Velferdsboliger

Kommunal utleieboliger for personer med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter.

Generelle kriterier for alle som søker kommunal velferdsbolig:

  1. Husholdninger/personer som ikke selv eller ved hjelp av bostøtte, lån eller tilskudd er i stand til å skaffe seg eller beholde egnet bolig på det private leiemarkedet grunnet helsemessig og/eller sosiale årsaker og/eller økonomiske årsaker.
  2. Du må være folkeregistrert som bosatt i Bærum kommune.
  3. 3 års botid i kommunen. Det er unntak for flyktninger med vedtak om bosetting i Bærum kommune.
  4. Du må være 18 år (Alderskriteriet er oppfylt dersom oppnevnt verge medsignerer på søknaden).
  5. Dokumentasjon. Alle relevante opplysninger som underbygger bolig og oppfølgingsbehovet som opplysninger om ligning, formue og økonomi, sivil status, forsørgeransvar, samværsrett, legeerklæring, sosialrapport, andre relevante opplysninger fra tjenesteapparatet, oppsigelse av privat leieavtale, egen innsats for inngåelse av privat leieforhold, m.m. kan kreves fremlagt.
  6. Du er i en vanskelig livssituasjon med behov for velferdstjenester. Det kan stilles krav om at du inngår avtale med kommunen om oppfølging. 

Pris for tjenesten

Husleie, strøm evt. andre leieutgifter. Husleien i kommunale boliger nå under justering. Husleien vil bli justert til gjengs leie (nær markedspris). 

Søk om velferdsbolig

Søknad om kommunal bolig

Utfylt søknad sendes:

Bærum kommune
Boligbistand
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Søknader behandles fortløpende.

Når du har søkt

  • Du mottar svar på om du fyller kravene for å få kommunal bolig
  • Dersom du fyller kravene, vil du stå på venteliste
  • Ledige boliger tildeles fortløpende

Klagemulighet

Klage leveres til Boligkontoret og behandles av kommunens klagenemd.

Boligbistand

Besøksadresse: 

Arnold Haukelands plass 10,
1338 Sandvika

Tlf. 67 50 75 00