Barneverntjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barnet/ungdommen på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernloven.

Familien får en fast kontaktperson i barneverntjenesten ut ifra barnets alder, og det lages en tiltaksplan for barnet/ungdommen. Barnet og foreldrene skal få mulighet til å medvirke og påvirke utarbeidelsen og evalueringen av tiltaksplanen. Barneverntjenesten skal følge godt med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om tiltakene bidrar til endring. Formålet med hjelpetiltakene er å bidra med positiv utvikling for barnet og i familien, styrke foreldre i foreldrerollen, og hjelpe barn i risiko.

De aller fleste barn og familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten i Bærum, får hjelp gjennom frivillige hjelpetiltak mens barnet bor hos foreldrene sine.

Eksempler på hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Bærum:

Ungdom over 15 år må samtykke til tiltak i egen sak. Dersom ungdom unndrar seg omsorg og det foreligger barnevernfaglig grunnlag for å iverksette tiltak mot ungdommens eget samtykke, må saken prøves i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylkesnemnda). Barneverntjenesten har også adgang til å fremme sak for Fylkesnemnda for å pålegge hjelpetiltak rettet mot foreldrene, for eksempel om at barnet skal gå i barnehage eller at foreldrene skal motta familieveiledning.

NB. Det er viktig at du som melder om bekymring for et barn til barneverntjenesten ikke foreslår konkrete barneverntiltak for familien. Dette kan skape forventninger eller motforestillinger
i dialogen om hvilke tiltak barneverntjenesten i løpet av undersøkelsen vurderer som best for familien.

Les mer om ulike tiltak i barnevernet

Vil du lese mer om de ulike tiltakene og tiltaksutvikling i barneverntjenesten i Bærum, se tilstandsrapporten [link]