Statlig bostøtte

Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter.

Hvem kan søke?

Personer over 18 år med høye boutgifter og lav inntekt (se nedenfor). Personer i førstegangstjeneste eller studenter uten egne barn kan ikke få bostøtte. Du kan likevel søke hvis du er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak. Du kan også søke hvis du er student og har egne barn under 18 år. 

Øvre inntektsgrense pr. måned for innbyggere i Bærum (oppdatert pr. juni 2017):

 • 1 person: 18 963
 • 2 personer: 21 642
 • 3 personer: 24 367
 • 4 personer: 27 299
 • 5 personer: 30 271

Beløpet vil være litt høyere hvis du har en tilpasset bolig eller er ung uføre.

Du plikter du å gi opplysninger hvis du har:

 • Utenlandsinntekt
 • Formue
 • Kapitalinntekter
 • Næringsinntekter

Før du søker må:

 • Boligen må være godkjent for helårs bruk
 • Det må være en selvstendig bolig med egen inngang
 • Boligen må ha eget bad/toalett og anledning til hvile og matlaging

Det kan gjøres unntak for spesialtilpassede boliger pga. funksjonshemning, boliger/ bofellesskap med tilsyn o.l. Dette må dokumenteres.

Det er bolig- og husstandsopplysninger den 1. hver måned (situasjonsdato) som gjelder. Søker må være registrert bosatt i Folkeregisteret på situasjonsdato.

For mer informasjon:
Husbankens bostøttesider

Kontaktperson Bærum kommune: Anne Fossen, tlf. 67 50 75 46

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.

Papirsøknader skal du sende til
Bærum kommune, Boligbistand, Postboks 700, 1304 SANDVIKA.

Saksbehandlingstid 

Den er ca. 3 uker. Hvis bostøtten blir innvilget, blir den utbetalt den 20. i hver måned.

Dersom man får innvilget bostøtte ved ordinært vedtak vil søknaden automatisk overføres til neste måned. Man trenger da ikke søke på nytt. Man må bare søke på nytt dersom man får et avslag (selv om en eventuell klage innvilges), flytter eller endring i inntekt.

Du må også søke på nytt dersom din inntekt har vært så høy at du har fått avslag 3 måneder på rad.

Beregning av bostøtte

Dersom du/din husstand er støtteberettiget, og evt. kravet til bolig er oppfylt, er det forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør om det blir innvilget bostøtte.

Det er inntekt siste måned som legges til grunn ved beregningen av bostøtte.

 • Ved formue og leid bolig legges det til 65 % av samlet nettoformue over kr. 250 000.
 • Ved egen bolig holdes likningsverdi inntil kr 550 000 utenfor.
 • Ved egen bolig og formue holdes 500 000 i bolig utenfor, men legges til 65 % av all formue.

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.
Men du må melde fra skriftlig til kommunen
:

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt, formue, kapitalinntekter, næringsinntekter og utenlandsinntekter (da må du sende inn eget skjema)
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer hos Husbanken

Klagemulighet 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Boligbistand

Postadresse: 

Bærum kommune 
Boligbistand
Postboks 700 
1304 SANDVIKA

Tlf. 67 50 75 00 

Besøksadresse: 

Løkketangen 10 
1337 Sandvika