Flyktningkontoret har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Bærum kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Antallet flyktninger som hvert år tas imot, vedtas politisk.

Det er Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som koordinerer bosettingen til kommunen. IMDi gir kun et tilbud om bosettingskommune til den enkelte flyktning. For personer som ikke har fått tildelt bosettingskommune, og selv ønsker å finne privat bolig for bosetting i Bærum, kan Flyktningkontoret kontaktes for informasjon.

Kommunens målsetting er at 60% av flyktningene er i arbeid eller utdanning ved avslutning av introduksjonsprogrammet. I 2018 og 2019 har dette tallet vært 68 og 69%.

Flyktningkontorets arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere».  Introduksjonsloven Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.

Du finner mer informasjon på IMDI

Ønsker du å leie ut bolig til en flyktning? Kontakt: boligbistand@baerum.kommune.no

Ønsker du å bidra frivillig? Vi samarbeider med mange frivillige lag og organisasjoner, se kommunens nettsider  eller ta kontakt flyktning @baerum.kommune.no

Helsetjeneste for flyktninger – Migrasjonshelse

Migrasjonshelse ved Flyktningkontoret skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse hos bosatte flyktninger ut fra gjeldende lover og forskrifter. Fokuset er på forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom veiledning og kurs. Alle nybosatte flyktninger får tilbud om førstegangs helseundersøkelse, å opprette fastlege, samt bistand til å søke kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester ved behov. Vi har et særlig fokus på barn, og samarbeider tett med kommunens tjenester til barn og unge.

Migrasjonshelse jobber etter veilederen for helsetjenester til flyktninger i kommunen 

Målgruppen er flyktninger som er bosatt i kommunen etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), samt familiegjenforente med disse innen perioden det gis integeringtilskudd fra staten. Oppfølgingen varer den tiden tilbudet ved bosettings- og introduksjonsordningen gjelder, eller ekstratilskuddsordningen fra IMDi pågår.

Tips: Stabilisering, håndtering og behandling av traumesymptomer i kommunen og spesialisthelsetjenesten (pdf). Utgitt av Vestre Viken og Bærum kommune, juni 2015.

Kontakt Flyktningkontoret

Flyktningkontoret

Tlf: 67 50 67 50

Epost: flyktning@baerum.kommune.no
(NB! Ikke sensitive opplysninger)

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret i Sandvika (ksis)
Otto Sverdrups plass 4
1337 SANDVIKA

Postadresse:

Bærum kommune
Flyktningkontoret
1304 SANDVIKA