Rådet har 9 faste medlemmer, hvorav 4 er politisk oppnevnte representanter og arbeider for å bedre funksjonshemmedes levekår på alle felt.

Ansvarsområde

  • skal uttale seg i saker som er viktig for personer med funksjonsnedsettelse
  • gir råd innad i kommunen
  • skal uttale seg i saker som blir lagt frem av kommunale organer og den kommunale organisasjonen.
  • kan ta opp saker innen sitt ansvarsområde
  • skal få saker i god tid før besluttende myndighet skal behandler saker
  • skal orienteres om større, viktige og/eller prinsipielle saker som er under arbeid
  • kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag
  • skal utarbeide årsmelding som legges frem for kommunestyret

Reglement

Reglement Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023 PDF

Sekretær i Råd for personer med funksjonsnedesettelse

Besøk oss 

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika