Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelsene til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse
Jernbaneveien 115 - detaljregulering Annonse - Jernbaneveien 115 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Jernbaneveien 115 - detaljregulering 13.08.2024
Store Stabekk gård, felt B2 -  detaljregulering Annonse - Store Stabekk gård, felt B2 – detaljregulering   Se dokumentene i saken 16.08.2024
Vallerhøgda - varsel om oppstart endring av detaljreguleringer Annonse for Vallerhøgda Se dokumenter i saken arkivsak 24/5971 21.06.2024
       

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Oksenøya bruk, detaljregulering Annonse - Oksenøya bruk, detaljregulering

Se dokumentene i saken - Oksenøya bruk, detaljregulering

10.09.2024

Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår Annonse - Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår

Se dokumentene i saken - Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår

10.09.2024

Gamle Ringeriksvei 1 - detaljregulering Annonse - Gamle Ringeriksvei 1 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Gamle Ringeriksvei 1 - detaljregulering

Se planforslag - Gamle Ringeriksvei 1

Informasjonsmøte på Kulturhuset Stabekk kino, 20.08.2024, kl 18.00

31.08.2024

Berger sykehjem og barnehage Annonse Berger sykehjem og barnehage

Se dokumenter i saken

Se planforslag

21. juni 2024

Åpent informasjonsmøte 11. juni kl. 18 på Rykkinn skole

Gamle Ringeriksvei 30 Annonse Gamle Ringeriksvei 30

Se dokumenter i saken

Se planforslag

21. juni 2024

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Plannavn Kunngjørings-
annonse
Se vedtak Vedtak
Utvalg
Dato
       
       

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.