Hva

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) Bærum ble etablert i 2013. SLT er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge.

SLT

Hvorfor

SLT skal bidra med

  • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
  • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
  • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne   
  • koordinering og samordning

 Sentrale dokumenter om SLT

Strategier

  • Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene rus og kriminalitet 
  • Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon
  • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid
  • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer
  • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 

Hvem

SLT er en trenivås-modell og alle tjenester som jobber med barn og unge er representert i kommunens 3 ungdomsteam. Koordineringsgruppen består av tjenesteledernivå og i alle nivåene er politiet og fylkeskommunen representert. SLT styret Bærum ledes av representant for ordfører, med leder for enhet Vest som nestleder. Det rapporteres både til SLT styret Bærum og til Oslo Politidistrikts politiråd. 

Dokumenter og lenker

 

Trygg by- kartlegging og forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet

Bærum kommune og Oslo politidistrikt har igangsatt et større prosjekt for å forebygge hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Bærum. Prosjektet heter Trygg by, og er en del av en større satsning for å fremme tiltak som kan skape trygge byer og kommuner ved å forebygge ekstremistisk hat og vold. En begrensning av hatefulle ytringer som ikke er straffbar må hele tiden diskuteres og veies opp mot å bevare og sikre ytringsfriheten.

Prosjektet er utviklet og støttet av Gjensidigestiftelsen og Nordic safe cities:

Les mer om trygge norske byer her

Som en del av prosjektet Trygg by ønsker Bærum kommune og politiet å kartlegge omfang av hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Bærum, i tillegg til befolkningens generelle holdninger til personer som faller inn under hatkriminalitetens definerte grupper". Ipsos har fått i oppgave å gjennomføre deler av kartleggingen.

(Information in english) Safe city project- mapping and preventing hate speech and hate crime in Bærum

Bærum municipality in close collaboration with the Oslo police district has initiated a project that seeks to map the prevalence of hate speech and hate crime in Bærum and ways to prevent it from happening. The project is called «Safe city» and is part of a greater national initiative to ensure that cities in Norway as safe for all and identify how municipalities can prevent violence and hatred. Addressing hate speech does not mean limiting or prohibiting freedom of speech. It means keeping hate speech from escalating into something more dangerous, particularly incitement to discrimination, hostility and violence, which is prohibited under Norwegian law.

The project is initiated by and developed with financial support from Gjensidigestiftelsen and is part of the initiative Nordic safe cities 

Read more here

An important component of the project is to investigate the thoughts and behaviours of the citizens of Bærum regarding the groups defined as in need of protection by the Norwegian law. Ipsos has been contracted to perform a survey among the general public in Bærum.