Rådet har 10 faste medlemmer, hvorav 4 er politisk oppnevnte representanter og 6 representerer brukerorganisasjoner. Rådet arbeider for å bedre funksjonshemmedes levekår på alle felt.

Ansvarsområde

 • skal uttale seg i saker som er viktig for personer med funksjonsnedsettelse
 • gir råd innad i kommunen
 • skal uttale seg i saker som blir lagt frem av kommunale organer og den kommunale organisasjonen
 • kan ta opp saker innen sitt ansvarsområde
 • skal få saker i god tid før besluttende myndighet skal behandler saker
 • skal orienteres om større, viktige og/eller prinsipielle saker som er under arbeid
 • kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag
 • skal utarbeide årsmelding som legges frem for kommunestyret

Reglement for Råd for personer med funksjonsnedsettelse

§ 1 Valg og sammensetning

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven § 5-12 som rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og velges for fire år. Rådet skal ha 10 medlemmer med varamedlemmer, som oppnevnes av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder skal velges blant de politisk valgte representantene. Nestleder skal velges blant representantene for organisasjonene som representerer personer med funksjonsnedsettelse. Seks av rådets medlemmer med varamedlemmer skal velges etter forslag fra organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse.

Rådets politiske representanter fra foregående periode utgjør valgkomité og fremmer innstilling til kommunestyret. Rådet har anledning til å oppnevne arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og ytterligere et medlem. 

§ 2 Myndighet og ansvarsområde

Rådet skal være rådgivende organ for kommunen, og skal forelegges saker som er særlig viktig for personer med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov. Rådet kan også ta opp etter eget initiativ saker innen sitt virkeområde. Rådets funksjon er å gi råd innad i kommunen. Saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse skal fremlegges for rådet i god tid før besluttende myndighet behandler saken. Det vil i tillegg være hensiktsmessig at kommunedirektøren orienterer rådet om større, viktige og/eller prinsipielle saker som er under arbeid.

Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

For saksbehandlingen i rådet gjelder bestemmelsene i kapittel 11 i kommuneloven. Dette reglementets del 1 (Felles saksbehandlingsregler for folkevalgte organer) gjelder for rådets virksomhet så langt det passer. Rådet kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag.

§ 3 Sekretariat og årsmelding

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat, vedtar budsjett og gir utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet.

Rådet skal utarbeide årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for kommunestyret.

 • Siri Skollerud Blegen (H) - medlem
 • Merete Larsen Huseby (V) - medlem
 • Kristin Theisen (KrF) - medlem
 • Ingrid Juliana Wishman (R) - medlem
 • Gudrun Breistøl - medlem
 • Irene Bull-Jacobsen - medlem
 • Alette Reinholdt - medlem
 • Mark Miller - medlem
 • Tore Glærum - medlem
 • Halvard Angaard - medlem

Rådssekretær

Besøk oss 

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika