Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmuligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Fritidsstipendet kan søkes når barnet er forhindret i å delta i Fritidsaktiviteter grunnet familiens lave inntekt.

Dersom søknaden gjelder aktivitet nummer to, det vil si foresatte ønsker at barnet skal få mulighet til to aktiviteter- vil det ikke dekkes av Fritidsstipendet. Fritidsstipendet er kun ment til familier som ikke har mulighet til å dekke den første dvs. en aktivitet for barnet.

Foresattes ligning vil bli etter gått hva gjelder verifisering av kriteriet om å være en lavinntektsfamilie.

Det vil ikke innvilges Fritidsstipend for mer enn en aktivitet av gangen, men det er mulig å bytte aktivitet- såfremt den innvilgede perioden for det aktive Fritidsstipendet er utløpt.

Hovedformål for ordningen

Få unge ut i fast aktivitet

Hva kan man ikke søke om?

  • Sommerskole (dette da Bærum kommune har egen sommerskole som er gratis)
  • Treningssenter

Søknadsfrist

Løpende 

Merk: Det er kun søknader for inneværende år (2024) som vil bli behandlet

Søknadsskjema - Fritidsstipend 

Hvem kan søke?

Lag og foreninger, kommunale tjenester på vegne av bruker og lag

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Delmål

Større økonomisk frihet for familien.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Saksbehandler, miljøarbeidere i Ungdom og fritid, lag og forening.

Krav til dokumentasjon

Foresatte og organisasjon/forening i dialog. Dersom foreldre ikke klarer å betjene kontingent/medlemskap kan klubben etter dialog og samtale rundt familiens økonomi tilby å søke Fritidsstipend. Tillitsbasert.

Hva kan støtten brukes til?

Kontingent, medlemskap, cuper og utstyr.

Bankkonto koblet mot KID er ikke mulig i fritidsstipendordningen

Betaling med kontonummer som er knyttet til KID er ikke lenger mulig i Fritidsstipendordningen. Bakgrunnen er at det ofte godkjennes deler av søknadssum og følgelig forandres godkjent beløp til utbetling som ikke lenger er kompatibel med søknadssum.

Etter at du har sendt søknaden?

Fritidsstipend vedtak fattes i løpet av 4 uker. På bakgrunn av at det tar litt tid med utbetaling i det kommunale systemet er det fint med 30 dagers betalingsfrist.

Søknadsskjema - Fritidsstipend