Mann og kvinne med barnevogn

Bærum kommune har laget forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel og revidert klimastrategi 2030.

I 2020 startet kommunen arbeidet med å lage ny kommuneplan. Samtidig startet arbeidet med å revidere kommunens klimastrategi.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den fastsetter den langsiktige utviklingen i Bærum, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. Kommuneplanen skal si noe om hvordan vi vil ha det i Bærum de neste 20 årene, og hvordan vi skal gjøre det. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er forslag til kommuneplanens samfunnsdel som nå er utarbeidet og lagt ut på høring. Det er en egen prosess for kommuneplanens arealdel. 

Klimastrategi 2030 med tilhørende tiltaksplan er grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere klimagassutslipp. Strategien ble vedtatt av kommunestyret i februar 2018.

Formannskapet i Bærum vedtok 17. februar å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel og revidert klimastrategi på høring. Fristen for å gi innspill var 31. mars. 

Høringsutkast - Kommuneplanens samfunnsdel 

Høringsutkast - forslag til revidert klimastrategi

Tiltaksliste til forslag til revidert klimastrategi

Medvirkning

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og revidering av klimastrategien startet i 2020. I oktober-november 2020 ba kommunen Bærumssamfunnet om innspill til arbeidet – både næringsliv, organisasjoner, frivillighet, innbyggere og faginstanser i kommunens egen organisasjon. På grunn av korona-pandemien ble planlagte medvirkningsaktiviteter nedskalert og flyttet over til digitale arbeidsflater.. Blant aktivitetene var: 

  • Digitale møter med barn og unge, organisasjoner, næringsliv og folkevalgte.
  • Korte spørreskjemaer og ordskyer på nettsidene, der alle kunne gi innspill på en rask og enkel måte. 
  • Digitale gjestebud. 
  • Digitalt kommunestyreseminar med gjenvisitt av Klimapanelet fra 2016 og digitalt frokostmøte med næringslivet.
  • For kommunens egen virksomhet ble det gjennomført arbeidsmøter og kontaktmøter med fagenhetene, digital klimaklok idékasse ble opprettet og digitale klimalunsjer ble gjennomført.

Hva skjedde med innspillene? 

Alle innspillene kommunen fikk ble gjennomgått og behandlet. Innspillene ble brukt i det videre arbeidet med å utforme kommuneplanens samfunnsdel og revidert klimastrategi. 

Oppsummering av medvirkningsarbeidet - Kommuneplanens samfunnsdel

Oppsummering av medvirkningsarbeidet - Klimastrategi

Om innspill til ny kommuneplan: Kommunen bad høsten 2020 om innspill til kommuneplanens samfunnsdel, og ikke kommuneplanens arealdel og konkrete forslag til endringer av arealbruk. Det er en egen prosess for kommuneplanens arealdel.

Skjermbilder av noen av de digitale mulighetene for å gi innspill: 

Ordsky
Ordsky
Ordsky
Innspill om klimaarbeidet Innspill om mobilitetsarbeid