Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er 3 000 per måned fra og med 1. august 2023. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Har du lav inntekt?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn.
Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590. Bærum kommune har automatisert beregning av redusert foreldrebetaling.

Hvis dere i barnehagesøknaden krysset av for at Bærum kommune kan sjekke om dere har krav på redusert foreldrebetaling, vil dette bli automatisk beregnet. Kommunen innhenter da inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Husholdninger som har fått innvilget redusert foreldrebetaling, gis reduksjon i kostpengene etter samme reduksjonsmodell som for foreldrebetaling for barnehageplass.

Vi behandler søknadene etter de nasjonale reglene for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Har du allerede barnehageplass, kan du gå logge inn i Bærum Barn å krysse av for at Bærum kommune kan sjekke om dere har krav på redusert foreldrebetaling. Det vil da bli automatisk beregnet.

Du må søke til den kommunen der barnet er folkeregistrert.

Har du en vesentlig og varig endring i inntekten?

Du kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke om redusert foreldrebetaling underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten. «Vesentlig og varig endring» betyr at nedgangen i inntekt må være betydelig og at den må være stabil over tid.

Da søker du via dette skjemaet 

Har du ikke skattemelding?

Hvis du ikke har skattemelding eller norsk personnummer, søker du her  (lenken er ikke aktiv)

 

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Søsknene må gå i barnehage i Bærum kommune.

Søskenmoderasjon trekkes automatisk fra faktura for oppholdsbetaling. Det gis reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2.

Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom søskenmoderasjon ikke trekkes fra.

 Foreldrebetaling gjelder som ordinært så lenge barn mottar tilbud i barnehagen, dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

 

Foresatte har krav på fritak fra foreldrebetaling dersom en barnehage blir stengt av kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven. . Kunnskapsdepartementet har klargjort at bestemmelsen også gjelder dersom en avdeling/base i barnehagen blir stengt med hjemmel i smittevernloven.

Barnehage kommunal – endre regningsmottaker

Kopi av siste års skattemelding skal alltid legges ved søknad. Dersom inntekten er endret fra foregående år, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på dette er kopi av siste lønnslipper, kopi av siste utbetalinger fra Nav, dokumentasjon på overgangsstønad, kopi av vedtak om skattepliktige stønader.

 

Søke om redusert foreldrebetaling (med norsk personnummer)

For søkere uten norsk person nummer 

Søke om redusert foreldrebetaling (uten norsk personnummer)