Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal bidra til gode politiske prosesser, tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og bistå den politiske ledelsen i kommunen. Politisk sekretariat dekker sekretariatsfunksjonene for alle kommunens folkevalgte organer, og utgjør et bindeledd mellom kommunens administrasjon og de folkevalgte. Sekretariatet har ansvar for å følge opp at kommunens reglementer for folkevalgte organers virksomhet, og yter generell rådgivning knyttet til forståelsen av reglementene og politiske prosesser i kommunen. I samarbeid med rådmannen planlegger og gjennomfører politisk sekretariat ulike arrangementer, studieturer, seminarer, befaringer mv. for kommunens folkevalgte organer. Politisk sekretariat bistår alle kommunens folkevalgte med praktiske service- og sekretariatsfunksjoner, samt rådgivningsoppgaver. Politisk sekretariat er direkte underlagt ordføreren.

Postadresse:
Bærum kommune
Politisk sekretariat
1304 SANDVIKA

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika

Telefon: 67 50 40 50
Fax: 67 60 37 42
Epost til Politisk sekretariat