Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i kommunen skal foregå.

Litt om kommuneplanen

Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen inneholder langsiktige utfordringer, mål og strategier for utviklingen av Bærumssamfunnet, samt kommunens tjenester og oppgaver. Samfunnsdelen inneholder også en langsiktig strategi for arealbruk i kommunen - en arealstrategi.

Her finner du samfunnsdelen.

Kommuneplanens arealdel fastsetter og legger føringer for bruk og vern av arealer, og utforming av omgivelser for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er førende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. ​

​Kommuneplanens arealdel 2022-42​

Ny arealdel ble vedtatt i kommunestyret 21.juni 2023. ​

Innsigelser

Det er fremdeles innsigelser til avgrensede deler av planen knyttet til parkering og utnyttelse. Derfor er disse bestemmelsene unntatt rettsvirkning; 17.1-17.14 og bestemmelsenes punkt 19.2.2.

Statsforvalteren gjennomførte meklingsmøte hvor kommunen deltok sammen med Statsforvalter, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen den 05.01.2024. Meklingen førte ikke frem. Innsigelsene skal derfor oversendes Kommunal- og distriktsdepartementet for avgjørelse.

Protokoll fra møte 

 

Ved vedtak av kommuneplanen ble det midlertidige bygge- og deleforbudet opphevet, og bestemmelsene i ny kommuneplan erstatter bygge- og deleforbudet

Illustrasjon planbeskrivelse

Gjeldende plandokumenter

Forberedende dokumenter

For kommuneplanen skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, beskriver planprosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 15.12.2021

Planprogrammet finner du her

Politisk behandling av planen

Her kan du se den politiske sluttbehandlingen i kommunestyret (Kommune-TV).

Her finner du dokumentene til den politiske sluttbehandlingen av planen. 

Bygge- og deleforbudet, som ble vedtatt oktober 2022, er opphevet av kommunestyret 21. juni 2023. Bestemmelser i ny kommuneplan erstatter byggeforbudet.

Utredninger

Stedstilpasset målstyring - mobilitet og transport

Som en del av arbeidet revisjon med ny kommuneplan er det gjennomført et arbeid for å vurdere:

  • Hva som kreves for at kommunen som helhet skal nå vedtatt mål om at minimum 60 prosent av alle reiser skal skje med gange, sykkel og kollektiv innen 2030?
  • Kommunen er delt inn i fire soner basert på de muligheter befolkningen har for å reise med kollektiv, sykkel og gange fra der de bor.
  • Det foreslås målsettinger, strategier og tiltak for de ulike sonene.

Arbeidet er lagt til grunn for flere av bestemmelsene i forslag til revidert kommuneplanens arealdel, blant annet parkeringsnormene.

Les rapporten om stedstilpasset målstyring her.

Analyse alternativ p-norm og flytting av Stabekk til sone 2.

Konsekvensutredning og Risiko og Sårbarhetsanalyse 

Konsekvensutredning og ROS Kommuneplanens arealdel 2022-42

Næringsliv

Framtidens næringsparker, sentrums rolle og trender innen handel. Et underlag til kommuneplanens arealdel