Flyktningkontoret har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Bærum kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Antallet flyktninger som hvert år tas i mot, vedtas politisk.

Målsettingen er at minimum 70 prosent av introduksjonsdeltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, og at Bærum kommunes måltall er blant de 5 beste av sammenliknbare kommuner.

Flyktningkontorets arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere». Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.
Mer informasjon om introduksjonsordningen (pdf).

Helsetjenester for flyktninger og asylsøkere (Avdeling Migrasjonshelse)

Avdeling Migrasjonshelse skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse hos asylsøkere og bosatte flyktninger ut fra gjeldende lover og forskrifter gjennom nødvendig behandling og intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid.

Målgruppen er bosatte asylsøkere i den tiden de bor i Bærum mottakssenter, og bosatte flyktninger i kommunen inntil 3 år eller så lenge tilskuddsordningen fra IMDi pågår.

Barn som bosettes som familiegjenforeninger med og uten foreldre i introduksjonsprogrammet inngår også i denne gruppen.

Avdelingen skal bidra til god samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, ha fokus på å styrke, bevisstgjøre og ansvarliggjøre den enkelte deltager og flyktningkompetansen blant ansatte i kommunen.

Les veilederen: Stabilisering, håndtering og behandling av traumesymptomer i kommunen og spesialisthelsetjenesten (pdf). Utgitt av Vestre Viken og Bærum kommune, juni 2015.

Her finner du vår serviceerklæring:
Serviceerklæring for Flyktningkontoret