Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene i saken Frist for å levere uttalelse
Forneburingen, vestre del - tilrettelegging for buss Annonse   12.11.2020
Brynsveien 47 – detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken her 02.11.2020
Vallerveien 146 Annonse Se dokumentene i saken 16.09.2020
Vollsveien 9-11 Annonse   15.09.2020
Varsel om utvidelse av planområdet – områderegulering Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 Annonse Se dokumentene i saken 01.09.2020

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Fornebubanen delområde Flytårnet Avlyst møte- utvidet telefontid

Annonse
Se høringsdokumenter Presentasjon av saken (PDF) 02.10.2020
Fornebu, del av felt S1.3_A (Taksebanen) Se annonse

Se dokumenter 
  Vedtatt i Planutvalget 24.09.2020

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet

Plannavn se vedtaket Vedtak utvalg og dato
Detaljregulering for Storøykilen, Fornebu felt B9.6, planID 2016025 Se annonse

Se dokumenter
Vedtatt i Kommunestyret/
Planutvalget 23.09.2020
Fornebu, del av felt S1.3_A (Taksebanen) Se annonse

Se dokumenter 
Vedtatt i Planutvalget 24.09.2020
Jarenlia gbnr. 66/435 og 65/222 m.fl.-detaljregulering Se annonse

Se vedtaket
Vedtatt i kommunestyret 02.09.2020
Kattås vannrenseanlegg - detaljregulering Se annonse 

Se vedtaket
2. gangs behandling ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2020
Skytterdalen 2-4, detaljregulering Se annonse 

Se vedtaket
Planen ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2020.
Ny vannforsyningstunnel Holsfjorden – Oslo med tverrslag i Bærum – detaljregulering Sak (17/23324)  Se vedtaket Klima og miljødepartementet  18.03.2020
Fornebu sør - endring av metrotrase Fornebu – Lysaker Se vedtaket Kommunestyret 04.03.2020
Endring av SANDVIKA VEST Sone A - Arnold Haukelands plass 10 m. fl. (J.nr 20/7835) Se vedtaket Kommunestyret 04.03.2020 
Olaf Bryns vei 12 - detaljregulering Se vedtaket Kommunestyret
20.05.2020
Detaljregulering for Skjolden 1 Se vedtaket Kommunestyret 
20.05.2020

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt og planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

 

Forespørsel om byggesak

Har du generelle spørsmål om søknadsplikt m.m. vedrørende et byggetiltak du planlegger, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Byggesak her:

Spørsmål om eiendom eller byggetiltak

Forespørsel om planer /deling

Har du generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Regulering/Områdeutvikling her:

plan@baerum.kommune.no

Forespørsel om oppmåling/seksjonering/adressering

Har du generelle spørsmål om deling/arealoverføring, seksjonering, oppmåling og adressering?

Send en forespørsel her.

Post i pågående sak

Har du post i pågående byggesak, plansak eller delesak? Da skal du sende det til:

post@baerum.kommune.no