Helsestasjonene i Bærum kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier.

Helsestasjonene i Bærum kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier.

 • Vi er 9 jordmødre i Bærum kommune.
 • Du finner oss på helsestasjonene ved: Bekkestua, Sandvika, Storøya og Marie Plathe.
 • Vårt mål er å følge deg trygt gjennom svangerskapet og forberede deg på fødsel og barseltiden. Du som er Gravid skal føle deg trygg og ivaretatt hos oss. Med vår kompetanse gir vi deg svar på spørsmål vedrørende svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Vi samarbeider med fastlegene, sykehusene og de øvrige tilbudene i kommunen.
 • Svangerskapsomsorgen utføres etter nasjonale retningslinjer fra helsedirektoratet.
 • All svangerskapsomsorg i kommunen er gratis. 

Svangerskapskontroller

 • Alle friske gravide er anbefalt å følge et standardprogram .
 • Du velger selv om du vil gå til jordmor, allmennlege eller en kombinasjon i svangerskapet.
 • Den første kontrollen anbefaler vi i uke 8-12.
 • Videre kontroller avtales i samarbeid med jordmor.
 • Din partner og/eller barn er naturligvis hjertelig velkommen til å være med.
 • Du kan når som helst i svangerskapet ta kontakt med jordmor.
 • Ved hver ordinære kontroll hos jordmor blir det foretatt noen faste undersøkelser der vi måler vekt og blodtrykk, undersøker urinen, etter hvert lytter på fosterets hjerte, måler livmorens vekst og undersøker barnets leie.
 • Dette er viktige indikatorer for å følge utviklingen av svangerskapet. NHI tilbyr ukesbrev for gravide med nyttig informasjon. 

 Fødselsforberedende gruppe:

 • Jordmor tilbyr grupper for gravide hvor vi forbereder til fødsel. Målet er å gi økt kunnskap og trygghet i forhold til fødselen. Vi vet at økt kunnskap kan gjøre fødselsarbeidet enklere.
 • Noen av temaene som blir belyst er: fødselsstart/kontakt med fødeavdelingen, de ulike fasene i fødselsforløpet, ulike typer smertelindring, det mentale arbeidet og partners rolle.
 • Vi viser film og snakker sammen.
 • Etter filmen blir det mere informasjon og samtale. Det er god anledning til å stille spørsmål underveis. 
 • Gruppene er beregnet på gravide som følges opp av jordmor på helsestasjonen.
 • Spør jordmoren din om dato for neste gruppe. 

Amme-/barselforberedende gruppe:

 • Jordmor og helsesykepleier tilbyr grupper for gravide hvor vi forbereder til amme-/barselperioden. Målet er å lage «knagger» og forberede deg til amme-/barselperioden
 • Mange har spørsmål knyttet til amming og det nye barnet når de kommer hjem. Barseltiden kan være en sårbar tid med omstillinger og nye erfaringer for mange kvinner. Vi vet at med økt kunnskap blir du tryggere og bedre rustet til denne perioden.
 • Vi viser film og snakker sammen.
 • Etter filmen informerer vi om amming og belyser de vanligste utfordringene.
 • Gruppene er beregnet på gravide som følges av jordmor på helsestasjonen.
 • Spør jordmoren din om dato for neste gruppe. 

Hjemmebesøk av jordmor:

 • Vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor  en til tre dager etter hjemkomst fra sykehuset.
 • Vi snakker om fødselen med deg og din partner. Vi kontrollerer din blødningen, sting og livmor. Vi hjelper deg/dere å bli kjent med det nye barnet og snakker gjerne om foreldrerollen.
 • Jordmor gir deg ammeveiledning og observerer barnet i forhold til vekt og trivsel.

Etterkontroll hos jordmor:

Vi tilbyr etterkontroll etter fødsel på Sandvika og Bekkestua helsestasjon. Du kan bestille time på helsestasjonen. Vi sjekker sting og arr, tar celleprøve og gir grundig prevensjonsveiledning. Du kan få satt inn både spiral og p-stav av jordmor.

På helsestasjonen tilbyr vi hjemmebesøk, oppfølging av sped- og småbarn etter et fastsatt nasjonalt program. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon. Vi samarbeider blant annet med fysioterapeut, Psykisk helseteam for sped- og småbarn, barnehage, fastlege, PPT og barnevern om det er behov for det. Temaer som tas opp kan være mat, søvn, barns trivsel og utvikling, samspill, foreldrerollen og andre utfordringer i hverdagen. For mer informasjon om  helsestasjon for barn 0- 5 år: (se alle helsestasjoner her)

Alder  KONSULTASJONER
0-2 uker hjemmebesøk
4 uker helsesykepleier
6 uker helsesykepleier og lege. Vaksine
3 måneder helsesykepleier og vaksine 
4 måneder helsesykepleier 
5 måneder helsesykepleier. Vaksine 
6 måneder helsesykepleier og lege
8 måneder helsesykepleier
10 måneder helsesykepleier
15 måneder helsesykepleier. Vaksine
18 måneder Helsesykepleier
2 år  helsesykepleier og lege
4 år helsesykepleier og lege

Svangerskapet: 

 Helsestasjon 0-5 år

Hjemmebesøket av helsesykepleier

4 ukers konsultasjon

6 ukers konsultasjon

3 måneders konsultasjon

5 måneders konsultasjon

8 måneders konsultasjon

10 måneders konsultasjon

1. års konsultasjon

2 års konsultasjonen

4 års konsultasjonen

I Bærum kommune er alle helsestasjonene sertifisert som ammekyndige, det betyr at alle ansatte skal ha oppdatert kunnskap om amming. 

Jordmødrene gir ammeforberedende informasjon i svangerskapet. helsesykepleier og jordmor arrangerer ammekurs i svangerskapet. Informasjon og påmelding finner du under fanen "Foreldre: veiledning og kurs" 

Etter fødsel tilbyr både jordmor og helsesykepleier ammeveiledning. Vi følger de faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Vi har egne ammeveiledere i kommunen. Ammeveilederne kan bidra dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med ammingen. Du kan få tak i ammeveileder via din helsesykepleier.

Nyttig lenker om amming:

På helsestasjon tilbyr vi ulike typer kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldrerollen, samt å gi råd og veiledning. Du/dere kan få mer informasjon ved å henvende deg/dere på helsestasjonen.

Helsestasjonen i Bærum kommune og Familievernet i Asker og Bærum, samarbeider om et tilbud til par som skal bli eller har blitt foreldre. Familievernkontoret har faste dager på Sandvika- og Bekkestua helsestasjon.

Se under for informasjon, påmelding og kontakt.

Helsestasjonen tilbyr de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Det  anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Alle barn som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge har rett til å bli vaksinert og få den beskyttelsen vaksinene i programmet kan gi. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte konsultasjonene. Ta kontakt med Folkehelsekontoret  i Bærum kommune for andre vaksiner utenom programmet.

Lover og forskrifter

Alle barn og  gravide har rett til  helsehjelp. Som helsestasjonstjeneste har vi flere lover og forskrifter vi forholder oss til og arbeider etter. De mest aktuelle finner du her:

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. Journalen skal følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen. I sped- og småbarnsalderen er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett:

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal:

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK:

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Facebooksiden