Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i kommunen skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er førende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 

Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal nå revideres. Kommunen varslet i desember 2020 oppstart av arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel 2022-2042.

En revisjon av arealdelen betyr at man oppdaterer kunnskapsgrunnlaget til kommuneplanen, samt justerer kart, bestemmelser og retningslinjer for utviklingen. Dette for å imøtekomme overordnede nasjonale, regionale og lokale føringer og politiske målsettinger. Første steg i dette arbeidet vil være å utarbeide et planprogram.

Planprogram for arbeidet med revisjon av arealdelen

Planprogrammet setter rammer for planarbeidet, og har fokus på temaene klimavennlig by- og boligutvikling, grønn mobilitet, naturverdier og blågrønn struktur, samfunnssikkerhet (skred, skogbrannfare), næringsliv, massehåndtering med klima, miljø, folkehelse og kvalitet i våre omgivelser som overgripende tema. Planprogrammet setter også føringer for medvirkning og utredningsbehov.

Planprogrammet ble sluttbehandlet i Planutvalget 09.12.2021 og endelig fastsatt i Formannskapet 15.12.2021.

Innspill til planarbeidet er behandlet i saken.

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Innkomne innspill til arealbruk og planprogram

Det har kommet mange innspill til kommuneplanarbeidet knyttet til endringer i arealbruk. Alle innspillene er samlet i en presentasjon:

Her kan se en presentasjon av forslag til endringer i arealbruk

Den 9.12.2021 vedtok Planutvalget å avvise en rekke av de innkomne innspillene som var klart i strid med de arealstrategiske føringene som nylig ble vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi.

Saken skal følges opp med ytterligere vurderinger av de innkomne innspillene som skal behandles i Planutvalget den 27.01.2022.

Har du spørsmål eller tanker om arbeidet?

Send oss en e-post på post@baerum.kommune.no. I tittelfeltet på e-posten er det fint om du skriver «21/6791 – Kommuneplanens arealdel – hva innspillet gjelder».

Videre arbeid med kommuneplanens arealdel

I det videre arbeidet planlegges det for medvirkning med barn og unge, innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert. Medvirkning vil sannsynligvis i hovedsak gjennomføres digitalt, men kommunen håper også å få til noen fysiske møter. Dette vil vurderes løpende.

Tidslinje: Revisjon av kommuneplanens arealdel

  1. Desember 2020 Varsel om oppstart av revisjon
  2. Våren 2021 Høring: Planprogram (Frist 13. september 2021)
  3. 15. desember 2021 Fastsetting: Planprogram
  4. Våren 2022 Medvirkningsperiode
  5. 2022 Politisk 1. gangsbehandling
  6. 2022 Høringsutkast: Planforslag
  7. 2022 Politisk sluttbehandling
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Gjeldende kommuneplan

Kommunestyret i Bærum vedtok i møte den 4. april 2018 kommuneplanens arealdel for perioden 2017-35. Kommuneplanen gjelder fra vedtaksdato. I henhold til PBL § 11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommuneplan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel kan ses ved bruk av «Bærumskart» på våre nettsider.

Det er knyttet innsigelse fra overordnet myndighet til kommuneplanens arealbruk for områdene Bjørnegård, Brekkeski alternativ 3, Grorudenga samt områder langs Lysakervassdraget. Disse er unntatt rettsvirkning. Prosess med mekling er igangsatt.

Oppdaterte dokumenter etter høringsrunden