Alle kan kontakte barnevernstjenesten om man uroer seg eller er bekymret for et barn. Vil du drøfte bekymringen din? Barnevernstjenesten i Bærum er tilgjengelig hele døgnet. Du kan kontakte oss på telefonnummer 67 50 47 70. Barn og unge kan også ringe 116 111.

Drøfte bekymringen?

Barnevernstjenesten i Bærum er tilgjengelig hele døgnet. Du kan kontakte oss på telefonnummer 67 50 47 70. Barn og unge kan også ringe 116 111.

I telefonen kan du sette ord på og drøfte din bekymring sammen med oss.

  • Du har mulighet til å drøfte anonymt.
  • Vi kan gi råd om hvordan gå frem overfor barn eller foreldre for å presentere en bekymring.
  • Vi kan drøfte sammen hvem som best kan hjelpe barnet og hvilke aktuelle instanser som kan bistå.

Du kan også ta kontakt for å avtale et tidspunkt for en samtale i barnevernstjenestens lokaler, enten du er barn, ungdom eller voksen.

Les mer om meldinger til barnevernet: 

Haster det?

Utenfor barnevernstjenestens ordinære åpningstid vil du alltid treffe barnevernvakten når du ringer 67 50 47 70. Barnevernvakten holder til på Politistasjonen i Sandvika, og fungerer som interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum. Barnevernvaktens ansvar er å gi barnevernsfaglig bistand til barn og deres familier ved akutte kriser. Barnevernvakten svarer også på nasjonal alarmtelefon 116 111, og bistår utover akutte kriser med råd og veiledning, kontrollbesøk og oppfølging av barnevernssaker utenom barnevernstjenestens åpningstider. 

Hvordan melde bekymring til barnevernet?

For at barnevernstjenesten skal kunne gi barn og unge riktig hjelp til rett tid, er vi avhengig av informasjon fra andre. Hvem som helst kan melde om bekymring for et barn til barnevernstjenesten. Barn/ungdom selv, foreldre, familie, venner, privat nettverk og offentlig ansatte er eksempler på personer som melder.

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter barnevernsloven § 2-1. Barnevernstjenesten i Bærum vurderer meldinger daglig, og har på to faste ukedager strukturerte mottaksmøter.

Her kan du sende bekymringsmelding

Meldeplikt til barnevernet

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når:

  • Du har grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet i hjemmet.
  • Du har grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt.
  • Et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs atferd.

Opplysningsplikten etter barnevernsloven går i disse tilfellene foran taushetsplikten etter andre lover. Tanken bak meldeplikt, er at tillitspersoner som kjenner og er nært barn og ungdom i det daglige, er de nærmeste til å melde ifra ved bekymring for barn. Hvis du får informasjon som gjør at du uroer deg eller blir bekymret for et barn, men er usikker på om meldeplikten er utløst, kan barnevernstjenesten gi råd om meldeplikt og hvordan du eventuelt kan gå frem overfor foreldre (og ungdom over 15 år) for å melde med deres samtykke. Du kan ikke rutinemessig melde til barnevernstjenesten, men må gjøre en vurdering i hver enkelt situasjon og for det enkelte barn. Ta gjerne kontakt med barnevernstjenesten på telefonnummer 67 50 47 70 for veiledning.

Les mer om meldinger til barnevernet 

Bekymringsmelding når meldeplikten ikke er utløst

Hvis du som offentlig melder tenker at et barn eller en familie kan ha nytte av hjelp og veiledning fra barnevernstjenesten, men du vurderer at det ikke er grunnlag for å tro at det foreligger meldeplikt (alvorlig omsorgssvikt, mishandling eller alvorlige atferdsvansker), må foreldrene (og ungdom over 15 år) informeres om bekymringen, samtykke til at melding sendes til barnevernstjenesten, og samtykke til meldingens innhold. Det må alltid gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om hvorvidt meldeplikten er utløst eller ikke. Man kan ikke «rutinemessig» sende bekymring til barnevernstjenesten.

Får du informasjon som gjør at du uroer deg eller blir bekymret for et barn, men er usikker på om meldeplikten er utløst, kan barnevernstjenesten veilede og gi råd om meldeplikt, og om hvordan gå frem overfor foreldre og ungdom (over 15 år) for å samarbeide om å sende bekymringsmelding med deres samtykke.

Les mer om meldinger til barnevernet

Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 68 00

Kommunegården i Sandvika,
Arnold Haukelands Plass 10,
1338 Sandvika

Her er vi

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barnevernstjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika