Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene i saken Frist for å levere uttalelse
Varsel om utvidelse av planområdet – detaljregulering Bærumsveien 229-235 Annonse Se dokumenter i saken 03.07.2020

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Ny friluftsøy i Lysakerfjorden - detaljregulering Annonse Høringsdokumenter

Dokumenter i innsyn

Se mer informasjon på egen side her


29.05.2020
Reguleringsplan for Storøykilen, Fornebu felt B9.6 Annonse Høringsdokumenter

Dokumenter i innsyn

Se mer informasjon på egen side her
29.05.2020
Dumpa - Oksenøyveien 16 m.fl. – områderegulering Annonse Dokument

Se dokumenter fra Planutvalget 14. mai
30.07.2020
Fossum gård - Ankerveien 201 detajregulering Annonse   31.07.2020
Forslag til planprogram for Granfos Annonse   15.08.2020

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet

Plannavn se vedtaket Vedtak utvalg og dato
Ny vannforsyningstunnel Holsfjorden – Oslo med tverrslag i Bærum – detaljregulering Sak (17/23324)  Se vedtaket Klima og miljødepartementet  18.03.2020
Fornebu sør - endring av metrotrase Fornebu – Lysaker Se vedtaket Kommunestyret 04.03.2020
Endring av SANDVIKA VEST Sone A - Arnold Haukelands plass 10 m. fl. (J.nr 20/7835) Se vedtaket Kommunestyret 04.03.2020 
Olaf Bryns vei 12 - detaljregulering Se vedtaket Kommunestyret
20.05.2020
Detaljregulering for Skjolden 1 Se vedtaket Kommunestyret 
20.05.2020

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Fylkesmannen i Oslo og Viken.