Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i kommunen skal foregå.

Et forslag til kommuneplanens arealdel ble behandlet av Planutvalget 8. september 2022 og i Formannskapet 12. september 2022.

Kommuneplanens arealdel lå på høring fra 11. oktober til 5. desember 2022. I Høringsperioden kom det inn ca. 190 innspill. Statens Vegvesen, Statsforvalteren og Viken fylkeskommunen har innsigelser til planen.

Innspillene og innsigelsene kan du lese her.

Her kan du se dokumentene og digitalt plankart som har vært på høring:

Her finner du saksdokumentene.

Her kan du se kartløsning for digitalt plankart og temakart.

Presentasjon av planforslaget (pdf)

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i kommunen skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er førende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 

Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier.

Hva har skjedd frem til nå?

Planprogram for arbeidet med revisjon av arealdelen

Planprogrammet setter rammer for planarbeidet, og har fokus på temaene klimavennlig by- og boligutvikling, grønn mobilitet, naturverdier og blågrønn struktur, samfunnssikkerhet (skred, skogbrannfare), næringsliv, massehåndtering med klima, miljø, folkehelse og kvalitet i våre omgivelser som overgripende tema. Planprogrammet setter også føringer for medvirkning og utredningsbehov.

Planprogrammet ble sluttbehandlet i Planutvalget 9. desember 2021 og endelig fastsatt i Formannskapet 15. desember 2021.

Innspill til planarbeidet er behandlet i saken.

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Mars 2022 – siling av arealinnspill

Det har kommet mange innspill til kommuneplanarbeidet knyttet til endringer i arealbruk. Den 2. mars 2022 vedtok Kommunestyret å avvise en rekke av de innkomne innspillene som var klart i strid med de arealstrategiske føringene som ble vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi.

Mobilitet og transport - stedstilpasset målstyring

Som en del av arbeidet revisjon med ny kommuneplan er det gjennomført et arbeid for å vurdere:

 • Hva som kreves for at kommunen som helhet skal nå vedtatt mål om at minimum 60 prosent av alle reiser skal skje med gange, sykkel og kollektiv innen 2030?
 • Kommunen er delt inn i fire soner basert på de muligheter befolkningen har for å reise med kollektiv, sykkel og gange fra der de bor.
 • Det foreslås målsettinger, strategier og tiltak for de ulike sonene.

Arbeidet er lagt til grunn for flere av bestemmelsene i forslag til revidert kommuneplanens arealdel, blant annet parkeringsnormene.  

Les rapporten om stedstilpasset målstyring her

Politiske seminarer

Våren 2022 ble det avholdt fire politiske seminarer i forbindelse med kommuneplanarbeidet. De hadde temaene:

 • 25. januar 2022: Plan og bygningsloven – skillet mellom juss og politikk; Vekst, vekstpotensial og vekstgrenser
 • 8. februar 2022: Vekst med kvalitet; Grønn mobilitet; Næringsliv
 • 8. februar 2022: Naturverdier og kulturminner; Småhus
 • 19. april 2022: Næringsliv; Vestre Bærum kommune; Varelogistikk; Jordbruk

Mer informasjon om seminarene kan du finne her, under Møter i planutvalget -> Seminar

Tidslinje: Revisjon av kommuneplanens arealdel

 1. Desember 2020 Varsel om oppstart av planarbeid
 2. Våren 2021 Høring: Planprogram (Frist 13. september 2021)
 3. 15. desember 2021 Fastsetting: Planprogram
 4. Våren 2022 Utarbeidelse av planforslag og politiske seminarer
 5. 12. september 2022 Politisk 1. gangsbehandling
 6. 11. oktober-5. desember 2022 Høring og medvirkningsperiode
 7. Juni 2023 Politisk sluttbehandling
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Gjeldende kommuneplan

Kommunestyret i Bærum vedtok i møte den 4. april 2018 kommuneplanens arealdel for perioden 2017-35. Kommuneplanen gjelder fra vedtaksdato. I henhold til PBL § 11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommuneplan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel kan ses ved bruk av «Bærumskart» på våre nettsider.

Informasjon om midlertidig forbud mot tiltak

Kommuneplanens samfunnsdel

Les mer om kommuneplanens samfunnsdel her.