Informasjon til barnehagene: beredskap, dispensasjon, planleggingsdager, politiattest, tolktjeneste, refusjon foreldrebetaling.

Her logger du inn på IST Barnehage.

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene. Den skal være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer.

Det er utarbeidet beredskapsplan med tiltakskort (pdf) over hendelser.

Se også Utdanningsdirektoratets sider om kriseberedskap.

Det følger av barnehageloven §§ 17 og 17a og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3 at:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Dispensasjonen gjelder for den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-22-1049#§3

Forskrift om familiebarnehager:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1555#§5

Det er laget en beregning på stillingsstørrelsen til pedagogisk veileder i familiebarnehagen.

Kommunen som barnehagemyndighet skal gjøre en konkret og individuell vurdering av søkers kvalifikasjoner og relevante erfaring, og eventuelt stille vilkår ved dispensasjon. Stillingen må ha vært offentlig utlyst.

Veiledning til søknadsskjema:

 • Uttalelse fra styrer må være en reell vurdering av kandidaten opp mot behovet for veiledning/opplæring.
 • Oppdatert CV må inneholde siste ansettelsesforhold i gjeldende barnehage.
 • Tidspunkt for utlysninger knyttet til dispensasjonssøknaden må være fra en relevant tidsperiode forut for søknaden (ikke eldre enn 2 måneder)
 • Det er et krav at stillingen har vært offentlig utlyst – nylig utlysning må legges ved søknaden.

Link søknadsskjema  

Søkere med utdanning fra andre land som ønsker å få utdanningen godkjent i Norge må søke godkjenning fra NOKUT og Utdanningsdirektoratet.

Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene for tilskudd til barnehagen (pdf).

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema: pensjonskostnader.

Endringer i barnehagens organisasjon (f.eks ny styrer/eier) barnehagens adresse, organisasjons nummer eller bankopplysninger skal meldes på dette skjema.

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bærum kommune tilbyr Bærumssvømmerne svømmeopplæring barn i barnehagen i alderen 4-6 år.   Målet med undervisningen er å gjøre barna trygge i og ved vann, slik at svømmeferdighetene bedres. 

Bærumssvømmerne er en frivillig organisasjon som planlegger og gjennomfører undervisningen med sertifiserte og erfarne instruktører.   Bærumssvømmerne sender ut informasjon om tilbudet til barnehagene og foresatte,  og barnehagene gis anledning til å melde på barnegrupper til svømmeopplæring direkte til Bærumssvømmerne.   Barna følges til undervisningen av personale fra barnehagen.

Kommunale barnehager og skoler/SFO har tre felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere to planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager.
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Private barnehager sender søknad om kompensasjon/refusjon for

 • søskenmoderasjon,
 • redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid/kostpengereduksjon (jamfør vedtak)
 • gratis barnehageplass (jamfør vedtak)
 • assistenttimer etter barnehageloven § 19a (spesialpedagogisk hjelp), jamfør vedtak
 • assistenttimer etter barnehageloven § 19g (midler til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne), jamfør vedtak
 • andre tilskudd (jamfør vedtak)

Det skal fylles ut relevant skjema som sammen med evt. annen dokumentasjon danner underlagsdokumentasjon til EHF-faktura til Bærum kommune, til 935478715, referansenummer 23500.   Søknad om kompensasjon/refusjon sendes etterskuddsvis, månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig.

Skjemaer for underlagsdokumentasjon er sendt alle private barnehager.

Frister

 1. kvartal (januar, februar, mars), senest 01.04.
 2. kvartal (april, mai, juni) og 1. halvår, senest 01.08.
 3. kvartal (august, september), senest 01.10.
 4. kvartal (oktober, november, desember) og 2. halvår, senest 01.12

Vi ber eiere og regnskapsførere for de private barnehagene merke seg informasjonen vedr. søknadsfrister og krav til dokumentasjon.

Alle krav om kompensasjon/refusjon må være sendt senest 01.12.for inneværende år.   Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli behandlet.

Kommunen har rammeavtale med Salita Tolke- og translatørtjeneste AS vedrørende tolketjeneste og skriftlige oversettelser.

Klikk her for å bestille.

Barnehagen bestiller tolk direkte fra Salita Tolke- og translatørtjeneste AS.  Barnehagekontoret dekker kostnadene.