Private barnehager sender søknad om kompensasjon/refusjon for

  • søskenmoderasjon,
  • redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid/kostpengereduksjon (jamfør vedtak)
  • gratis barnehageplass (jamfør vedtak)
  • assistenttimer etter barnehageloven § 37 (midler til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne), jamfør vedtak
  • andre tilskudd (jamfør vedtak) - refusjon kostnad til tolk fra Salitas AS.

Det skal fylles ut relevant skjema som sammen med evt. annen dokumentasjon danner underlagsdokumentasjon til EHF-faktura til Bærum kommune, til 935478715, referansenummer 23500.   Søknad om kompensasjon/refusjon sendes etterskuddsvis, månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig.

Skjemaer for underlagsdokumentasjon er sendt alle private barnehager.

Frister

  1. kvartal (januar, februar og mars), senest 01.04.
  2. kvartal (april, mai, juni) og 1. halvår, senest 01.08.
  3. kvartal (august, september), senest 01.10.
  4. kvartal (oktober, november, desember) og 2. halvår, senest 01.12

Vi ber eiere og regnskapsførere for de private barnehagene merke seg informasjonen vedr. søknadsfrister og krav til dokumentasjon.

Alle krav om kompensasjon/refusjon må være sendt senest 01.12. for inneværende år.   Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli behandlet.