Lenke til IST Barnehage

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehagen kan søke om støtte for å legge til rette for tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne. Hjelpen skal «sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud», jf. lov om barnehager § 19 g. 

Støtten kan gis i form av veiledning fra Veiledningssenteret, nødvendig utstyr eller fysisk tilrettelegging og/eller økonomisk støtte til ekstra bemanning.

Beredskap

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene. Den skal være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer. 

Det er utarbeidet beredskapsplan med tiltakskort (pdf) over hendelser.

 Se også Utdanningsdirektoratets sider om kriseberedskap.

Dispensasjon fra utdanningskravet

Utdanningsdirektoratet har utgitt et veileder om krav til pedagogisk bemanning i barnehagen. Det er laget en beregning på stillingsstørrelsen til pedagogisk veileder i familiebarnehagen.

Søkere med utdanning fra andre land som ønsker å få utdanningen godkjent i Norge må søker godkjenning fra NOKUT og Utdanningsdirektoratet.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i barnehager og familiebarnehager.

Driftstilskudd til private barnehager

Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene (pdf) for tilskudd til barnehagen.

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema: pensjonskostnader

Endringer i barnehagens organisasjon (f.eks ny styrer/eier) barnehagens adresse, organisasjons nummer eller bankopplysninger skal meldes på dette skjema.

Minoritetsspråklige barn

Barnehagene kan søke om støtte til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Søknadsskjema (doc)

Planleggingsdager

Kommunale barnehager og skoler/SFO har 3 felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere 2 planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager. 
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

2018/2019

 • Tirsdag 2. januar 2018
 • Fredag 16. mars 2018
 • Fredag 18. mai 2018
 • Torsdag 16. august 2018
 • Fredag 17. august 2018
 • Onsdag 2. januar 2019
 • Fredag 15. mars 2019
 • Fredag 31. mai 2019

Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Tolketjeneste/oversettelser

Kommunen har rammeavtale med EasyTranslate A/S  vedr. tolketjeneste og skriftlige oversettelser.

Barnehagen bestiller tolk direkte fra EasyTranslate A/S. Barnehagekontoret dekker kostnadene. 

Refusjon foreldrebetaling

Barnehagen sender søknad om kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling etterskuddsvis hvert kvartal. Skjema med opplysninger om barnet/søsken fylles ut og dette danner underlagsdokumentasjon til faktura. Bærum kommune har tilrettelagt for bruk av elektronisk faktura.

Vi ber eiere og regnskapsførere for de private barnehagene merke seg følgende frister for innsendelse av søknad om kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling:

 1. kvartal (januar, februar, mars), senest 01.04
 2. kvartal (april, mai, juni), senest 01.08
 3. kvartal (august, september), senest 01.10
 4. kvartal (oktober, november, desember), senest 01.12

Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Relevante dokumenter