Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

 

Plannavn Annonse Se dokumentene i saken Frist for å levere uttalelse
Kommuneplanens arealdel 2022-2042 Annonse

Se egen side

Se dokumentene i saken

29.01.2021
Stabekklokket - endring av reguleringsplan fra E18-korridoren Lysaker- Ramstadsletta Annonse Se dokumentene i saken 28.01.2021
Bærumsveien 217 - detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 06.01.2021
Økriveien gbnr.
77/345 og 203/18 - detaljregulering
Annonse Se dokumentene i saken 12.01.2021

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Kleivveien nord  - områderegulering Annonse Se dokumentene i saken 07.02.2021
Michelets vei 55 (tidl. Holtet 27) - detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 07.02.2021
Bærumsveien 229 - 235 - detaljregulering Annonse Se presentasjon av planforslaget (pdf) Se dokumentene i saken  07.02.2021
Delområde Fornebuporten -
endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker
Annonse Se egen nettside Se dokumentene i saken 05.02.2021
Sandvika sentrum nord og kollektivknutepunkt - planprogram Annonse Se side Se dokumentene i saken Notat om høyder Sandvika sentrum nord og kollektivknutepunkt 24.01.2021
Gullhaugveien gbnr. 95/465 m.fl. – detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 24.01.2021
Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering Annonse Se side Se dokumententene i saken 11.01.2021

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet

 

Plannavn se vedtaket Vedtak utvalg og dato
Dumpa, Oksenøyveien 16 m.fl - Områderegulering Se annonse Se dokumentene i saken 28.12.2020

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00