Det følger av barnehageloven §§ 24 og 25 og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3, at:

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.
Dispensasjonen gjelder for den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Lovdata - Kapittel VI. Personalet 

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Forskrift om familiebarnehager:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1555#§5

Det er laget en beregning på stillingsstørrelsen til pedagogisk veileder i familiebarnehagen.

Kommunen som barnehagemyndighet skal gjøre en konkret og individuell vurdering av søkers kvalifikasjoner og relevante erfaring, og eventuelt stille vilkår ved dispensasjon. Stillingen må ha vært offentlig utlyst.

Veiledning til søknadsskjema:

  • Uttalelsene fra styrer må være en reell vurdering av kandidaten opp mot behovet for veiledning/opplæring.
  • Oppdatert CV må inneholde siste ansettelsesforhold i gjeldende barnehage.
  • Tidspunkt for utlysninger knyttet til dispensasjonssøknaden må være fra en relevant tidsperiode forut for søknaden (ikke eldre enn 2 måneder)
  • Det er et krav at stillingen har vært offentlig utlyst – nylig utlysning må legges ved søknaden.

Barnehage dispensasjon fra utdanningskravet Link søknadsskjema  

Søkere med utdanning fra andre land som ønsker å få utdanningen godkjent i Norge må søke godkjenning fra NOKUT