Informasjon til barnehagene: beredskap, dispensasjon, planleggingsdager, politiattest, tolktjeneste, refusjon foreldrebetaling.

Her logger du inn på IST Barnehage.

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene. Den skal være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer.

Det er utarbeidet beredskapsplan med tiltakskort (pdf) over hendelser.

Se også Utdanningsdirektoratets sider om kriseberedskap.

Det følger av barnehageloven §§ 17 og 17a og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3 at:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Dispensasjonen gjelder for den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-22-1049#§3

Forskrift om familiebarnehager:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1555#§5

Det er laget en beregning på stillingsstørrelsen til pedagogisk veileder i familiebarnehagen.

Kommunen som barnehagemyndighet skal gjøre en konkret og individuell vurdering av søkers kvalifikasjoner og relevante erfaring, og eventuelt stille vilkår ved dispensasjon. Stillingen må ha vært offentlig utlyst.

Veiledning til søknadsskjema:

 • Uttalelse fra styrer må være en reell vurdering av kandidaten opp mot behovet for veiledning/opplæring.
 • Oppdatert CV må inneholde siste ansettelsesforhold i gjeldende barnehage.
 • Tidspunkt for utlysninger knyttet til dispensasjonssøknaden må være fra en relevant tidsperiode forut for søknaden (ikke eldre enn 2 måneder)
 • Det er et krav at stillingen har vært offentlig utlyst – nylig utlysning må legges ved søknaden.

Link søknadsskjema  

Søkere med utdanning fra andre land som ønsker å få utdanningen godkjent i Norge må søke godkjenning fra NOKUT og Utdanningsdirektoratet.

Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene for tilskudd til barnehagen (pdf).

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema: pensjonskostnader.

Endringer i barnehagens organisasjon (f.eks ny styrer/eier) barnehagens adresse, organisasjons nummer eller bankopplysninger skal meldes på dette skjema.

Ordinære barnehager

 

Driftstilskudd
Ordinære barnehager 2021
pr heltidsplass
Ordinære barnehager, små barn kr 224 172
Ordinære barnehager, store barn kr 107 423

 

Kapitalsats basert på godkjenningsår Kroner pr heltidsplass 01.01.21-30.06.21 Kroner pr heltidsplass 01.07.21-31.12.21 Sum
Til og med 2012 kr 4 650 kr 4 650 kr 9 300
2013-2015 kr 8 200 kr 8 200 kr 16 400
2016-2018 kr 10 100 kr 10 100 kr 20 200
2019-2021 kr 11 950 kr 11 950 kr 23 900

Familiebarnehager

*Per heltidsplass per år

 

Drifts-
tilskudd - Familiebarnehager
*Drift *Kapital-tilskudd 1.halvår *Kapitaltilskudd 2.halvår *totalt
Familiebarnehager, 0-2 år kr 177 500  kr 6 800 kr 6 800 kr 191 100
Familiebarnehager, 3-6 år kr 134 900 kr 6 800 kr 6 800  kr 148 500

Søknad refusjon for høye pensjonskostnader

Søknadsordning for pensjon 2021

 

Ordinære barnehager, enkeltstående sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager kr 109 090
Pensjonstilskudd per heltidsplass ( hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 0-2 år kr 27 528
Pensjonstilskudd per heltidsplass ( hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 3-6 år kr 15 293

 

 

familiebarnehager sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager, nasjonal beregning kr 79 381
Pensjonstilskudd per heltidsplass ( hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) kr 15 293

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bærum kommune tilbyr Bærumssvømmerne svømmeopplæring barn i barnehagen i alderen 4-6 år.   Målet med undervisningen er å gjøre barna trygge i og ved vann, slik at svømmeferdighetene bedres. 

Bærumssvømmerne er en frivillig organisasjon som planlegger og gjennomfører undervisningen med sertifiserte og erfarne instruktører.   Bærumssvømmerne sender ut informasjon om tilbudet til barnehagene og foresatte,  og barnehagene gis anledning til å melde på barnegrupper til svømmeopplæring direkte til Bærumssvømmerne.   Barna følges til undervisningen av personale fra barnehagen.

Kommunale barnehager og skoler/SFO har tre felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere to planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager.
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

 

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Private barnehager sender søknad om kompensasjon/refusjon for

 • søskenmoderasjon,
 • redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid/kostpengereduksjon (jamfør vedtak)
 • gratis barnehageplass (jamfør vedtak)
 • assistenttimer etter barnehageloven § 19a (spesialpedagogisk hjelp), jamfør vedtak
 • assistenttimer etter barnehageloven § 19g (midler til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne), jamfør vedtak
 • andre tilskudd (jamfør vedtak)

Det skal fylles ut relevant skjema som sammen med evt. annen dokumentasjon danner underlagsdokumentasjon til EHF-faktura til Bærum kommune, til 935478715, referansenummer 23500.   Søknad om kompensasjon/refusjon sendes etterskuddsvis, månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig.

Skjemaer for underlagsdokumentasjon er sendt alle private barnehager.

Frister

 1. kvartal (januar, februar, mars), senest 01.04.
 2. kvartal (april, mai, juni) og 1. halvår, senest 01.08.
 3. kvartal (august, september), senest 01.10.
 4. kvartal (oktober, november, desember) og 2. halvår, senest 01.12

Vi ber eiere og regnskapsførere for de private barnehagene merke seg informasjonen vedr. søknadsfrister og krav til dokumentasjon.

Alle krav om kompensasjon/refusjon må være sendt senest 01.12.for inneværende år.   Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli behandlet.

Kommunen har rammeavtale med Salita Tolke- og translatørtjeneste AS vedrørende tolketjeneste og skriftlige oversettelser.

Klikk her for å bestille.

Barnehagen bestiller tolk direkte fra Salita Tolke- og translatørtjeneste AS.  Barnehagekontoret dekker kostnadene.