Fra og med høsten 2019 har Bærum kommune hatt en varaordfører på heltid. Kommunens størrelse og politiske aktivitetsnivå gjør at det er behov for en varaordfører som bistår ordfører med oppgaver, både knyttet til avviklingen av politisk møtevirksomhet og ulike representasjonsoppdrag på vegne av kommunen.

Siw Wikan, født 3. oktober 1968 i Tromsø, har bodd i Bærum siden 1998 og er varaordfører og folkevalgt i Bærum kommune for Høyre. Hun ble valgt inn i kommunestyret første gang i 2007 og har sittet i Formannskapet siden 2011. Wikan har i tillegg vært leder for Hovedutvalg bistand og omsorg i perioden 2011-2015, og leder av Eierutvalget i perioden 2015-2019.

Siw Wikan har siden 2016 vært leder for Bærum Høyre. Wikan er utdannet økonom og har en executive mastergrad i ledelse fra BI.

Varaordføreren skal:

  • være ordførerens stedfortreder og skal i tillegg delta på ulike representasjonsoppdrag.
  • følge opp den politiske styringen av området «Organisasjon, styring og utvikling», herunder ivareta løpende dialog med kommunedirektørens administrative ledelse. Området omfatter Administrasjon, herunder Økonomi og virksomhetsstyring, Organisasjon og HR, Eiendom og DigIT.  Varaordfører skal særlig følge opp satsningen «kommune for fremtiden -relevant og innovativ»
  • representere Bærum kommune i en rekke ulike sammenslutninger, nettverksarenaer, selskaper osv.
  • følge opp en stor mengde henvendelser fra innbyggere i kommunen, både gjennom møtevirksomhet og med skriftlige besvarelser. 
  • lede representantskapet til Asker og Bærum brann og redning samt nestleder i representantskapet til Asker og Bærum vannverk.
  • delta i ledermøter mellom politisk nivå og administrasjon.