Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens øverste plannivå. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Planen skal gi føringer for den langsiktige utviklingen av Bærums-samfunnet og ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi er til høring med høringsfrist 30. september 2016.

Arealstrategi

Arealstrategien er en grov, langsiktig og overordnet plan, som legger prinsippene for kommuneplanens arealdel. Forslag til arealstrategi ble vedtatt i kommunestyret 30. oktober 2013.

Kommuneplanens arealdel kan ses ved bruk av kart-tjenesten på kommunens hjemmesider. Plankart, bestemmelser samt kommunestyrets vedtak kan lastes ned her (pdf): 

Sentrale dokumenter i saken finner du også på politisk sakskart.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens Samfunnsdel med arealstrategi ble lagt ut til høring i perioden 18. mars til 8. mai 2013.

Planstrategi

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Forenklet kan man kalle planstrategien for en "plan for planleggingen".

Planprogram

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, vedtatte fokusområder, aktuelle utredningsoppgaver/konsekvensvurderinger og for gjennomføringen av rulleringen, herunder medvirkning og mulighet for påvirkning av planarbeidet. En framdriftsplan viser faser og forventet tidspunkt for å nå delmålene og endelig behandling av forslag til ny kommuneplan.

Planprogrammet finner du her (pdf).

Mer informasjon