Rådet har 10 faste medlemmer og er pensjonistenes talerør og arbeider for å bedre eldres levevilkår på alle felt. Rådet er rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse.

Ansvarsområde

 • skal behandle saker som gjelder de elders levekår.
 • gir råd innad i kommunen.
 • skal uttale seg i saker som blir lagt frem av kommunale organer og den kommunale organisasjonen.
 • kan ta opp saker innen sitt ansvarsområde. 
 • skal få saker i god tid før besluttende myndighet skal behandler saker.
 • skal orienteres om større, viktige og/eller prinsipielle saker som er under arbeid.
 • kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag.
 • skal utarbeide årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Reglement for Eldrerådet

§ 1 Valg og sammensetning

Eldrerådet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven § 5-12 som rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder eldre og velges for fire år.

Rådet består av 10 medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret for valgperioden. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Seks av rådets medlemmer med varamedlemmer skal velges etter forslag fra organisasjoner og interessegrupperinger som representerer de eldre.

Rådets politiske representanter fra foregående periode utgjør valgkomité og fremmer innstilling til kommunestyret.

§ 2 Myndighet og ansvarsområde

Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov.

Rådet kan også ta opp etter eget initiativ saker innen sitt virkeområde. Rådets funksjon er å gi råd innad i kommunen. Saker som gjelder eldres levekår skal fremlegges for rådet i god tid før besluttende myndighet behandler saken. Det vil i tillegg være hensiktsmessig at kommunedirektøren orienterer rådet om større, viktige og/eller prinsipielle saker som er under arbeid.

Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

For saksbehandlingen i eldrerådet gjelder bestemmelsene i kapittel 11 i kommuneloven. Dette reglementets del 1 (Felles saksbehandlingsregler for folkevalgte organer) gjelder for rådets virksomhet så langt det passer. Eldrerådet kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag.

§ 3 Sekretariat og årsmelding

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat, vedtar budsjett og gir utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet. Rådet skal utarbeide årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for kommunestyret.

 • Sverre Conradi (H) - utvalgsmedlem
 • Arne Melsom (FrP) - utvalgsmedlem
 • Svein Sørlie (PP) - utvalgsmedlem
 • Anne Elisabeth Braathen (SV) - utvalgsmedlem

Ikke politiske medlemmer

 • Ragna Berget Jørgensen
 • Jon Rogstad
 • Jeanne Billehaug
 • Reidar Kristian Karlsen
 • Berit Evju
 • John Kjekshus

Rådssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika