Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du spørsmål og svar på aktuelle tema som angår barnehageopptak i kommunen. Dette har vi utarbeidet på bakgrunn av henvendelser fra publikum gjennom flere år.

Det er innført lovfestet rett til barnehageplass. Rettigheten gjelder for søkere som

  • har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars og ønsker plass og fyller ett år innen utgangen av november
  • er bosatt i kommunen

Det innebærer at:

  • Barn som fyller ett år innen august må ønske plass innen 31. august 2019.
  • Barn som fyller ett år i september må ønske plass innen 30. september 2019.
  • Barn som fyller ett år i oktober må ønske plass innen 31. oktober 2019.
  • Barn som fyller ett år i november må ønske plass innen 30. november 2019.

Plasstilbud og betaling vil gjelde fra den 1. i måneden barnet får plass. Tilflyttende kan søke når adresse og innflytningstidspunkt er klart. Dette må påføres i søknaden. Rettigheten er oppfylt når tilbud om plass i kommunen er sendt.

Det er verdt å merke seg at rett til barnehageplass er koblet mot det årlige hovedopptaket, med start i august, september, oktober eller november. Søker du plass med oppstart etter 30.november, gjelder ikke din lovfestede rett til plass før neste års hovedopptak igjen.
Søknadsfristen 1. mars gjelder av denne grunn ikke for senere oppstart enn 30. november.

Søknadsfristen er 1. mars for plasser som tildeles påfølgende august, september, oktober og november. Søknader kommet etter fristens utløp, vurderes ikke for plass før alle som har søkt innen fristen, er tilbudt plass.

Ja, det kan søkes hele året, men retten til plass gjelder kun ved hovedopptak. Plasser tildeles fortløpende ved ledig kapasitet i alle barnehager gjennom hele året.

Du søker om barnehageplass på samme måte uavhengig av om du søker om barnehageplass for første gang, eller om du søker om å bytte barnehageplass. Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

Gå til Søknadsportalen og klikk «legg til» for å velge hvilke barnehager du vil søke plass i. Når du har valgt barnehage, klikk på «gå videre» og «registrer søknad».

  • Finn ut når du må søke om plass
  • Finn ut hvilke barnehager du vil søke plass i
  • Sjekk at barnehagene tar imot barn i riktig alder
  • Les vedtektene på barnehagenes egne sider hvis du søker om plass i private barnehager

Du kan søke på inntil fem barnehager. Det er viktig å sette seg inn i barnehagenes opptaksregler før det søkes plass, da valg av barnehager er avgjørende for plasstildelingen og retten til å klage.
Det er dine barnehageønsker som er utgangspunktet for tildeling; vi prøver først å tildele plass i den barnehagen som er ditt førstevalg, deretter andrevalg osv. Alle de private barnehagene har ulike opptaksregler, vedtatt av det enkelte styre. Om de ikke kan leses på barnehagenes nettsider, må man henvende seg til den
enkelte barnehage for å få opplysninger om disse.
De kommunale opptaksreglene finnes under linken opptaksregler.

En stor del av plassene for de minste barna er i familiebarnehager

Man må ikke søke på nytt hvert år. Bekreftelsesbrevet på behandlet søknad og/eller avslagsbrevet i juni er garanti for at man fortsatt står på ventelisten, såfremt et tilbud ikke er gitt. Dette gjelder også om man står på venteliste for overflytting fra en barnehage til en
annen.

Oppholdsavgiften er fra 1/1-2018 kr. 2910,- for full plass

Ja, se informasjon og søknadsskjema her

Ja, alle søknader om barnehageplass sendes elektronisk til Barnehagekontoret via Søknadsportalen. Unntatt samordnet opptak er bedriftsbarnehagene og to internasjonale barnehager som har egne søknadsskjema.

Se forrige svar. Familiebarnehager er en del av det totale barnehagetilbudet og er inkludert i kommunens samordnede opptak.

Logg deg inn på Søknadsportalen. Der kan du endre adresse, telefon eller e-post.

Tilflyttere kan søke om barnehageplass. Fremtidig folkeregistret Bærumsadresse og innflyttingstidspunkt må påføres i søknadens merknadsfelt.

Da ventelisten endrer seg daglig og barnehagene har ulike opptaksregler, kan vi ikke ha nummererte ventelister.
Ventelisten den dagen barnehagen melder ledig plass benyttes.

Se "Opptaksregler"

Til Bærum Kommune, Barnehagekontoret, Postboks 700, 1304 Sandvika eller barnehage@baerum.kommune.no

Dokumentasjonen oversendes styrer i barnehagen hvor plass tilbys

Kommunale barnehager prioriterer søsken med plass i barnehagen.
De fleste private barnehager har også søskenprioritering.

For å endre på barnehagesøknaden logger du inn med ID porten på
Søknadsportalen. Opprinnelig ventelistedato endres ikke. I hovedopptaket om våren er søknadsportalen stengt for endringer/nye søknader i ca.4-5 uker etter søknadsfristen 1. mars.

Tilbud må besvares i søknadsportalen av samme person som sendte søknaden, med mindre du som søker valgte at barnets andre forelder skal stå som betaler. Det er den dere har satt opp som betaler for barnehageplassen som må svare på tilbudet.

Takker du nei til barnehageplass i hovedopptaket, mister du den lovfestede retten til barnehageplass fram til neste års hovedopptak.
Dette betyr at alle som har søkt før 1.mars skal tildeles plass før din eventuelle nye søknad kan vurderes pånytt. Ny søknad må sendes for å bli satt på ventelisten igjen. I løpende opptak berører et nei takk svar ikke retten til plass.

Du beholder nåværende plass inntil du selv sier opp plassen.
Vi henstiller imidlertid å si opp nåværende plass snarest etter nytt tilbud for ikke å oppholde to plasser, samt for å unngå å måtte betale oppholdsbetaling i to barnehager.

Barn som ikke har rett til plass vil få tilbud om plass når det er ledig plass i søkt barnehage. Vi kan ikke på forhånd si hvor lang tid det vil ta, da det kun er ved oppsigelser det blir frigjort plasser i løpende opptak. Har du ikke fått svar på søknaden før 1. mars blir søknaden din automatisk med videre i hovedopptaket der
noen barn har rett til tilbud om barnehageplass.

Ja, du kan søke om overflytting ved å sende inn en ny søknad via Søknadsportalen.

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden to måneder gjeldende fra den 1. eller den 15. i måneden. Oppholdsavgiften betales ut oppsigelsestiden. Private barnehager har ulike oppsigelsestider, som finnes i den enkelte barnehages vedtekter.
Si opp barnehageplassen her.

Den andre foresatte må logge seg på for å se søknaden

Forklaring:

du er ikke registrert som søker eller medsøker på selve søknaden

Den andre foresatte må logge seg på for å endre/slette søknaden

Forklaring:

du er ikke registrert som hovedsøker

Den andre foresatte må logge seg på for å endre/si opp plassen

Årsak:

Bare den som står som betaler av plasseringen kan si opp eller endre plassen. Du er registrert som søker/medsøker, men ikke som betaler