Omsorgsboliger for personer med psykiske problemer

Type bolig og bemanning: Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste.

Målgruppe: Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid.

Tjenester: I boligene mottar man tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være for eksempel medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering.

Søknad om tildeling av denne type bolig, rettes til Tildelingskontoret i kommunen.

Personer som får innvilget denne tjenesten vil få tilbud om en kommunal leiekontrakt. Prisen for boligene varierer og det finnes ulike støtteordninger det kan søkes om. Forøvrig er tjenestene i boligene kostnadsfrie.

Vestre Hauger boliger og natthjem

Natthjemmet gir et trygt og rusfritt overnattingstilbud til bostedsløse mennesker med tilhørighet til Bærum, som har et rusproblem og som ikke kan benytte seg av øvrige overnattingstilbud. Tilbudet om overnatting skjer på fastsatte vilkår. Natthjemmet har våkne nattevakter.
Tjenesten er gratis.

Bærum Dagsen gir mennesker som mottar stønad fra NAV, og som ikke mestrer et ordinært arbeidsforhold, mulighet til å delta i arbeidslivet for en dag om gangen. Bærum Dagsen organiserer kortvarige arbeidsavtaler tilpasset målgruppen.
De som møter opp i Bærumsdagsen får jobb samme dag. Transport, rydding, vasking og vedlikehold av grøntarealer, er blant oppgavene som tilbys.

Oppmøte i Lommedalsveien 120 på Kolsås;et lite grått hus på Vestre Hauger gård i nærheten av natthjemmet. 
Dørene åpner kl. 08 på hverdager.
Arbeidstid: kl 10 - 14
Lønn: kr. 50,- pr time, som utbetales ved slutten av arbeidsdagen. Skattetrekk gjøres før utbetaling.

Daglig leder Bærumsdagsen: Sverre Kjell Næss. tlf. 40 60 31 22
E-post: dagsen@baerum.kommune.no

Boligbistand

Besøksadresse: 

Rådhustorget 5
1337 Sandvika 

Tlf. 67 50 75 00