Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift.

Godkjenning av barnehage og familiebarnehage

Kommunen er lokal barnehagemyndighet som godkjenner kommunale og private barnehager og familiebarnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til virksomhetens formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Kommunen har veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller endre eksisterende drift.

 Tilsyn

Kommunen, som barnehagemyndighet, er ansvarlig for å føre tilsyn etter Lov om barnehager, jf. § 16. Tilsyn skal være med på å sikre at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven. Kommunen gjennomfører tilsyn ved å kontroller hvordan barnehagene ivaretar en praksis i samsvar med barnehageloven eller ved å åpne et tilsyn. Hvis kommunen avdekker uforsvarlige eller ulovlige forhold vil det bli gitt veiledning eller pålegg om retting.

Barnepass som ikke mottar offentlig støtte

Barnepasstilbud som er regelmessig, mer enn ti timer ukentlig og har tre eller flere barn til stede samtidig må søke om godkjenning etter forskriften. Dette kan være for eksempel dagmamma eller barnepark.