Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i kommunen skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er førende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 

Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal nå revideres. Kommunen varslet i desember 2020 oppstart av arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel 2022-2042.

En revisjon av arealdelen betyr at man oppdaterer kunnskapsgrunnlaget til kommuneplanen, samt justerer kart, bestemmelser og retningslinjer for utviklingen. Dette for å imøtekomme overordnede nasjonale, regionale og lokale føringer og politiske målsettinger. Første steg i dette arbeidet vil være å utarbeide et planprogram.

Planprogram for arbeidet med revisjon av arealdelen

Planprogrammet skal sette rammer for det kommende planarbeid, med spesielt fokus på de viktigste temaene i planen, medvirkning underveis og nødvendige utredninger.

Planprogrammet ble behandlet i Planutvalget 20. mai, og i Formannskapet 2. juni. Ved vedtak av kommuneplanens samfunnsdel i kommunestyret 23. juni, ble det vedtatt endringer av den langsiktige arealstrategien. Dette er innarbeidet i revidert høringsdokument.

Planprogram kommuneplanens arealdel – Høringsversjon bearbeidet etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel

Gi innspill 

Planprogrammet legges på høring, med høringsfrist 13. september 2021. I denne perioden kan du komme med innspill til planarbeidet og planprogrammet. Det anbefales at dokumentet Planprogram kommuneplanens arealdel – Høringsversjon bearbeidet etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for høringsinnspill. Denne versjonen har blant annet oppdaterte og vedtatte arealstrategiske føringer med mer innarbeidet i dokumentet.

Innspill sendes på e-post til post@baerum.kommune.no. Merk innspill til planarbeid og planprogram med tittel: SAK 20/22293 - Innspill til planarbeid/planprogram – kommuneplanens arealdel 2022-42.

Du kan også komme med forslag til endringer i arealbruk og utnyttelse (se egen tekstboks).

Sluttbehandling og fastsettelse av planprogrammet planlegges høst/vinter 2021.

Hvis du har innspill til endringer i kommuneplanens arealformål eller et ønske om endring i utnyttelse på eksisterende eiendom(mer), er fristen for disse innspillene den samme som for høring av planprogrammet, 13. september 2021.

I innspillet ditt trenger kommunen: 

 • Informasjon om hvilke eiendommer det gjelder.
 • Kartutsnitt som viser konkret avgrensning.
 • Planmessig status på eiendommen i dag.
 • Ønsket endring til formål/utnyttelse mv.

Alle innspill vurderes opp mot mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi og arealstrategiske kart, samt planprogrammet til kommuneplanens arealdel. Kommunens øvrige utviklingsmål og overordnete planer vil også være av betydning når innspill vurderes. 

Kommunen har allerede fått mange innspill. Flere ønsker også dialog om innsendte innspill. Kommunen vil etter beste evne følge opp alle henvendelser, men ber om forståelse for at omfanget er svært stort.  Kommunen ber om at du i størst mulig grad beskriver behov og ønsker i innspillet du sender inn. 

Innspill sendes på e-post til post@baerum.kommune.no. Merk innspill til arealbruksendring med tittel: "SAK 21/9688  Innspill til endring av arealbruk/utnyttelse – kommuneplanens arealdel 2022-42" 

Videre arbeid med kommuneplanens arealdel

I det videre arbeidet planlegges det for medvirkning med barn og unge, innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert. Medvirkning vil sannsynligvis i hovedsak gjennomføres digitalt, men kommunen håper også å få til noen fysiske møter. Dette vil vurderes løpende.

Tidslinje: Revisjon av kommuneplanens arealdel

 1. Desember 2020 Varsel om oppstart av revisjon
 2. Våren 2021 Høring: Planprogram (Frist 13. september 2021)
 3. Høsten 2021 Fastsetting: Planprogram
 4. Høsten 2021 Medvirkningsperiode
 5. Våren 2022 Politisk 1. gangsbehandling
 6. 2022 Høringsutkast: Planforslag
 7. 2022 Politisk sluttbehandling
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Gjeldende kommuneplan

Kommunestyret i Bærum vedtok i møte den 4. april 2018 kommuneplanens arealdel for perioden 2017-35. Kommuneplanen gjelder fra vedtaksdato. I henhold til PBL § 11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommuneplan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel kan ses ved bruk av «Bærumskart» på våre nettsider.

Det er knyttet innsigelse fra overordnet myndighet til kommuneplanens arealbruk for områdene Bjørnegård, Brekkeski alternativ 3, Grorudenga samt områder langs Lysakervassdraget. Disse er unntatt rettsvirkning. Prosess med mekling er igangsatt.

Oppdaterte dokumenter etter høringsrunden