Mann og kvinne med barnevogn

Bærum kommune skal lage ny kommuneplan, samt revidere Klimastrategi 2030. Høsten 2020 spurte kommunen Bærumssamfunnet om innspill til de to prosessene.

Hva ønsket kommunen innspill til? 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den fastsetter den langsiktige utviklingen i Bærum, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. Den nye kommuneplanen skal si noe om hvordan vi vil ha det i Bærum de neste 20 årene, og hvordan vi skal gjøre det. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Høsten 2020 bad kommunen om innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen.

Klimastrategi 2030 er grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere utslipp av klimagasser. Strategien ble vedtatt av kommunestyret i 2018. I 2021 skal strategien revideres. Viktige spørsmål i revideringsprosessen er: hvilke klimatiltak bør prioriteres fremover? Hvordan kan bærumssamfunnet samarbeide for å nå klimamålene i strategien?

Medvirkningsaktiviteter

Kommunen gjennomførte i stor grad digitale medvirkningsaktiviteter, som en følge av korona-pandemien. Blant aktivitene var:

  • Digitale møter med barn og unge, organisasjoner, næringsliv og folkevalgte.
  • Digitale gjestebud med ferdige temaer og spørreskjemaer. Kommunen oppfordret innbyggere, næringsliv og organisasjoner til å arrangere og delta på digitale gjestebud og gi innspill sammen.
  • Korte spørreskjemaer og ordskyer på nettsidene, der alle kunne gi innspill på en rask og enkel måte. 

Hva skjer med innspillene? 

Alle innspillene kommunen har fått inn, har blitt gjennomgått og behandlet. Innspillene blir brukt i det videre arbeidet med ny kommuneplan, samt i revidering av Klimastrategi 2030. I løpet av rundt fire uker gav om lag 400 personer innspill. Her kan du lese litt mer: 

Om innspill til ny kommuneplan: Kommunen bad høsten 2020 om innspill til kommuneplanens samfunnsdel, og ikke kommuneplanens arealdel og konkrete forslag til endringer av arealbruk. Det vil bli en egen prosess for arealdelen. 

Skjermbilder av noen av de digitale mulighetene for å gi innspill: 

Ordsky Ordsky Ordsky Innspill om klimaarbeidet Innspill om mobilitetsarbeid