Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet. Kommunestyret består av medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.

Styringsmodell

Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet. 

Kommunestyret 2023-2027

Det nye kommunestyret i Bærum ble konstituert 18. oktober 2023.
Se alle råd og utvalg her.

Formannskapsmodellen

Det er kommunestyret som velger representanter til formannskapet og de øvrige politiske utvalgene. I Bærum kommune velges representantene til de politiske og upolitiske utvalgene etter forholdstallsprinsippet. Forholdstallsprinsippet er når den prosentvise andel representanter et parti, eller samarbeidende partier, har i formannskapet gjenspeiler antall verv partiet, eller samarbeidende partier, får i andre styrer, råd og utvalg.

Politisk reglement 

Her finner du samlet reglement for alle utvalg og råd. 

Reglement for folkevalgte organers virksomhet

Demokratisk medvirkning

De demokratiske prosessene i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er også prosesser som drives av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlingen. Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte partier på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.

I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område. Eksempler på dette er kommunes Råd for personer med funksjonsnedsettelse , Eldrerådet og Ungdomsrådet.

Slik kan du påvirke

Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre kommunen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema som opptar deg. Vil du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon fremme en sak for politikerne er det flere måter å gjøre dette på.

Les mer om hvordan du kan påvirke her

Åpne møter

Alle politiske møter- i kommunestyre, formannskapet og de ulike utvalgene- er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Publikum har også anledning til å følge direkte overføring på kommune-tv.

Lenke til Kommune-tv