Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er 3 000 per måned fra og med 1. august 2023. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

Der alle søsknene har plass i kommunal barnehage, trekkes søskenmoderasjonen automatisk fra faktura for oppholdsbetaling, så lenge søsknene er registrert med samme fakturamottaker. Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom søskenmoderasjon ikke trekkes fra.

Har søsknene plass i forskjellige private barnehager sendes elektronisk søknad om søskenmoderasjon til Bærum kommune.

Dersom søsknene har barnehageplass i forskjellige barnehager, én i kommunal og én i privat barnehage, må det tilsvarende sendes elektronisk søknad om søskenmoderasjon til Bærum kommune. Søsknene må være registrert med samme fakturamottaker.

Ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager.

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2023 kroner 3 000 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg. Fra 01.08.2023 vil husholdninger med samlet bruttoperson- og kapital inntekt under kr 550 000 kunne ha rett til redusert foreldrebetaling.

Fra 01. august 2023 har alle 2-, 3- og 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 615 590 kroner per år rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det søkes på samme søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

For barnehageåret 2023/2024 vil det for husholdninger som har fått innvilget redusert foreldrebetaling, gis reduksjon i kostpengene etter samme reduksjonsmodell som for foreldrebetaling for barnehageplass.

 Foreldrebetaling gjelder som ordinært så lenge barn mottar tilbud i barnehagen, dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

 

Foresatte har krav på fritak fra foreldrebetaling dersom en barnehage blir stengt av kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven. . Kunnskapsdepartementet har klargjort at bestemmelsen også gjelder dersom en avdeling/base i barnehagen blir stengt med hjemmel i smittevernloven.

Barnehage kommunal – endre regningsmottaker

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på dette er kopi av siste lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader.

Søknadsfristen for redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2021/2022 er 1. juni 2021. Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid behandles ellers fortløpende. Vedtak om redusert foreldrebetaling, og eventuelt gratis kjernetid, trer i kraft måneden etter at søknad og dokumentasjon er mottatt. Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadskjema for foreldrebetaling finner du her

Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder fra måneden etter søknad og dokumentasjon er mottatt og ut barnehageåret (30. juni).

Ved fortsatt behov for redusert foreldrebetaling må det sendes ny søknad før oppstart av neste barnehageår, se punkt om Søknadsfrist.

Søknad og dokumentasjon på inntekt sendes til Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika.

 

Søke om redusert foreldrebetaling (med norsk personnummer)

For søkere uten norsk person nummer 

Søke om redusert foreldrebetaling (uten norsk personnummer)