Kommuneplanen

Kommuneplanen 2017-2035

Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi ble vedtatt av Kommunestyret 31. januar 2017. Arealdelen er på høring frem til 3. april.

Kommuneplan 2013 - 2030

Planstrategi og planprogram

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Forenklet kan man kalle planstrategien for en "plan for planleggingen".

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, vedtatte fokusområder, aktuelle utredningsoppgaver/konsekvensvurderinger og for gjennomføringen av rulleringen, herunder medvirkning og mulighet for påvirkning av planarbeidet. En framdriftsplan viser faser og forventet tidspunkt for å nå delmålene og endelig behandling av forslag til ny kommuneplan.

Her finner du gjeldene planstrategi og planprogram

Mer informasjon

Høringsmøter - arealdelen

Informasjonsmøter avholdes

  • Mandag 6. mars kl. 18.00 - 19.30
    Bekkestua bibliotek. Påmelding.
  • Torsdag 9. mars kl. 18.00 - 19.30
    Henie Onstad-senteret. Påmelding.