Bærum kommune begynte å bygge opp et elektronisk innbyggerpanel i 2019. Vi håper at flest mulig vil delta i panelet. 

Panelet har cirka ca 600 deltakere.

Vi har allerede benyttet panelet til følgende:

Gjennom denne innbyggerundersøkelsen, som også ble sendt ut til innbyggerpanelet i Bærum kommune, var formålet å få mer kunnskap om hvordan kommunikasjonen mellom kommune/innbygger fungerer. Hva er f.eks. foretrukket kommunikasjonskanal og hvordan fungerer dagens kommunikasjonsløsninger?

Les resultatrapporten her

 

Vi blir stadig flere eldre, både i Norge og i Bærum. Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre. Det vil gi ringvirkninger som er gode for alle.

For mange vil pensjonisttilværelsen være en tredjedel av livet. Et aldersvennlig Bærum skal legge til rette for at den blir meningsfull, både for den enkelte, og for samfunnet. Det handler også om å sikre at alle, uansett hvor vi er i livsløpet og uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet på lik linje.

For å få mer innsikt sendte kommunen ut en innbyggerundersøkelse om hva som kan være viktig i et aldersvennlig samfunn. Spørsmålene handlet om bolig, nærmiljø, transport og samfunnsdeltakelse. Dette resulterte i over 500 svar. En stor takk til alle dere som svarte!

Resultatene fra undersøkelsen kan du lese her. (pdf)

Mars 2023 ble det startet opp et tverrfaglig innovasjonsløp i hjemmetjenesten. Arbeidet startet med å fremskaffe innsikt i tjenesten, samt hvordan brukerne opplever å motta den. Innsiktsarbeidet viste oss noen områder som oppleves særlig sårbare for tjenestemottakerne, og det ble besluttet at løsnings-fasen av innovasjonsarbeidet skulle ha særlig fokus på å øke grad av selvbestemmelse.

Vi brukte blant annet innbyggerpanelet til å rekruttere deltakere til tre samskapingsworkshops rundt temaet «øke brukere av hjemmetjenester sin selvbestemmelse». Vi fikk mange påmeldte! Kanskje var det de aller mest engasjerte som møtte opp, og som sammen med tjenestene, private aktører og brukere kom opp med et mangfold av ideer og løsninger.

Etter workshops bearbeidet vi innspillene. Noen løsningsforslag gjentok seg. Kompetanse, faste team rundt brukeren, dag/ukeplan med klokkeslett og bilder av medarbeiderne som kommer, 3-veis digital kommunikasjon (bruker, pårørende, hjembaserte tjenester) var noen av løsningene. Disse skal det nå jobbes videre med og testes ut sammen med brukerne. I testfasen må vi finne ut om våre brukere synes disse løsningene er gode for dem i praksis.  Eventuelt må vi justere slik at de treffer behovet i hverdagen enda bedre.

Det er flott med innbyggere som ønsker å bidra til samskaping - og vi som kommune er avhengig av deres engasjement. Takk for innsatsen!

Du kan lese mer om hvordan vi har jobbet i innovasjonsløpet her

I desember 2022 fikk innbyggerpanelet en undersøkelse fra Avfall og gjenvinning som utforsker behovet for en ombruksbutikk i Bærum. Er det et behov for en slik butikk, hvilke produkter skal den omsette og hvor i Bærum bør den ligge? 

Bakgrunnen for undersøkelser var at Bærum kommune skal legge til rette for klimaklok ressursbruk som innebærer å redusere forbruk og avfallsmengde og beholde ressursene lengst mulig i kretsløpet. Forbruksmønsteret og atferd skal preges av gjenbruk og deling. Kommunen ønsker å være pådriver for å utvikle systemer for sirkulært forbruk, vurdere behov for å anskaffe nye produkter og tjenester, og hvorvidt behovet kan dekkes gjennom ombruk, deling, leie og/eller reparasjon. 

30 prosent av innbyggerpanelet svarte på undersøkelsen. Trykk på lenken under for å se resultatrapporten. Rapporten viser ikke alle de nyttige tekstinnspillene vi fikk, men disse blir tatt med videre i kommunens arbeid med ombruk. 

Her er resultatrapporten 

 

Workshop kort oppsummering

I februar 2022 sendte vi ut en digital spørreundersøkelse om innsamling av glass- og metallemballasje til Innbyggerpanelet. 

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge innbyggerpanelets erfaringer med dagens ordning for innsamling av glass- og metallemballasje. I tillegg var det ønskelig å få innspill til hvordan kommunen kan utvikle returordningen slik at innsamling og gjenbruk av glass- og metallemballasje kan øke i framtiden. Parallelt med henvendelsen til innbyggerpanelet har kommunen samlet inn erfaringer med et pilotforsøk der utvalgte husstander har fått utplassert beholdere for innsamling av glass- og metallemballasje i umiddelbar nærhet til eget bosted.

Erfaringene med pilotforsøket og innbyggerpanelets tilbakemeldinger gir oss kjennskap og kunnskap som Avfall og gjenvinning nå tar med seg videre i arbeidet med å utvikle returordningen.

Omlag 50 prosent av medlemmene i Innbyggerpanelet svarte på undersøkelsen. Det satte vi stor pris på.

Her finner du resultatrapporten fra undersøkelsen

Sandvika er i storstilt transformasjon. For å sikre gode forbindelser gjennom byen og sikre gode uterom for opphold og arrangementer i Sandvika, arbeider Bærum kommune med en plan for gater og byrom. Planen skal drøfte alternativer for, og definere noen konkrete strategier for hvordan vi skal utvikle gatene og byrommene våre, og ut ifra dette kunne prioritere tiltak. 

Det er utviklet et verktøy, et digitalt kart, hvor befolkningen kan komme med innspill til arbeidet.  Vi ønsker med dette verktøyet å lage en kunnskapsbank relatert til planen.  

Innspillkartet har vært brukt parallelt med varsling om oppstart av planen som en digital alternativ til fysiske medvirkningsarrangementer som ikke har vært mulig å gjennomføre i dagens situasjon. Innspillene er automatisk sortert i det digitale dashboard som har vært lagt ut på nettsiden for planen.  

Dashboard: 

Tilbakemeldingen fra flere var at det var savnet flere kategorier og vi ser i tillegg at mange innspill er relatert til flere kategorier. Det er derfor gjort en videre sortering av innspillene til flere kategorier manuelt i etterkant, blant annet med kategorier som parkering, folkehelse, trafikk, osv. Siden det er stort planleggingsaktivitet i Sandvika så har i tillegg innspillene vært sortert geografisk for å kunne videreformidle til de planprosessene som er underveis. 

Innspillene sammen med uttalelser mottatt ved varsling oppstart og innspillene mottatt i det digitale verkstedet avholdt blir tatt med videre nå i neste fase av planen som blir fastsetting av mål og alternativutvikling.    

Erfaringer så langt med Innspillkart 

Kommunen ønsker å bruke jevnlig interaktiv kart for å samle innspill fra sine innbyggere. For å sikre at slike løsninger åpner for faktisk bedre dialog med innbyggere, ønsker vi å få tilbakemeldinger på hvordan de oppleves. Før jul sendte vi derfor en spørreundersøkelse til innbyggerpanelet i Bærum kommune, begrenset til dem som hadde prøvd ut Innspillkart. Intensjonen var å få tilbakemeldinger på brukervennligheten av løsningen, men også for å få innspill på forbedringer som burde gjøres for at flere kan dele sine innspill med kommunen.  

Resultater fra undersøkelsen finner du her.  

Kommune har gått gjennom innspillene. Disse ble adressert basert på kategorien de ble tildelt til. Noe av innspillene var tilknyttet til brukeropplevelse av selve løsningen. Dette ble sendt videre til vår leverandør. Resten av innspillene gikk på veiledning gitt i hvordan dele sitt innspill i løsningen. Disse blir samlet i en erfaringsbank og vil bli hensyntatt ved neste publisering av en slik innspillkart. 

Innbyggerpanelen - Hverdagsglede

Oppdatering om Hverdagsgledeprosjektet i Bærum

Her kommer en liten statusoppdatering for dere som er interessert i Hverdagsgledeprosjektet. Et planleggingsutvalg bestående av seks personer fra innbyggerpanelet er etablert og vi har hatt vårt første møte på Teams 16. juni. Det var et svært givende møte for meg som prosjektleder – og jeg gleder meg til å ha med utvalget i planlegging og gjennomføring av prosjektet fremover. Samskaping med befolkningen er gull!

Det har skjedd noen endringer i prosjektet. Grunnet Covid-19 vil undervisningen i prosjektet skje digitalt som webinar. Forskerne tilknyttet prosjektet har oppfordret oss til å gjennomføre en mindre pilotstudie i høst for å få erfaringer med opplæring i hverdagsgledekonseptet digitalt (ikke gjort tidligere). Vi vil i august rekruttere 30 personer fra innbyggerpanelet som vil få tilbud om opplæringen via webinar og eposter fra 15. september til 15. desember. Hvis alt går etter planen vil et ubegrenset antall fra innbyggerpanelet kunne melde seg til undervisningen når vi rekrutterer til selve studien i desember – med oppstart i januar og april 2021.

Vi håper du fortsetter å interessere deg for prosjektet i tiden som kommer!

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Monica Beer Prydz
Prosjektleder Hverdagsgledeprosjektet

 

I forbindelse med behandling av plan- og byggesaker har kommunen spurt innbyggerpanelet om hvordan de opplever å bli involvert i saker som berører dem. Formålet med undersøkelsen var å få bedre innsikt i hvordan innbyggerne opplever medvirkning. Resultatet og innspillene fra undersøkelsen skal brukes som grunnlag i forbedringsarbeid Bærum Kommune har påbegynt med mål å få enda flere innbyggere engasjert i medvirkning.

Resultatet fra undersøkelsen finner du her

I oktober 2019 sendte vi ut en digital undersøkelse om klima til Innbyggerpanelet. Spørreundersøkelsen gikk ut til 427 innbyggere.

Undersøkelsen ble gjennomført for å få et innblikk i innbyggerpanelets kjennskap til kommunens arbeid med klima og få innspill til det videre arbeidet med Klimaklok kommune. Vi fokuserte særskilt på tema klimaklok ressursbruk.

Se resultatet av undersøkelsen her

I begynnelsen av september sendte vi ut en undersøkelse om kommunens internettsider til alle paneldeltakerne. Kommunen hadde og har et behov for forbedre nettsidene og inviterte innbyggerpanelet til å dele sine erfaringer. 185 svarte på undersøkelsen. Omfattende tilbakemeldinger fra panelet vil bli benyttet i det kontinuerlige forbedringsarbeid av nettsidene.

Se resultatet av undersøkelsen her

I juni inviterte vi panelet til å brukerteste «Min side». «Min side» skal gi alle som bor i Bærum enkel tilgang til tjenester og informasjon. Når første versjon av Min side er «på lufta» 1. oktober, kan man logge seg inn og få tilgang til tjenester og relevant informasjon om sitt forhold til kommunen.

39 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe kommunen med å teste siden før publisering. 20 ble invitert til å delta i 2 workshoper. I workshopene fikk kommunen utrolig mange innspill og råd som var meget nyttige i arbeidet med å utvikle siden.

Se resultatet av brukertesten her

Meld deg inn i innbyggerpanelet!

På nettsiden til innbyggerpanelet  finner du påmeldingsskjema.  Eneste krav til deltakelse er at du bor i Bærum, er over 15 år og har en e-post adresse.