Lenke til IST Barnehage

Informasjon til foresatte og barnehager om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

 Barn med nedsatt funksjonsevne er gjennom lov og internasjonale konvensjoner sikret retten til å delta i samfunnet på lik linje med barn uten funksjonsnedsettelser.

Barnehageloven § 2 tredje ledd stiller krav til at den enkelte barnehage skal tilpasse barnehagetilbudet ut fra barnets funksjonsnivå. Slik individuell tilpasning er nødvendig i en virksomhet som verdsetter barndommens egenverdi og hvor alle barn skal kunne nyttiggjøre seg av det tilbudet som gis.

Kommunen har imidlertid en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne når funksjonsnedsettelsen er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er innenfor barnehagens plikt. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendige for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og for å sikre barnet et tilpasset og likeverdig barnehagetilbud.

Kommunens tilretteleggingsplikt følger av barnehagelovens § 19 g:

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

Vilkåret «nedsatt funksjonsevne» omfatter fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Det må avgrenses mot forbigående forhold, og det som er å se som normalen vil falle utenfor.

Det er foresatte som melder om behov for individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for sitt barn. Barnehagen barnet går i, veileder foresatte i utfyllingen av skjema med melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne.

Tilretteleggingen kan gjøres innenfor barnehagens rammer – og/eller med hjelp fra kommunen. I tilfeller hvor tilretteleggingen ikke kan gjøres innenfor barnehagens rammer, er det barnehagen som melder til kommunen hvilket hjelpebehov de trenger støtte til.

 Vedtaksmyndighet

Kommunen som barnehagemyndighet skal gjøre en konkret og indivuduell vurdering med begrunnelse og fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 19 g.

Plikt til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Kommunen kan tilby barnet plass i en annen barnehage dersom individuell tilrettelegging i den barnehagen der barnet går/skal begynne i, blir å anse som en uforholdmessig byrde.

Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages, jf. forvaltningsloven §§ 28-32. Dette vedtaket sendes foreldre med kopi til barnehagen, jf. meldeskjema del 2.

 Vedtak om tildeling av støtte til barnehagens tilrettelegging er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages, jf. forvaltningsloven §§ 28-32. Dette vedtaket sendes barnehagen, jf. meldeskjema del 3.

Beredskap

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene. Den skal være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer. 

Det er utarbeidet beredskapsplan med tiltakskort (pdf) over hendelser.

 Se også Utdanningsdirektoratets sider om kriseberedskap.

Dispensasjon fra utdanningskravet

Utdanningsdirektoratet har utgitt et veileder om krav til pedagogisk bemanning i barnehagen. Det er laget en beregning på stillingsstørrelsen til pedagogisk veileder i familiebarnehagen.

Søkere med utdanning fra andre land som ønsker å få utdanningen godkjent i Norge må søker godkjenning fra NOKUT og Utdanningsdirektoratet.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i barnehager og familiebarnehager.

Driftstilskudd til private barnehager

Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene (pdf) for tilskudd til barnehagen.

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema: pensjonskostnader

Endringer i barnehagens organisasjon (f.eks ny styrer/eier) barnehagens adresse, organisasjons nummer eller bankopplysninger skal meldes på dette skjema.

Minoritetsspråklige barn

Barnehagene kan søke om støtte til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Søknadsskjema (doc)

Planleggingsdager

Kommunale barnehager og skoler/SFO har 3 felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere 2 planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager. 
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

2018/2019

 • Tirsdag 2. januar 2018
 • Fredag 16. mars 2018
 • Fredag 18. mai 2018
 • Torsdag 16. august 2018
 • Fredag 17. august 2018
 • Onsdag 2. januar 2019
 • Fredag 15. mars 2019
 • Fredag 31. mai 2019

Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Tolketjeneste/oversettelser

Kommunen har rammeavtale med EasyTranslate A/S  vedr. tolketjeneste og skriftlige oversettelser.

Barnehagen bestiller tolk direkte fra EasyTranslate A/S. Barnehagekontoret dekker kostnadene. 

Refusjon foreldrebetaling

Barnehagen sender søknad om kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling etterskuddsvis hvert kvartal. Skjema med opplysninger om barnet/søsken fylles ut og dette danner underlagsdokumentasjon til faktura. Bærum kommune har tilrettelagt for bruk av elektronisk faktura.

Vi ber eiere og regnskapsførere for de private barnehagene merke seg følgende frister for innsendelse av søknad om kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling:

 1. kvartal (januar, februar, mars), senest 01.04
 2. kvartal (april, mai, juni), senest 01.08
 3. kvartal (august, september), senest 01.10
 4. kvartal (oktober, november, desember), senest 01.12

Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Relevante dokumenter