Hva er en Budsjett og økonomiplan (tidligere Handlingsprogram)?

Budsjett og økonomiplan inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Budsjett og økonomiplan 2022–2025

Økonomi

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)

Økonomimeldinger

Årsrapport

Årsrapporten redegjør for den økonomiske utviklingen, resultater i forhold til fastsatte mål for tjenestene, oppfølging av tiltak vedtatt i handlingsprogrammet, nøkkeltall for tjenesteyting og økonomi, og andre forhold.