Foreldrebetaling

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.01.2020 kroner 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 prosent for 3. eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

Der alle søsknene har plass i kommunal barnehage, trekkes søskenmoderasjonen automatisk fra faktura for oppholdsbetaling, såfremt søsknene er registert med samme fakturamottaker. Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom søskenmoderasjon ikke trekkes fra.

Har søsknene plass i forskjellige private barnehager sendes elektronisk søknad om søskenmoderasjon til Bærum kommune.

Dersom søsknene har barnehageplass i forskjellige barnehager, én i kommunal og én i privat barnehage, må det tilsvarende sendes elektronisk søknad om søskenmoderasjon til Bærum kommune. Søsknene må være registert med samme fakturamottaker.

Ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager. Det må sendes søknad for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3135 per måned fra 1. januar 2020. Husholdninger med samlet bruttoperson- og kapital inntekt under kr 548 500 vil kunne ha rett til redusert foreldrebetaling.

Fra 01. august 2019 har alle 2-, 3- og 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 548 500 kroner per år rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det søkes på samme søknadsskjema om redusert  foreldrebetaling og gratis kjernetid.

For barnehageåret 2019/2020 vil det for husholdninger som har fått innvilget redusert foreldrebetaling, gis reduksjon i kostpengene etter samme reduksjonsmodell som for foreldrebetaling for barnehageplass.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på dette er kopi av siste lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader.

Søknadsfristen for redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2020/2021 er 1. mai 2020.. Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid behandles ellers fortløpende. Vedtak om redusert foreldrebetaling, og eventuelt gratis kjernetid, trer i kraft måneden etter at søknad og dokumentasjon er mottatt. Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft.

Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder fra måneden etter søknad og dokumentasjon er mottatt og ut barnehageåret (30. juni).
Ved fortsatt behov for redusert foreldrebetaling må det sendes ny søknad før oppstart av neste barnehageår, se punkt om Søknadsfrist.

Søknad og dokumentasjon på inntekt sendes til Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika.