I høst og vinter har det vært arbeidet med å lage en ny planstrategi for Bærum. Ifølge plan- og bygningsloven (§ 10-1), skal kommunen i starten av hver kommunestyreperiode utarbeide og vedta ny planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og langsiktige samfunnsplanlegging.

Planstrategi 2024-2027 finner du her

Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy som setter rammene for kommunens plansystem, planressurser og samlet planbehov i kommunestyreperioden. Formålet med planstrategien er å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i perioden for å møte kommunens behov. I tillegg skal planstrategien vurdere behovet for å revidere kommuneplanen.

Stø kurs og prioritering av oppfølging

I planstrategien beskrives samfunnsmessige utviklingstrekk og utfordringer som treffer Bærum på kort og lang sikt. De store samfunnsutfordringene kan ikke løses i løpet av en kommunestyreperiode, men for å sikre bærekraft på lang sikt, må de jobbes med nå. De langsiktige utviklingstrekkene er godt ivaretatt i kommunens overordnende styringsdokumenter, som gir grunnlag for konkretisering og oppfølging av kommunens arbeid.

Den kommunale planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette er en viktig del av vurderingene som gjøres i planstrategien. I forrige planstrategi var det en ambisjon om å lage en enklere og mer overordnet samfunnsdel. I tillegg ble det satt tydelige forventninger til en opprydding i resterende planverk. Denne jobben er igangsatt, men må fortsette i kommende periode.

Med dette som et bakteppe representerer forslag til ny planstrategi en stø kurs for både planlegging og politikk i Bærum kommune. Kommunedirektøren anbefaler at kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) ikke revideres, og at oppfølging av underliggende planer prioriteres i perioden.