I høst og vinter har det vært arbeidet med å utarbeide et utkast til temaplan for barn og unge i Bærum. Nå ønsker vi innspill fra flere for å sikre at planen blir så god som mulig! Kommunedirektøren legger nå Temaplan for barn og unge ut på høring med høringsfrist 15. juni.

Plandokumentet

Planen finner du her

Vedlegg:

Temaplan barn og unge

Formålet med planen er å konkretisere målene i kommuneplanens samfunnsdel og vår innsats for å sikre en god og likeverdig oppvekst for alle barn og unge i Bærum. Planen er forankret i barnevernlovens § 15-1 krav om en plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker. Dette er innarbeidet i en helhetlig plan for barn og unge. Målet er å lage et dokument som skaper en felles forståelse for videre prioriteringer i det forebyggende arbeidet for barn og unge.

Temaplanen presenterer 7 strategier med tilhørende planoppfølgingsoppdrag for hvordan vi skal bidra til å nå målsettingene satt i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen setter de langsiktige målsettingene for Bærum kommune og bærumsamfunnet. Den stadfester at vi i Bærum skal jobbe sammen for å skape gode liv og like muligheter og at Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge.

Gjennom å jobbe på samme lag med barn og unge, foreldre, frivilligheten, næringslivet og nærmiljøene skal vi:

  • Styrke barn og unges psykiske helse
  • Støtte opp under foreldrerollen og legge til rette for foreldresamarbeid
  • Sikre alle barn og unge gode og likeverdige muligheter til læring og utvikling
  • Legge til rette for barn og unges deltakelse i fritids-, samfunns-, og arbeidsliv
  • Fremme trygghet og tilhørighet for barn og unge i nærmiljøene
  • Prioritere innsats for barn og unge i levekårsutsatte områder
  • Sørge for at barn og familier opplever sammenhengende tilbud med trygge og gode overganger

Strategiene dekker bredden i at vi både må jobbe med barn og unges egen utvikling og “grunnleggende” oppvekstsvilkår som helse, familieforhold og nærmiljøer . I tillegg skal kommunen jobbe for bedre sammenhenger i egne tjenester og prioritere innsatsen i områder med større behov.

Planen har blitt til som et resultat av en prosess hvor både kommunens tjenester, politikere, innbyggere, barn og unge har kommet med innspill til hva som skal til for å lykkes i arbeidet. Prosessen har gitt et solid grunnlag for videre arbeid og prioriteringer.

Slik gir du innspill

Nå vil vi høre fra deg!

Gi dine innspill i skjemaet nedenfor eller send innspill til post@baerum.kommune.no og merk innspillet med «Høringssvar Temaplan barn og unge». Høringen er åpen for alle som ønsker å gi et høringssvar.

Høringsfrist er 15. juni 2024.

Spørsmål

Ved spørsmål om planen eller høringen, ta kontakt på e-post strategi@baerum.kommune.no