Tilbud til minoritetsspråklige elever

 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

I Norge har alle barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Retten skal oppfylles så raskt som mulig, og senest innen én måned. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder. Retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret.

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Alle elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen (opplæringsloven § 2-8).

Særskilt språkopplæring består av tre elementer:

  • Særskilt norskopplæring: Forsterket, tilpasset opplæring i og på norsk
  • Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens eget morsmål
  • Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål, utført av tospråklig lærer

Særskilt norskopplæring er det viktigste i opplæringen. I den grad det er mulig, tilbyr Bærum kommune tospråklig fagopplæring for barn på 1.-10.trinn, så fremt det finnes kvalifiserte lærere. Tospråklig fagstøtte gis ikke i vesteuropeiske språk, med unntak av spansk. Bærum kommune tilbyr ikke morsmålsopplæring.

Velkomstklassene

I Bærum er det et særskilt språkopplæringstilbud for nyankomne elever i velkomstklassene ved Evje og Hauger. Velkomsttilbudet kan vare inntil to år. Målet med opplæring i et velkomsttilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg norsk og bli  stand til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet og følge den ordinære opplæringen i skolen.

Alle barn i grunnskolealder har rett til å få sin opplæring på nærskolen, altså den skolen som ligger nærmest hjemmet, eller på den skolen som eleven sogner til. Nyankomne elever har rett til å gå på nærskolen, med mindre de velger å takke ja til et tidsbegrenset særskilt opplæringstilbud (velkomsttilbud) for nyankomne elever på en annen skole.

Tolk

God kommunikasjon viktig både for å ivareta rettighetene til barn og unge og for å forebygge misforståelser mellom hjemmet og skolen. Det kan brukes en tolk i samarbeidet mellom skole og hjem. Tolken skal gjengi på norsk hva foreldrene sier på sitt språk, og gjengi hva skolens ansatte sier på norsk. En tolk skal ikke selv delta i samtalen, men kan stille spørsmål for å avklare tvetydigheter i språket. I saker som krever profesjonell tolk, skal ikke barn brukes som tolk. Ektefeller, slektninger, naboer eller kollegaer av foreldrene skal helst ikke brukes som tolk.

Velkomstklassene

Introduksjonstekst Arabisk 

Introduksjonstekst - Pashto

Introduksjonstekst Kurmanji

Introduksjonstekst Engelsk 

Introduksjonstekst Somali

Norsk 

Velkomstklassene er et tilbud om intensiv norskopplæring til alle nyankomne elever i Bærum kommune som ikke har norsk eller engelsk som morsmål. Evje skole har tilbud til elever fra 2.-7.klasse og Hauger ungdomsskole elever fra 8.-10.klasse.

Se filmen for informasjon om Velkomstklassene