Kommuneplanens arealdel er ute til høring frem til 5. desember. I høringsperioden vil det bli politisk høringsmøte, informasjonsmøte og åpne kontordager.

Et forslag til kommuneplanens arealdel ble behandlet av Planutvalget 8. september 2022 og i Formannskapet 12. september 2022.

Du kan se behandlingen av saken her:

Kommuneplanens dokumenter og plankart som er på høring

Her finner du saksdokumentene.

Her kan du se kartløsning for digitalt plankart og temakart.

Innspill og medvirkning​

I høringsperioden vil det være medvirkningsmuligheter både fysisk og digitalt
Dato og tid Møteform/tema Sted Påmelding Mer informasjon
25. oktober kl. 9-15.30 Åpen kontordag Eyvind Lyches vei 10    

25. oktober kl. 18
Åpent høringsmøte Kunnskapssenteret i Sandvika, rom 220    
27. oktober kl. 15 Politisk høringsmøte Bærum rådhus Påmelding kreves  
8. november kl. 9-15.30 Åpen kontordag Eyvind Lyches vei 10    
8. november kl. 17 Særmøter med velforeninger og organisasjoner      
23. november kl. 17 Om barn, unge og aldersvennlige områder Digitalt møte    
1. desember kl. 18 Forslag til omdisponering av arealer – direkte berørte hjemmelshavere Digitalt møte Invitasjon er sendt direkte til berørte

Arealer som foreslås omgjort fra byggeforemål til Grønnstruktur eller LNFR

Høringskart - Kommuneplanens arealdel

7. desember kl. 18 Forslag til omdisponering av arealer – direkte berørte hjemmelshavere Digitalt møte Invitasjon er sendt direkte til berørte

Arealer som foreslås omgjort fra byggeforemål til Grønnstruktur eller LNFR

Høringskart - Kommuneplanens arealdel

Presentasjon av planforslaget (pdf)

Dersom du har innspill til planen, har vi laget et digitalt skjema du kan fylle ut:

Digitalt innspill  

Dersom du ønsker, kan du også sende skriftlig innspill til post@baerum.kommune.no. Alle innspill skal merkes med «sak 22/18376 – hva innspillet gjelder​.

Åpne kontordager

Det vil være åpne kontordager hvor man kan komme og stille spørsmål til saksbehandlere i 1. etasje i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 • 25. oktober klokken 9-15.30
 • 8. november klokken 9-15.30

Du trenger ingen avtale – her kan du droppe inn når det passer i tidsrommet.

​Åpent høringsmøte

Åpent høringsmøte i Kunnskapssenteret hvor administrasjonen vil gi en presentasjon av hovedtrekkene i planen og det kan stilles spørsmål.

 • 25. oktober klokken 18 i rom 220

​Digitale møter

Digitalt møte om forslag til omdisponering av arealer – direkte berørte hjemmelshavere

 • 1. desember kl. 18

Invitasjon er sendt direkte til berørte. Klikk her for å delta i møtet.

Digitalt møte om Det vil avholdes digitalt møte om barn, unge og aldringsvennlige områder ​

 • 23. november klokken 17

Her vil det bli sendt ut invitasjon til aktuelle grupper og representanter, men ønsker du å delta kan du koble deg på digitalt. Klikk her for å delta i møtet. 

Digitale særmøter med velforeninger og organisasjoner ​

 • 8. november klokken 17

Her vil det bli sendt ut invitasjon til vel og organisasjoner, men ønsker du å delta kan du koble deg på digitalt møte på teams her. 

​Planen vil også presenteres i Regionalt planforum. 

Politisk høringsmøte

I høringsperioden vil planutvalget vil ha et politisk høringsmøte 27. oktober.

Hensikten med møtet:

 • For høringsdeltakerne å presentere sitt budskap, med mulighet for spørsmål fra utvalgets medlemmer.
 • For planutvalgets medlemmer vil høringen gi nyttige innspill til endelig politisk behandling av saken.

Deltakerne gis anledning til å holde innlegg på inntil 3 minutter.

 • Tidspunkt: Torsdag 27. oktober 2022 kl. 15.
 • Sted: Rådhusets formannskapssal.
 • Påmelding: Høringsdeltakere må melde seg på innen mandag 24. oktober kl. 12 til utvalgssekretær borgny.danielsen@baerum.kommune.no

Møtet blir streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt. Følg møtet her eller se i opptak.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i kommunen skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er førende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 

Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier.

Hva har skjedd frem til nå?

Planprogram for arbeidet med revisjon av arealdelen

Planprogrammet setter rammer for planarbeidet, og har fokus på temaene klimavennlig by- og boligutvikling, grønn mobilitet, naturverdier og blågrønn struktur, samfunnssikkerhet (skred, skogbrannfare), næringsliv, massehåndtering med klima, miljø, folkehelse og kvalitet i våre omgivelser som overgripende tema. Planprogrammet setter også føringer for medvirkning og utredningsbehov.

Planprogrammet ble sluttbehandlet i Planutvalget 9. desember 2021 og endelig fastsatt i Formannskapet 15. desember 2021.

Innspill til planarbeidet er behandlet i saken.

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Innkomne innspill til arealbruk og planprogram

Det har kommet mange innspill til kommuneplanarbeidet knyttet til endringer i arealbruk. Alle innspillene er samlet i en presentasjon:

Her kan du se en presentasjon av forslag til endringer i arealbruk

Den 2. mars 2022 vedtok Kommunestyret å avvise en rekke av de innkomne innspillene som var klart i strid med de arealstrategiske føringene som ble vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi.

Mobilitet og transport - stedstilpasset målstyring

Som en del av arbeidet revisjon med ny kommuneplan er det gjennomført et arbeid for å vurdere:

 • Hva som kreves for at kommunen som helhet skal nå vedtatt mål om at minimum 60 prosent av alle reiser skal skje med gange, sykkel og kollektiv innen 2030?
 • Kommunen er delt inn i fire soner basert på de muligheter befolkningen har for å reise med kollektiv, sykkel og gange fra der de bor.
 • Det foreslås målsettinger, strategier og tiltak for de ulike sonene.

Arbeidet er lagt til grunn for flere av bestemmelsene i forslag til revidert kommuneplanens arealdel, blant annet parkeringsnormene.  

Les rapporten om stedstilpasset målstyring her

Politiske seminarer

Våren 2022 ble det avholdt fire politiske seminarer i forbindelse med kommuneplanarbeidet. De hadde temaene:

 • 25. januar 2022: Plan og bygningsloven – skillet mellom juss og politikk; Vekst, vekstpotensial og vekstgrenser
 • 8. februar 2022: Vekst med kvalitet; Grønn mobilitet; Næringsliv
 • 8. februar 2022: Naturverdier og kulturminner; Småhus
 • 19. april 2022: Næringsliv; Vestre Bærum kommune; Varelogistikk; Jordbruk

Mer informasjon om seminarene kan du finne her, under Møter i planutvalget -> Seminar

Tidslinje: Revisjon av kommuneplanens arealdel

 1. Desember 2020 Varsel om oppstart av planarbeid
 2. Våren 2021 Høring: Planprogram (Frist 13. september 2021)
 3. 15. desember 2021 Fastsetting: Planprogram
 4. Våren 2022 Utarbeidelse av planforslag og politiske seminarer
 5. 12. september 2022 Politisk 1. gangsbehandling
 6. 11. oktober-5. desember 2022 Høring og medvirkningsperiode
 7. 2023 Politisk sluttbehandling
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Gjeldende kommuneplan

Kommunestyret i Bærum vedtok i møte den 4. april 2018 kommuneplanens arealdel for perioden 2017-35. Kommuneplanen gjelder fra vedtaksdato. I henhold til PBL § 11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommuneplan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel kan ses ved bruk av «Bærumskart» på våre nettsider.

Kommuneplanens samfunnsdel

Les mer om kommuneplanens samfunnsdel her.