Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter.

Hvem kan søke?

Personer over 18 år med høye boutgifter og lav inntekt (se nedenfor). Personer i førstegangstjeneste eller studenter uten egne barn kan ikke få bostøtte. Du kan likevel søke hvis du er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak. Du kan også søke hvis du er student og har egne barn under 18 år. 

Øvre inntektsgrense pr. måned for innbyggere i Bærum (oppdatert 1. juli 2019):

 • 1 person: 19 806
 • 2 personer: 23 743
 • 3 personer: 26 843
 • 4 personer: 30 103
 • 5 personer: 33 402

Beløpet vil være litt høyere hvis du har en tilpasset bolig eller er ung uføre.

For oppdaterte inntektsgrenser se Husbankens sider

Du plikter du å gi opplysninger hvis du har:

 • Utenlandsinntekt
 • Formue
 • Kapitalinntekter
 • Næringsinntekter

Før du søker må:

 • Boligen må være godkjent for helårs bruk
 • Det må være en selvstendig bolig med egen inngang
 • Boligen må ha eget bad/toalett og anledning til hvile og matlaging

Det kan gjøres unntak for spesialtilpassede boliger pga. funksjonshemning, boliger/ bofellesskap med tilsyn o.l. Dette må dokumenteres.

Det er bolig- og husstandsopplysninger den 1. hver måned (situasjonsdato) som gjelder. Søker må være registrert bosatt i Folkeregisteret på situasjonsdato.

For mer informasjon:

Søknad om bostøtte hos Husbanken

Kontakt Bærum kommune: 67507500 – Boligbistand

Hvordan søke bostøtte?

Vi anbefaler deg å søke bostøtte elektronisk. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.

Søknad om bostøtte hos Husbanken

Saksbehandlingstid 

Dersom bostøtten blir innvilget, blir den utbetalt den 20. i hver måned.

Dersom man får innvilget bostøtte ved ordinært vedtak vil søknaden automatisk overføres til neste måned. Man må bare søke på nytt dersom man får et avslag (selv om en eventuell klage innvilges), flytter eller endring i inntekt.

Du må  søke på nytt dersom din inntekt har vært så høy at du har fått avslag 3 måneder på rad.

Beregning av bostøtte

Dersom du/din husstand er støtteberettiget, og evt. kravet til bolig er oppfylt, er det forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Det blir også tatt hensyn til formue/bolig og gjeld.

Det er inntekt siste måned som legges til grunn ved beregningen av bostøtte.

Du må melde fra om endringer

Dersom du har søkt på papir, må du melde fra til din kommune skriftlig dersom det er endringer i husstanden din – for eksempel:

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt, formue, kapitalinntekter, næringsinntekter og utenlandsinntekter (da må du sende inn eget skjema)
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student

Dersom du har søkt elektronisk, meld  fra om endringer hos Husbanken

Klagemulighet 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Boligbistand

Besøksadresse: 

Arnold Haukelands plass 10,
1338 Sandvika

Tlf. 67 50 75 00