Omsorgsboliger for personer med psykiske problemer

Type bolig og bemanning:

 Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste.

Målgruppe:

 Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid.

Tjenester:

I boligene mottar man tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være for eksempel medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering.

Søknad om tildeling av denne type bolig, rettes til Tildelingskontoret i kommunen.

Personer som får innvilget denne tjenesten vil få tilbud om en kommunal leiekontrakt. Prisen for boligene varierer, og det finnes ulike støtteordninger det kan søkes om. For øvrig er tjenestene i boligene kostnadsfrie.

Vestre Hauger boliger og natthjem

Natthjemmet gir et trygt og rusfritt overnattingstilbud til bostedsløse mennesker med tilhørighet til Bærum, som har et rusproblem og som ikke kan benytte seg av øvrige overnattingstilbud. Tilbudet om overnatting skjer på fastsatte vilkår. Natthjemmet har våkne nattevakter. Tjenesten er gratis.

Boligbistand

Besøksadresse: 

Arnold Haukelands plass 10,
1338 Sandvika

Tlf. 67 50 75 00