Budsjett og økonomiplan inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

I listen under finner du gjeldende og tidligere vedtatte Handlingsdel, budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan (BØP) skal vise konkret budsjett for kommende driftsår og drifts- og investeringstiltak som planlegges for kommende fire års periode.

Budsjettprosessen fra start til slutt (figur)

 1. Steg Økonomiplanen for de neste fire årene og budsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. I Bærum kommune samles økonomiplan og årsbudsjett i et dokument som kalles Budsjett og økonomiplan (BØP). Forslag til BØP utarbeides av kommunedirektørens administrasjon og legges frem for de folkevalgte i september hvert år. Utkastet er offentlig informasjon.
 2. Steg Etter at BØP er lagt frem behandler de politiske partiene utkastet internt i sine partigrupper. Her bestemmer partiene seg for hva de mener om utkastet, herunder hvilke endringer/omprioriteringer de ønsker å foreslå under budsjettbehandlingen.
 3. Steg Etter partienes interne behandling av BØP foregår det forhandlinger mellom partiene om budsjettsforslag. Formålet er å oppnå enighet om tiltak man ønsker å støtte økonomisk i kommende budsjettår.
 4. Steg Parallelt med den partimessige behandlingen mottar kommunen og de folkevalgte en rekke innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv o.l. med synspunkter på hvilke tiltak kommunen bør prioritere å støtte økonomisk i kommende budsjettår.
 5. Steg BØP går til politisk behandling i hovedutvalgene som foreslår prioriteringer i økonomiplanen før behandling i formannskap og kommunestyre. Formannskapets innstilling (anbefaling) til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler BØP. I denne perioden vil alle interesserte kunne gå gjennom innstillingen og sende inn kommentarer til denne.
 6. Steg BØP behandles og vedtas endelig i kommunestyret. Alle mottatte innspill legges ved behandlingen. Etter kommunestyrebehandlingen er BØP endelig vedtatt og årsbudsjettet er dermed bindende for kommunestyret og underordnete organer.
 7. Steg Kommunedirektøren har ansvaret for å påse at kommunestyrets vedtak blir iverksatt og fulgt opp uten ugrunnet opphold.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kommunedirektøren la frem sitt forslag til Budsjett og økonomiplan 2023-2026 28.september 2022. 

Den videre behandlingen av budsjettet blir slik:

 • Uke 45: BØP behandles i hovedutvalgene.
 • 11.11.22: Innstillingen til formannskapets behandling av BØP sendes ut innen utgangen av dagen.
 • 16.11.22: Formannskapet behandler BØP. Formannskapets innstilling til kommunestyret legges samme dag ut for offentlig gjennomsyn.
 • 30.11.22: Kommunestyret behandler og vedtar BØP 2023-2026

Spørsmål fra politikere og administrasjonens svar

Spørsmål og svar fra folkevalgte publiseres løpende i Framsikt.

Innspill fra eksterne aktører kan du se ved å gå til  henvendelser og innspill i Formannskapets møte 16.11.2022 og i Kommunestyrets møte 30.11.2022