Alle kan kontakte barneverntjenesten om man uroer seg eller er bekymret for et barn. Vil du drøfte bekymringen din? Barneverntjenesten i Bærum er tilgjengelig hele døgnet. Du kan kontakte oss på telefonnummer 67 50 47 70. Barn og unge kan også ringe 116 111.

Drøfte bekymringen?

Barneverntjenesten i Bærum er tilgjengelig hele døgnet. Du kan kontakte oss på telefonnummer 67 50 47 70. Barn og unge kan også ringe 116 111.

I telefonen kan du sette ord på og drøfte din bekymring sammen med oss.

  • Du har mulighet til å drøfte anonymt.
  • Vi kan gi råd om hvordan gå frem overfor barn eller foreldre for å presentere en bekymring.
  • Vi kan drøfte sammen hvem som best kan hjelpe barnet og hvilke aktuelle instanser som kan bistå.

Du kan også ta kontakt for å avtale et tidspunkt for en samtale i barneverntjenestens lokaler, enten du er barn, ungdom eller voksen.

Les mer om meldinger til barnevernet: 

Hvis du får informasjon som gjør at du uroer deg eller blir bekymret for et barn, men er usikker på om meldeplikten er utløst, kan vi veilede og gi råd om meldeplikt og hvordan gå frem overfor foreldre (og ungdom over 15 år) for å sende bekymringsmelding med deres samtykke. Ta kontakt med barneverntjenesten på telefonnummer 67 50 47 70.

Haster det?

Utenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid vil du alltid treffe barnevernvakten når du ringer 67 50 47 70. Barnevernvakten holder til på Politistasjonen i Sandvika, og fungerer som interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum. Barnevernvaktens ansvar er å gi barnevernfaglig bistand til barn og deres familier ved akutte kriser. Barnevernvakten svarer også på nasjonal alarmtelefon 116 111, og bistår utover akutte kriser med råd og veiledning, kontrollbesøk og oppfølging av barnevernssaker utenom barneverntjenestens åpningstider. 

Hvordan melde bekymring til barnevernet?

For at barneverntjenesten skal kunne gi barn og unge riktig hjelp til rett tid, er vi avhengig av informasjon fra andre. Hvem som helst kan melde om bekymring for et barn til barneverntjenesten. Barn/ungdom selv, foreldre, familie, venner, privat nettverk og offentlig ansatte er eksempler på personer som melder.

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter barnevernloven § 4-3. Barneverntjenesten i Bærum vurderer meldinger daglig, og har på to faste ukedager strukturerte mottaksmøter.

Her kan du sende bekymringsmelding

Meldeplikt til barnevernet

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet
  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker

Opplysningsplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover. Tanken bak meldeplikt, er at tillitspersoner som kjenner og er nær barn og ungdom i det daglige, er de nærmeste til å melde ifra ved bekymring for barn.

Hvis du får informasjon som gjør at du uroer deg eller blir bekymret for et barn, men er usikker på om meldeplikten er utløst, kan vi gi råd om meldeplikt og hvordan du eventuelt kan gå frem overfor foreldre (og ungdom over 15 år) for å melde med deres samtykke. Du kan ikke rutinemessig melde til barneverntjenesten, men må gjøre en vurdering i hver enkelt situasjon og for det enkelte barn. Ta kontakt med barneverntjenesten på telefonnummer 67 50 47 70 for veiledning.

Les mer om meldinger til barnevernet: 

Bekymringsmelding når meldeplikten ikke er utløst

Hvis du som offentlig melder tenker at et barn eller en familie kan ha nytte av hjelp og veiledning fra barneverntjenesten, men du vurderer at det ikke er grunnlag for å tro at det foreligger meldeplikt (alvorlig omsorgssvikt, mishandling eller alvorlige atferdsvansker), må foreldrene informeres om bekymringen og samtykke til at melding sendes til barneverntjenesten. Det må alltid gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om hvorvidt meldeplikten er utløst eller ikke. Man kan ikke «rutinemessig» sende bekymring til barneverntjenesten.

Får du informasjon som gjør at du uroer deg eller blir bekymret for et barn, men er usikker på om meldeplikten er utløst, kan barneverntjenesten veilede og gi råd om meldeplikt, og om hvordan gå frem overfor foreldre og ungdom (over 15 år) for å samarbeide om å sende bekymringsmelding med deres samtykke.

Les mer om meldinger til barnevernet