Vi har gjennom det siste året jobbet med å utarbeide et utkast til Temaplan Aldring, mestring og muligheter i Bærum. Nå ønsker vi innspill for å sikre at planen blir så god som mulig!

Kommunedirektøren legger nå Temaplan Aldring, mestring og muligheter ut på høring med høringsfrist 15. august.

Plandokumentet

Planen finner du her

Medvirkning - Oppsummering innspill i medvirkningsprosesser

Temaplan Aldring, mestring og muligheter følger opp målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel, og er en strategisk overordnet plan. Planen peker derfor i liten grad på konkrete tiltak eller virkemidler, men viser retningen kommunen skal følge de neste årene. Planen har et langsiktig perspektiv, og skal være relevant i mange år samtidig som den omfatter alle områder som berører tematikken eldre og aldring.

Andelen eldre øker i hele befolkningen. Samtidig er det slik at mange eldre holder seg friske og i god form lenge. Selv om vi lever lenger og holder oss friske, må vi planlegge for at flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester fremover. Vi må planlegge for at befolkningssammensetningen endres, blant annet ved at det blir færre i yrkesaktiv alder. Vi vet vi må forberede oss på en situasjon med færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenesten i Norge.

En forutsetning for at flere skal kunne bo hjemme lenger, er at den enkelte og pårørende er trygge på at de kan få hjelp når behovet oppstår. Det er gode muligheter for en friskere aldring dersom vi gjør helsefremmende tiltak tidlig. Det å bidra til løsninger som legger til rette for at flest mulig skal oppleve mestring og leve gode, selvstendige liv, samtidig som vi tenker nytt om hvordan vi møter de demografiske utfordringene på tvers av sektorer, vil være avgjørende for å sikre bærekraft i velferdssamfunnet. Det må vi planlegge for!

Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser. Gjennom en aldersvennlig samfunnsutvikling, skal bærumsamfunnet møte utfordringene og mulighetene tilhørende en aldrende befolkning. Bærum skal være et inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle. Tjenestene skal bidra til økt deltakelse og aktivitet, og forebygge ensomhet og isolasjon. Dette skal gjøres i tett samarbeid med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Aldersvennlig samfunnsutvikling innebærer forebygging, tilrettelegging og tilpasning av omgivelsene våre. Bærum kommune har tatt i bruk KS sin Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn. Samfunnsdeltakelse og medvirkning, bolig, transport og nærmiljø er sentrale elementer i håndboken. I temaplanen har vi valgt å legge til kvalitet og kompetanse.

Samlet gir dette følgende fire innsatsområder for Temaplanen Aldring, mestring og muligheter:

  • Samfunnsdeltakelse og medvirkning
  • Bolig
  • Nærmiljø og transport
  • Kvalitet og kompetanse

Innsatsområdene er basert på nasjonale føringer og kunnskap, samtidig som de er supplert med det som fremkommer av lokal kunnskap gjennom innbyggerundersøkelser og kartlegginger, folkemøte og workshops. Medvirkningsprosesser med innbyggere, folkevalgte og ansatte har gitt innsikt og forsterket forståelse på tvers i organisasjonen, og økt kunnskapen om innbyggernes behov og nye perspektiver på «fremtidens historie», der innbyggerdialog, egenmestring, nærmiljøutvikling, tilgjengelighet og nærhet til tilbud og samfunnsfunksjoner, er sentrale begreper.

Slik gir du innspill

Nå vil vi høre fra deg!

Gi dine innspill i skjemaet nedenfor eller send innspill til post@baerum.kommune.no og merk innspillet med «Høringssvar Temaplan Aldring, mestring og muligheter». Høringen er åpen for alle som ønsker å gi høringssvar.

Høringsfrist er 15 august 2024.