Noen barn er i behov av å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode.

Barneverntjenesten kan legge opp sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylkesnemnda) og fremme forslag om omsorgsovertagelse eller andre tiltak med kort eller lengre varighet uten samtykke dersom frivillige hjelpetiltak fra barneverntjenesten ikke bidrar til gode nok omsorgsvilkår for barnet.

Barneverntjenesten kan plassere barn akutt dersom barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Barneverntjenesten kan plassere ungdom akutt dersom atferden til barnet setter barnets liv og helse i fare.

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som fatter tvangsvedtak etter barnevernloven om for eksempel omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda er partsnøytral og uavhengig. Alle parter får føre bevis, for eksempel vitner, og kan stille spørsmål til motpartens vitner. Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for det ordinære domstolsystemet.

Les mer om fylkesnemndene

Hva er et fosterhjem?

Med fosterhjem menes private hjem som tar imot barn for en kortere eller lengre periode. Fosterhjemmet er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo med foreldrene sine. Til fosterforeldre velges det personer som har særlig evne til å gi barn og ungdom et trygt og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet mv.

Ofte er fosterhjem trygge voksenpersoner som barnet fra før av kjenner i sin familie eller nettverk.

Informasjon og rettigheter for deg som bor i fosterhjem

Informasjon til deg som vurderer å bli fosterhjem

Hva er en barneverninstitusjon?

Det finnes ulike typer institusjoner i Norge og de fleste er rettet mot ungdom som målgruppe. Barn som er under 12 år blir som regel plassert i fosterhjem. Institusjoner tilbyr plass til ungdommer som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos foreldrene eller i et fosterhjem for en periode. Noen institusjoner spesialiserer seg på ungdommer med alvorlige atferdsutfordringer.

Informasjon om ulike barneverninstitusjoner:

Informasjon og rettigheter for deg som bor på institusjon:

 

Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 40 50

Brynsveien 88A
1346 Gjettum 

Her er vi

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barneverntjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika