i kommunen ved sin død har rett til fri grav. Det vil si at det ikke kreves festeavgift for graven i fredningstiden. Fredningstiden er 20 år. Retten til fri grav gjelder ved tildeling av ny grav. Ønskes det en tilleggsgrav ved siden av blir denne en festet grav som det må betales festeavgift for. Frigraven er avgiftsfri i fredningstiden. Skal festet fornyes betales det festeavgift for denne og eventuelle tilleggsgraver.

Frigrav gjelder ved tildeling av en ny grav. Dersom avdøde gravlegges i en eksisterende, festet grav, gjelder festeavtalen som før. Det vil si at det kreves festeavgift selv om avdøde var folkeregistrert i Bærum.

Det kan, på vegne av avdøde som ikke var folkeregistrert i Bærum, søkes om gravplass i Bærum. Ved tildeling av ny tilvist grav, må det betales festeavgift for graven dersom avdøde ikke var  folkeregistrert i Bærum.

Festerens rettigheter er:

  • å bestemme hvem som skal gravlegges der hvis det er ledig plass i graven, all bruk av graven forutsetter festerens underskrift
  • å forsyne graven med gravminne i samsvar med gjeldende bestemmelser (oppsetting av gravminne er søknadspliktig)
  • å beplante gravbedet innenfor gjeldene regler hvis det er ønskelig
  • å inngå avtale med gravplassforvaltningen om stell av graven
  • å overføre ansvar til en annen, med gravplassforvaltningens samtykke. Festerett kan bare innehas av en person. Overføring av festeavtalen til en annen person meldes skriftlig til gravplassforvaltningen. Bruk gjerne: post@baerum.kommune.no 

Festerens forpliktelser er:

  • å holde graven i hevd
  • å holde tilsyn med gravminnet og sørge for at gravminnet ikke forfaller eller er til sjenanse eller fare for de som ferdes på gravplassen

Se priser for gjeldende festeavgift her

Et feste opphører når festetiden er ute. En ny festeavtale kan inngås dersom graven er holdt i hevd og feste av graven/ene ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Hvert år i perioden januar til mai blir det sendt ut faktura med tilbud om å fornye forfalt festeavtale for inneværende år.

Hvis ikke feste fornyes tilfaller grav/ene gravplassen. Festeren er da ansvarlig for fjerning av gravminnet fra gravplassen. Et gravminne som ikke er fjernet innen seks måneder tilfaller gravplassen. Det er ønskelig at et gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi blir stående på gravplassen.  Gravplassforvaltningen  overtar da ansvaret.

Fornyelse av feste er frivillig. Dersom ansvarlig fester ikke ønsker å feste/leie graven videre, og ingen andre ønsker å overta ansvar for graven, må det sendes skriftlig melding om at graven skal slettes. Bruk gjerne: post@baerum.kommune.no eller benytt elektronisk skjema på lenken under. 

Når festeavtalen avsluttes kan gravansvarlig fjerne gravminnet selv. Gravminner som ikke er fjernet av graveier innen seks måneder etter festetidens utløp, tilfaller gravplassen.

Dersom du ønsker at betjeningen skal fjerne gravminnet, må du gi skriftlig beskjed om dette.  Fjerning av gravminnet utføres normalt av betjeningen i løpet av påfølgende høst/vinter, men variasjoner kan forekomme.

Skjemaer

Priser

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Even Frogh

Avdelingsleder for gravplassene og krematoriet

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Jens Krag

Fagkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika