Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den fastsetter den langsiktige utviklingen i Bærum, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Kort fortalt om kommuneplan

 • Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel.
 • Samfunnsdelen inneholder langsiktige utfordringer, mål og strategier for utviklingen av Bærumssamfunnet, samt kommunens tjenester og oppgaver. 
 • Samfunnsdelen inneholder også en langsiktig strategi for arealbruk i kommunen - en arealstrategi.

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunestyret vedtok en ny kommuneplanens samfunnsdel 23. juni 2021: 

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021-2040

Arealstrategisk kart 2021-2040

Grunnlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel

FNs bærekraftsmål som grunnlag

Kommunen startet arbeidet med å lage ny kommuneplan i 2020. Til grunn for arbeidet ligger FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonen for bærekraftig utvikling; sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft. Bærums visjon, Sammen skaper vi fremtiden, er gjennomgående i planen.

Planen er utarbeidet i samarbeid med innbyggere, næringsliv, politikere, organisasjoner og kommunens egne medarbeidere.

FNs Bærekraftsmål

Oppsummering av medvirkningsprosessen

Andre dokumenter 

Tidslinje

 1. 26. februar 2020 Planstrategi 2019-2023 på høring
 2. 10. juni 2020 Planstrategi og planprogram vedtatt Her kan du lese mer om planstrategi og planprogram
 3. 27. august 2020 Administrativt arbeidsverksted
 4. 3.-4. september 2020 Formannskapsseminar
 5. 16. september 2020 Ungdomsrådet
 6. 16. oktober 2020 Målarbeid med politikere og administrasjon - første runde
 7. Oktober-november 2020 Medvirkning - Mer informasjon kommer
 8. 20. november 2020 Målarbeid med politikere og administrasjon - andre runde
 9. Februar-april 2020 Arbeid med høringsutkast
 10. 17. februar-31.mars 2021 Høringsperiode
 11. 23. juni 2021 Vedtak i Kommunestyret
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Gammel kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035

Kommuneplanens arealdel 2017-2035

Fritjof Nansens vei 15 på Lagåsen - etter tilleggshøring før sluttbehandling av KPA 2017-2035