Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene i saken Frist for å levere uttalelse
Bærumsveien 229 - 235 med PlanID 2019016 Annonse Se planavgrensning 17.04.2020
Detaljregulering Bekkestua ungdomsskole og Bekkestuabanen planID 2012001 og 2015007 Annonse   15.04.2020
Arbeid med ny parkeringsstrategi for Bærum kommune   Se dokument i saken  
Brenna gjenvinningsanlegg, gbnr. 68/1 m.fl. - detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 29.03.2020
Informasjon- og medvirkningsmøte for detaljregulering av gjenvinningsanlegg på Brenna   Kort opppsummering  
forts. Informasjon- og medvirkningsmøte   Detaljregulering av gjenvinningsanlegg på Brenna  
forts. Informasjon- og medvirkningsmøte   Bærum Ressursbank - en introduksjon Planutvalget , 30. Januar 2020  
Fornebu, felt S1.3_A - detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 27.03.2020
Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt - planpgrogram med byplangrep Annonse Se dokumentene i saken 20.03.2020
Eineåsen skole, avdeling Gommerud, gbnr. 94/69 – detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 20.03.2020
Grorudenga 36 og 38 - detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 20.03.2020
Fornebu - Fornebu Sør - Felles plan Annonse Se dokumentene i saken 15.03.2020
Turvei fra Kattås til Franskleiv – detaljregulering Annonse Se dokumentene i saken 15.03.2020

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn se planforslag Frist for å levere uttalelse
Brenna gjenvinningsanlegg, gbnr. 68/1 m.fl. - detaljregulering Se forslag til planprogram Frist 28.03.2020
Skytterdalen 2-4 - detaljregulering Se planforslag Frist 27.03.2020

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet

Plannavn se vedtaket Vedtak utvalg og dato
Fornebu sør - endring av metrotrase Fornebu – Lysaker Se vedtaket  
Endring av SANDVIKA VEST Sone A - Arnold Haukelands plass 10 m. fl. (J.nr 20/7835) Se vedtaket  
Vollsveien 176-178 - detaljregulering Se vedtaket Vedtatt i kommunestyret 05.02.2020
Ekeberglia 61- endring av reguleringsplan Se vedtaket Vedtatt i kommunestyret 05.02.2020

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter forenklet prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Fylkesmannen i Oslo og Viken.