Nedenfor finner du spørsmål og svar på aktuelle tema som angår barnehageopptak i kommunen. Dette har vi utarbeidet på bakgrunn av henvendelser fra publikum gjennom flere år.

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen 1 mars.

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august.

Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Bærum, men barnet må ha bostedsadresse i Bærum ved oppstart.

Dette må påføres i søknaden.

Plasstilbud og betaling vil gjelde fra den 1. i måneden barnet får plass.

Retten til plass er oppfylt når tilbud om plass i kommunen er sendt.

Det er verdt å merke seg at rett til barnehageplass er koblet mot det årlige hovedopptaket, med start i august, september, oktober eller november. Søker du plass med oppstart etter 30.november, gjelder ikke din lovfestede rett til plass før neste års hovedopptak igjen.

Søknadsfristen 1. mars gjelder av denne grunn ikke for senere oppstart enn 30. november.

Søknadsfristen er 1. mars for plasser som tildeles påfølgende august, september, oktober og november. Søknader kommet etter fristens utløp, vurderes ikke for plass før alle som har søkt innen fristen, er tilbudt plass.

Ja, det kan søkes hele året, men retten til plass gjelder kun ved hovedopptak. Plasser tildeles fortløpende ved ledig kapasitet i alle barnehager gjennom hele året.

Du søker om barnehageplass på samme måte uavhengig av om du søker om barnehageplass for første gang, eller om du søker om å bytte barnehageplass. Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

 Hvis du ikke har mulighet til å logge inn via ID-porten, dvs. hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, ta kontakt med Bærum kommune Barnehagekontoret på e-post barnehage@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 40 50.

 Gå til Søknadsportalen 

  • Finn ut når du må søke om plass
  • Finn ut hvilke barnehager du vil søke plass i
  • Sjekk at barnehagene tar imot barn i riktig alder
  • Les vedtektene på barnehagenes egne sider hvis du søker om plass i private barnehager

Du kan søke på inntil fem barnehager. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler før det søkes plass, da valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage.
Det er dine barnehageønsker som er utgangspunktet for tildeling; vi prøver først å tildele plass i den barnehagen som er ditt førstevalg, deretter andrevalg osv. Alle de private barnehagene har ulike opptaksregler, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må man henvende seg til den
enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem. Arbeidet med barna i en familiebarnehage utføres av en familiebarnehageassistent. Assistenten får veiledning og oppfølging av en barnehagelærer. Barnehagelæreren er også pedagogisk leder for barnehagen. En familiebarnehage består vanligvis av to eller flere hjem. Hver assistent kan ha ansvar for inntil fem barn, avhengig av barnas alder.

Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med familiebarnehagene.

En stor del av plassene for de minste barna er i familiebarnehager

Man må ikke søke på nytt hvert år. Bekreftelsesbrevet på behandlet søknad og/eller avslagsbrevet i juni er garanti for at man fortsatt står på ventelisten, såfremt et tilbud ikke er gitt. Dette gjelder også om man står på venteliste for overflytting fra en barnehage til en
annen.

Les mer om foreldrebetaling her.

 

Du betaler på forskudd for barnehageplassen. Hvis du ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til din adresse registrert i systemet.

Ønsker du å endre betaler, laster du ned skjema som finnes på kommunens  skjemaside. Skjemaet leveres til barnehagens styrer.

Hvis du ikke har mottatt faktura eller den inneholder feil henvender du deg til barnehagens styrer.

Ja, se informasjon og søknadsskjema her

Ja, alle søknader om barnehageplass sendes elektronisk til Barnehagekontoret via Søknadsportalen. Unntatt samordnet opptak er bedriftsbarnehagene og to internasjonale barnehager som har egne søknadsskjema.

Se forrige svar. Familiebarnehager er en del av det totale barnehagetilbudet og er inkludert i kommunens samordnede opptak.

Logg deg inn på Søknadsportalen. Der kan du endre e-postadresse og telefon.

Bostedsadresse endres ved oppdatering fra Folkeregisteret hver måned.

Tilflyttere kan søke om barnehageplass. Fremtidig folkeregistret Bærumsadresse og innflyttingstidspunkt må påføres i søknadens merknadsfelt.

Daglig mottar barnehagekontoret nye eller endrede søknader om barnehageplass, som gjør at ventelistene stadig er i endring. Disse endringene medfører at ditt barn kan rykke både fremover og bakover på listen.

Videre har kommunale og private barnehager ulike opptaksregler nedfelt i sine vedtekter, som gjør det umulig å operere med nummererte ventelister.

Ventelisten som benyttes når det skal tildeles en barnehageplass, er den enkelte barnehages sist oppdaterte.

Se "Opptaksregler"

Til Bærum Kommune, Barnehagekontoret, Postboks 700, 1304 Sandvika eller barnehage@baerum.kommune.no

Dokumentasjonen oversendes styrer i barnehagen hvor plass tilbys

Kommunale barnehager prioriterer barn som har søsken med plass i barnehagen. De fleste private barnehager har også søskenprioritering.

For å endre på barnehagesøknaden logger du inn med ID porten på
Søknadsportalen. Opprinnelig ventelistedato endres ikke. I hovedopptaket om våren er søknadsportalen stengt for endringer i ca.4-5 uker etter søknadsfristen 1. mars.

Tilbud må besvares i søknadsportalen av samme person som sendte søknaden, med mindre du som søker valgte at barnets andre forelder skal stå som betaler. Det er den dere har satt opp som betaler for barnehageplassen som må svare på tilbudet.

Når du besvarer et tilbud om plass avsluttes søknaden på ventelisten. Dersom du ønsker å fortsatt stå på venteliste til en annen barnehage, må det registreres ny søknad.

Takker du nei til barnehageplass i hovedopptaket, mister du den lovfestede retten til barnehageplass fram til neste års hovedopptak.
Dette betyr at alle som har søkt før 1.mars skal tildeles plass før din eventuelle nye søknad kan vurderes pånytt. Ny søknad må sendes for å bli satt på ventelisten igjen. I løpende opptak berører et nei takk svar ikke retten til plass.

Takker du ja til bytte av barnehageplass settes sluttdato automatisk i nåværende barnehage. Et barn kan ikke ha to barnehageplasser samtidig. Hvis du/dere vil takke ja til bytte av barnehage, må du/dere først si opp plassen i nåværende barnehage. Informasjon om oppsigelsestid og betaling i oppsigelsestiden i nåværende barnehage, kan du/dere lese mer om i barnehagens vedtekter på deres nettside.

Barn som ikke har rett til plass vil få tilbud om plass når det er ledig plass i søkt barnehage. Vi kan ikke på forhånd si hvor lang tid det vil ta, da det kun er ved oppsigelser det blir frigjort plasser i løpende opptak. Har du ikke fått svar på søknaden før 1. mars blir søknaden din automatisk med videre i hovedopptaket der
noen barn har rett til tilbud om barnehageplass.

Ja, du kan søke om overflytting ved å sende inn en ny søknad via Søknadsportalen.

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden to måneder gjeldene fra den 1. eller 15. i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars forlenges oppsigelsestiden ved at det må betales for plassen ut juni måned. Oppholdsavgiften betales ut oppsigelsestiden. Private barnehager har ulike oppsigelsestider, som finnes i den enkelte barnehages vedtekter.