Her logger du inn på IST Barnehage.

Informasjon til barnehagene

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene. Den skal være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer.

Det er utarbeidet beredskapsplan med tiltakskort (pdf) over hendelser.

Se også Utdanningsdirektoratets sider om kriseberedskap.

Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder om krav til pedagogisk bemanning i barnehagen. Det er laget en beregning på stillingsstørrelsen til pedagogisk veileder i familiebarnehagen.

Søkere med utdanning fra andre land som ønsker å få utdanningen godkjent i Norge må søker godkjenning fra NOKUT og Utdanningsdirektoratet.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i barnehager og familiebarnehager.

Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene for tilskudd til barnehagen (pdf).

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema: pensjonskostnader.

Endringer i barnehagens organisasjon (f.eks ny styrer/eier) barnehagens adresse, organisasjons nummer eller bankopplysninger skal meldes på dette skjema.

Kommunale barnehager og skoler/SFO har tre felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere to planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager.
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

2019

  • Onsdag 2. januar 2019
  • Fredag 15. mars 2019
  • Fredag 31. mai 2019

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Kommunen har rammeavtale med EasyTranslate A/S  vedr. tolketjeneste og skriftlige oversettelser.

Oppretting av bruker/bestilling

Barnehagen bestiller tolk direkte fra EasyTranslate A/S. Barnehagekontoret dekker kostnadene.

Barnehagen sender søknad om kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling etterskuddsvis hvert kvartal. Skjema med opplysninger om barnet/søsken fylles ut og dette danner underlagsdokumentasjon til faktura. Bærum kommune har tilrettelagt for bruk av elektronisk faktura.

Vi ber eiere og regnskapsførere for de private barnehagene merke seg følgende frister for innsendelse av søknad om kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling:

1. kvartal (januar, februar, mars), senest 01.04

2. kvartal (april, mai, juni), senest 01.08

3. kvartal (august, september), senest 01.10

4. kvartal (oktober, november, desember), senest 01.12

Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Underbilag – søskenmoderasjon (pdf)