Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og derfor har vi opprettet et innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.

Med innbyggerpanelet ønsker vi å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid slik at innbyggernes synspunkter om eget liv i kommunen kommer bedre fram. Vi håper dette kan gjør at innbyggerne i større grad vil:

  • gi uttrykk for sine meninger
  • bidra til kommunens utvikling
  • utøve innflytelse i saker som betyr noe for den enkelte

Høres dette spennende ut?

Meld deg inn i innbyggerpanelet her 

Se resultater fra panelet her

Alle innbyggere i Bærum kommune kan melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse og er over 15 år.  Innbyggerpanelet skal bestå av kvinner og menn i ulike aldersgrupper, som er bosatt på forskjellige steder i kommunen. Kontakt med panelet skjer i hovedsak gjennom utsendelse av e-postundersøkelser. I noen tilfeller kan det være aktuelt å kontakte paneldeltakerne per SMS.

Et innbyggerpanel er en elektronisk samling av innbyggere som har sagt ja til å delta i utvikling av kommunale tjenester og lokalsamfunn. Panelet skal inviteres til å delta i undersøkelser men det vil også være aktuelt å invitere deler av panelet til å prøve ut nye former for dialog og samskaping. Dette kan for eksempel være fokusgrupper som utforsker og foreslår løsninger på aktuelle problemstillinger. Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell!

Resultater av panelundersøkelser og samskapingsaktiviteter dokumenteres på denne siden, men sendes også ut til alle paneldeltakerne som har deltatt. Meningen er at innbyggerpanelet skal føre til nye former for samarbeid, innovative løsninger og kunnskapsutvikling som kommer lokalsamfunnet til gode. Da er det en selvfølge at kommunen følger opp aktiviteter de tar initiativ til og sørger for at paneldeltakernes innsats får betydning.

Bærum kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill du kommer med i for eksempel utsendte spørreundersøkelser. I rapportering av resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, epostadresse eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen. Her kan du lese mer om Bærum kommunes personvernerklæring

Bærum kommune drifter panelet i samarbeid med Rambøll Management Consulting AS. Undersøkelsene lages i SurveyXact, et spørreskjemaverktøy med høy datasikkerhet. Du kan lese mer om SurveyXact og datasikkerhet på selskapets nettside

Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte panelundersøkelsene. Hvis du ønsker det kan du når som helst melde deg ut av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i panelundersøkelser. Du kan når som helst få tilgang på hvilke opplysninger som er registrert på deg som paneldeltaker eller hvis du ønsker å få endret feilaktige opplysninger.

Hvis du endrer e-postadresse eller postnummertilhørighet er det viktig at du melder fra om dette. Andre opplysninger du registrerte når du meldte deg inn i panelet kan også endres. Du kan også melde deg ut av panelet når som helst. Alt dette kan gjøre ved å sende en mail til innbyggerpanel@baerum.kommune.no eller benytte en lenke som framkommer i e-postforsendelser til panelundersøkelser du blir invitert til å delta i.