Sist endret av Hovedutvalg barn og unge 16. januar 2018

 1. Eierforhold

  Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune.
 2. Formål

  Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
  grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
  Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
  Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering, jf. Lov om barnehager § 1.
 3.  Opptakskrets

  Opptakskretsen for de kommunale barnehagene er hele Bærum kommune. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt, jf Lov om barnehager § 12a tredje ledd.
 4.  Opptaksperiode

  Startdato for plass etter hovedopptak til barnehageplass og supplerende opptak fremkommer i eget tilbudsbrev. Plassen må tas i bruk innen én måned etter oppgitt startdato, hvis ikke vil plassen bortfalle. Kommunal barnehageplass i ordinær barnehage tildeles frem til 31. juli året barnet begynner på
  skolen. Dersom barn får innvilget utsatt skolestart beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad.
  Ved flytting ut av kommunen kan barnet beholde plassen maksimalt i 3 måneder etter faktisk flytting.
  De kommunale barnehagene i Bærum kommune tilbyr i utgangspunktet heltidsplasser. Deltidsplasser kan etableres dersom disse til sammen medfører at den enkelte barnehagen får fullt belegg.
 5.  Opptakskriterier

  Barnehageplass tildeles i følgende rekkefølge:
  5.1 Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf.
  barnehageloven § 13.
  5.2 Barn som er skolestartere påfølgende skoleår.
  5.3 Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom hos foresatte eller søsken. Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom.
  5.4 Barn som har foreldre som deltar i Bærum kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
  5.5 Barn som har søsken med plass i barnehagen.
  5.6 Barn av enslig forsørger i arbeid eller under utdanning.
  5.7 Ved øvrige barn tildeles plass etter barnets alder. Det eldste barnet tildeles plass først. Ved samme fødselsdato tildeles plass ved trekning. Det kan tildeles barnehageplass til barn av barnehagelærer, når det er nødvendig for å besette
  barnehagelærerstillinger.
 6.  Oppsigelse og vilkår for oppsigelse

  Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig med 2 måneders varsel fra den 1. eller 15. i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars forlenges oppsigelsestiden ved at det må betales for plassen ut juni måned. Ved overflytting til annen kommunal barnehage betales det ikke for to kommunale barnehageplasser
  samtidig. Ved flytting til annen kommune må plassen sies opp skriftlig og vedtatte frister for oppsigelse gjelder. Ved helt spesielle forhold kan det søkes om å få beholde plassen for en tidsbegrenset periode. Bortsett fra ved dokumentert sykdom, kan ikke barnehageplassen beholdes når barnet er borte fra
  barnehagen sammenhengende i mer enn to måneder i løpet av barnehageåret. Ved fravær utover to måneder bortfaller plassen automatisk, uten oppsigelsestid. Ved fravær må det betales for
  barnehageplassen.
 7.  Samarbeidsutvalg

  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
 8.  Åpningstid

  Barnehageåret starter 1. august og avsluttes 31.juli. Barnehagenes åpningstid er mandag t.o.m. fredag fra kl. 07.30 til kl. 17.00. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00. Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av året og er da stengt. Tre av barnehagenes planleggingsdager er samordnet med skolefritidsordningen (SFO). Barnehagene er stengt de 3 siste hele ukene i juli. I dette tidsrommet vil det kunne være etablert
  tilbud i enkelte barnehager. Barna skal i løpet av barnehageåret ha minimum fire uker ferie fra barnehagen, hvorav minst tre uker om sommeren.
 9.  Foreldrebetaling

  Foreldrebetalingen følger maksimalgrensen fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Betaling for kost kan komme i tillegg. Det betales for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri måned. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Bærum kommune kan etter søknad om redusert foreldrebetaling innvilge vedtak om fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling for husholdninger med en samlet personinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Bærum kommune kan også etter søknad om redusert foreldrebetaling gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.
 10. Leke- og oppholdsareal

  Netto leke- og oppholdsareal er 4 m² for barn over tre år og 5,3 m² for barn under tre år. For utegruppene i Glitre og Kolsås barnehage er netto leke- og oppholdsareal 2,5 m².
 11.  Ulykkesforsikring

  Barna er forsikret av Bærum kommune gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder i barnehagens åpningstid og på direkte vei mellom hjem og barnehage.

Nyttige lenker

Alle barnehager i Bærum kommune

Søke om, bytte, si opp barnehageplass eller endre kontaktopplysninger

Informasjon til foreldre