Hendelser

3.4.24 - Endringer i vannforsyningen - mer Aurevann

Det er økt vannproduksjon på Aurevann vannverk og derfor økes områder som forsynes med Aurevann til Sollihøgda, Skui og Rykkinn

9.2.24 Opplever du "gult" vann i springen? Det har en naturlig årsak

Informasjon om drikkevannet til abonnenter på Fornebu og Snarøya

I 2023 tok vi i bruk den nye sjøledningen fra Sandvika til Storøya, som overfører vann fra Holsfjorden via Kattås vannverk til Fornebu og Snarøya. Sjøledningen sikrer oss en mer robust vannforsyning til Fornebu/Snarøya , da vi nå kan få vann inn i området fra to uavhengige vannveier og vannkilder. Inntil nå har abonnenter på Fornebu og Snarøya fått vann via Stabekkledningen fra Aurevann vannverk.

Ulik vannkvalitet fra våre to vannverk

Vannet fra de to vannverkene har litt ulik vannkvalitet. Det mest synlige er fargen. Holsfjordvann er mer gult enn Aurevann, fordi det har et høyere fargetall. Det ses tydelig når man fyller vann i et hvitt badekar. Fargen kommer av humusinnholdet i vannet. Dette er ikke helsefarlig. Begge vannkvalitetene er godkjent av mattilsynet.
Fargetallet for Holsfjordvann er 16-18, mens det for Aurevann er 4-5.

Vannprøver

Det skal ikke være nødvendig å ta ytterligere vannprøver fra egen bolig, da vannet testes jevnlig. Vi vil straks sende ut sms, hvis vi har mistanke om avvik i vannforsyningen. 

Det er forståelig, at noen stusser over "misfargen". Humus fjernes i vannbehandlingen på Aurevann, men ikke på Kattås. Det bygges nå nytt fullskala vannbehandlingsanlegg på Kattås med fargefjerningsanlegg. Det skal stå ferdig i 2026.

(Se mer info på vannverkets nettside: www.abvann.no/nytt-vannbehandlingsanlegg).

Fleksibel vannforsyning

Vi veksler mellom å forsyne med vann fra Sandvika (med Holsfjordvann) og fra Stabekk (med Aurevann). Det er de store veiprosjektene på E18 , Fornebubanen, vedlikehold og oppgradering av store og viktige overføringsledninger samt vedlikehold på vannverkene, som gjør at vi må legge om vannforsyningen i perioder.

Det vi si at i noen uker/måneder kommer vannet på Fornebu/Snarøya fra Holsfjorden og andre uker/måneder fra Aurevann.

Det produseres og forbrukes vanligvis ca. 7-8 millioner m3 vann fra Aurevann og 5-6 millioner m3 fra Holsfjorden i året. Normalt får 2/3 av kommunens innbyggere vann fra Aurevann, men for tiden har vannverket lavere kapasitet og forsyner ca. 1/3. D.v.s at Fornebu og Snarøya må regne med å få Holsfjordvann en stund fremover.

Utforming av internt fordelingsnett kan påvirke vannkvaliteten

Det kan forekomme forringet vannkvalitet i store boligkomplekser med lange private vannledninger. Vann som varmes opp i bygningen, kan føre til økt vekst av biofilm i rørsystemet og vannet kan ta lukt og smak fra vannrørene på veien fra inntaket til kranen. Dette er heller ikke helsefarlig, men kan gi en ubehagelig smak- og luktopplevelse.

Se mer om drikkevannskvalitet her

30.1.24 - Aurevann vannverk i gang igjen

Arbeidene ved Aurevann er ferdigstilt og vannverket produserer drikkevann som normalt.

Abonnenter i områdene Lommedalen, Bærums verk, Eiksmarka, Østerås, Hosle, Haslum, Bekkestua, Jar, Høvik og Stabekk får igjen vann fra Aurevann. Resten av kommunen får drikkevann fra Holsfjorden.

Driftssentral

Ring vakttelefonen ved hendelser på det kommunale vann- og avløpsnettet som husstand uten vann, lavt trykk, vannlekkasjer, kloakklekkasjer og tilstopping av kloakkledninger. Telefonnummer: 67 50 60 60

Bemannet driftssentral mandag til fredag kl. 07.30-15.00. 
Kveld, helg og natt er det hvilende vakt for akutte hendelser. 

Meldingstjeneste 

Ved hendelser som fører til endringer i vannforsyningen, vil alle berørte abonnenter bli varslet. Det blir sendt ut SMS til mobiltelefoner, og en talemelding til registrerte med fasttelefon. For å høre på talemeldingen på nytt, taster du 0. Talemeldinger må bekreftes ved å taste 1, ellers vil man få ny oppringing. Telefoner registrert på personer under 16 år skal ikke få varsel.

Om meldingstjenesten

Meldingssystemet tar utgangspunkt i registrerte telefonnummer på en bostedsadresse. Du kan registrere flere telefonnummer på samme adresse. Det kan hende at noen telefonnummer ikke blir registrert. For eksempel hvis du har telefon via arbeidsgiver, er nyinnflyttet, hybelboer eller ukependlere. Systemet fanger heller ikke opp personer med hemmelig nummer, men det er mulig å registrere seg uten at nummeret blir kjent for andre. Kryss av for skjuls navn.

Bedrifter

For virksomheter og firmaer er det viktig at riktige kontaktpersoner blir registrert på riktig telefonnummer. Vær oppmerksom på at varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling lite egnet som kontaktnummer for virksomheten.

Se om vi har ditt telefonnummer, eller registrer et