Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene i saken Frist for å levere uttalelse
Vollsveien 9-11 Annonse   15.09.2020
Varsel om utvidelse av planområdet – områderegulering Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 Annonse Se dokumentene i saken 01.09.2020
       
       

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Forslag til planprogram for Granfos Annonse Se høringsdokumenter

Se øvrige dokumenter
15.08.2020
Busoppveien 22 Annonse Se høingsdokumenter

Se øvrige dokumenter
10.09.2020
Nadderud idrettspark – ny stadion Annonse Se egen side

Se høringsdokumenter

Se øvrige dokumenter
15.09.2020
Bekkestua sør Annonse Se egen side

Se høringsdokumenter

Se øvrige dokumenter
15.09.2020
Kleivveien nord Annonse Se egen side

Se høringsdokumenter

Se øvrige dokumenter
15.09.2020
Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings v. Annonse Se høringsdokumenter

Se øvrige dokumenter
15.09.2020
Gjettumkollen 1 Annonse Se høringsdokumenter 10.09.2020
Nansenløkka Fornebu Annonse Se egen side

Se høringsdokumenter
10.09.2020
       
       

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet

Plannavn se vedtaket Vedtak utvalg og dato
Ny vannforsyningstunnel Holsfjorden – Oslo med tverrslag i Bærum – detaljregulering Sak (17/23324)  Se vedtaket Klima og miljødepartementet  18.03.2020
Fornebu sør - endring av metrotrase Fornebu – Lysaker Se vedtaket Kommunestyret 04.03.2020
Endring av SANDVIKA VEST Sone A - Arnold Haukelands plass 10 m. fl. (J.nr 20/7835) Se vedtaket Kommunestyret 04.03.2020 
Olaf Bryns vei 12 - detaljregulering Se vedtaket Kommunestyret
20.05.2020
Detaljregulering for Skjolden 1 Se vedtaket Kommunestyret 
20.05.2020
     
     

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Tlf: 67 50 44 63

Faks:  67 50 43 15

Kundesenteret til Plan og bygningstjenesten er stengt for å forhindre spredning av koronaviruset.

Ordinær åpningstid: kl. 8–15.30.

Kundesenteret holder stengt juleaften og nyttårsaften. I romjulen er Kundesenteret åpent 9–15.

Byggesaksinformasjonen:

Tlf: 67 50 44 63

Åpningstider 2020

Mandag 10.00–14.00
Tirsdag 12.00–14.00
Onsdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–14.00
Fredag 10.00–14.00

Postadresse:

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
SANDVIKA

Forespørsel om byggesak

Har du generelle spørsmål om søknadsplikt m.m. vedrørende et byggetiltak du planlegger, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Byggesak her:

Spørsmål om eiendom eller byggetiltak

Forespørsel om planer /deling

Har du generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Regulering/Områdeutvikling her:

plan@baerum.kommune.no

Post i pågående byggesak

Har du post i pågående byggesak? Da skal du sende det til:

post@baerum.kommune.no