Kommuneplanen arealdel

Kommunestyret i Bærum vedtok i møte den 4. april 2018 kommuneplanens arealdel for perioden 2017-35. Kommuneplanen gjelder fra vedtaksdato. I henhold til PBL § 11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommuneplan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel kan ses ved bruk av «Bærumskart» på våre nettsider.

Det er knyttet innsigelse fra overordnet myndighet til kommuneplanens arealbruk for områdene Avtjerna, Bjørnegård, Brekkeski alternativ 3, Grorudenga samt områder langs Lysakervassdraget. Disse er unntatt rettsvirkning. Prosess med mekling er igangsatt.

Oppdaterte dokumenter etter høringsrunden

Arealkart

Arealkart illstrasjon
Arealkart