Informasjon til barnehagene: beredskap, dispensasjon, planleggingsdager, politiattest, tolktjeneste, refusjon foreldrebetaling.

Her logger du inn på IST Barnehage.

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene. Den skal være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer.

Det er utarbeidet beredskapsplan med tiltakskort (pdf) over hendelser.

Se også Utdanningsdirektoratets sider om kriseberedskap.

Det følger av barnehageloven §§ 24 og 25 og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3, at:

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.
Dispensasjonen gjelder for den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Lovdata - Kapittel VI. Personalet 

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Forskrift om familiebarnehager:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1555#§5

Det er laget en beregning på stillingsstørrelsen til pedagogisk veileder i familiebarnehagen.

Kommunen som barnehagemyndighet skal gjøre en konkret og individuell vurdering av søkers kvalifikasjoner og relevante erfaring, og eventuelt stille vilkår ved dispensasjon. Stillingen må ha vært offentlig utlyst.

Veiledning til søknadsskjema:

 • Uttalelsene fra styrer må være en reell vurdering av kandidaten opp mot behovet for veiledning/opplæring.
 • Oppdatert CV må inneholde siste ansettelsesforhold i gjeldende barnehage.
 • Tidspunkt for utlysninger knyttet til dispensasjonssøknaden må være fra en relevant tidsperiode forut for søknaden (ikke eldre enn 2 måneder)
 • Det er et krav at stillingen har vært offentlig utlyst – nylig utlysning må legges ved søknaden.

Barnehage dispensasjon fra utdanningskravet Link søknadsskjema  

Søkere med utdanning fra andre land som ønsker å få utdanningen godkjent i Norge må søke godkjenning fra NOKUT 

Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene for tilskudd til barnehagen (pdf).

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema:

Barnehage – søknad om refusjon av pensjonsutgifter private barnehager

Meldeplikt

Barnehagelovens § 23c - Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer.

Endringer i barnehagens organisasjon skal meldes på til UDIR (Utdanningsdirektoratet) og kommunen på følgende skjema:

Melding om organisatoriske endringer i privat barnehage

For mer info, se UDIRS hjemmeside:

Meldeplikt for private barnehager

For endring av bankkontonummer og andre meldinger til kommunen brukes følgende skjema:

Barnehage - opplysninger om organisasjonen

Driftstilskudd 2023 - private barnehager i Bærum kommune

Driftstilskudd
Ordinære enkeltstående barnehager 2023
pr heltidsplass
Ordinære barnehager, små barn kr 245 559
Ordinære barnehager, store barn kr 120 854

 

Driftstilskudd Ordinære barnehager 2023 – barnehager med to eller flere barnehager i samme foretak pr heltidsplass
Ordinære barnehager, små barn kr 243 151
Ordinære barnehager, store barn kr 119 517

 

Kapitalsats basert på godkjennings år pr heltidsplass
Til og med 2014 kr 11 800
2015-2017 kr 22 900
2018-2020 kr 26 000
2021-2023 kr 29 200

Det tas forbehold om at tilskuddssatsen må beregnes på nytt ved eventuelle endringer i foreldrebetaling, kommunal deflator, feilberegninger, eventuelle endringer i forskriften og endelig behandling av statsbudsjettet i stortinget, jf. forvaltningsloven § 3 5 siste ledd.

Familiebarnehager - tildeles etter nasjonale satser

*Per heltidsplass per år

 

Driftstilskudd - Familiebarnehager 2023 Drift Kapital-tilskudd  total
Familiebarnehager, 0-2 år kr 193 400 kr 14 600 kr 208 000
Familiebarnehager, 3-6 år kr 148 100 kr 14 600 kr 162 700

Søknad refusjon for høye pensjonskostnader

Søknadsordning for pensjon 2023

Ordinære barnehager, enkeltstående sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager kr 114 394
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonstilskudd pr barn) 0-2 år kr 25 658
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 3-6 år kr 14 254
Barnehager, tilknyttet en  kjede  sum
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonstilskudd pr barn) 0-2 år kr 23 326
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonstilskudd pr barn) 3-6 år kr 12 959
Familiebarnehager sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager, nasjonal beregning kr 89 792
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) kr 8 145

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bærum kommune tilbyr Bærumssvømmerne svømmeopplæring barn i barnehagen i alderen 4-6 år.   Målet med undervisningen er å gjøre barna trygge i og ved vann, slik at svømmeferdighetene bedres. 

Bærumssvømmerne er en frivillig organisasjon som planlegger og gjennomfører undervisningen med sertifiserte og erfarne instruktører.   Bærumssvømmerne sender ut informasjon om tilbudet til barnehagene og foresatte,  og barnehagene gis anledning til å melde på barnegrupper til svømmeopplæring direkte til Bærumssvømmerne.   Barna følges til undervisningen av personale fra barnehagen.

Kommunale barnehager og skoler/SFO har tre felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere to planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager.
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

 

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Private barnehager sender søknad om kompensasjon/refusjon for

 • søskenmoderasjon,
 • redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid/kostpengereduksjon (jamfør vedtak)
 • gratis barnehageplass (jamfør vedtak)
 • assistenttimer etter barnehageloven § 35 (spesialpedagogisk hjelp), jamfør vedtak
 • assistenttimer etter barnehageloven § 37 (midler til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne), jamfør vedtak
 • andre tilskudd (jamfør vedtak)

Det skal fylles ut relevant skjema som sammen med evt. annen dokumentasjon danner underlagsdokumentasjon til EHF-faktura til Bærum kommune, til 935478715, referansenummer 23500.   Søknad om kompensasjon/refusjon sendes etterskuddsvis, månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig.

Skjemaer for underlagsdokumentasjon er sendt alle private barnehager.

Frister

 1. kvartal (januar, februar, mars), senest 01.04.
 2. kvartal (april, mai, juni) og 1. halvår, senest 01.08.
 3. kvartal (august, september), senest 01.10.
 4. kvartal (oktober, november, desember) og 2. halvår, senest 01.12

Vi ber eiere og regnskapsførere for de private barnehagene merke seg informasjonen vedr. søknadsfrister og krav til dokumentasjon.

Alle krav om kompensasjon/refusjon må være sendt senest 01.12.for inneværende år.   Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli behandlet.

Kommunen har rammeavtale med Salita Tolke- og translatørtjeneste AS vedrørende tolketjeneste og skriftlige oversettelser.

Klikk her for å bestille.

Barnehagen bestiller tolk direkte fra Salita Tolke- og translatørtjeneste AS.  Barnehagekontoret dekker kostnadene.

Relevante dokumenter