Helsestasjonene i Bærum kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier.

Tilbud

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig.

Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskaps-konsultasjon rundt svangerskapsuke 6-12. 

Les mer om graviditet på Helsenorge sine nettsider

 • Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjonene er 30 minutter.
 • Svangerskaps konsultasjonene omfatter; helseundersøkelser, prøvetaking, samtaler, veiledning og rådgiving.
 • Vi informerer om fødetilbudene og henviser til fødeplass/ultralyd undersøkelse i uke 18-20.
 • Vi forbereder deg og din partner på fødsel og barseltiden.
 • Din partner og/eller barn er naturligvis hjertelig velkommen til å være med.
 • Du kan når som helst i svangerskapet ta kontakt med jordmor.
 • Vi samarbeider med fastlegene, sykehusene og de øvrige tilbudene i kommunen.

 Fødsel-, amme- og foreldre forberedende grupper:

 • Jordmor forbereder til fødsel. Målet er å gi økt kunnskap og trygghet i forhold til fødselen. Vi vet at svangerskapsoppfølging som i all hovedsak utføres av jordmor gir bedre fødselsutfall for majoriteten av gravide kvinner. 
 • Jordmor forbereder til amme-/barselperioden. Barseltiden er for mange en sårbar tid med omstillinger og nye erfaringer. Vi vet at med økt kunnskap blir du tryggere og bedre rustet til denne perioden.
 • Noen av temaene som blir belyst er: fødselsstart/kontakt med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, smertelindring, det mentale arbeidet og forberedelse, partners rolle, amming, fysiske og psykiske endringer i barselperioden.
 • Gruppene er et tilbud til gravide med partner som følges av jordmor på helsestasjonen.
 • Snakk med jordmoren din for påmelding. 

Foreldre: Veiledning og kurs

På helsestasjon tilbyr vi ulike typer kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldrerollen, samt å gi råd og veiledning. Du/dere kan få mer informasjon ved å henvende deg/dere på helsestasjonen.

Helsestasjonen i Bærum kommune og Familievernet i Asker og Bærum, samarbeider om et tilbud til par som skal bli eller har blitt foreldre. Familievernkontoret har faste dager på Kolsås- og Bekkestua helsestasjon.

Hjemmebesøk av jordmor:

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk jordmor etter utskriving fra sykehuset.

 • Vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor  etter hjemkomst fra sykehuset.
 • Vi snakker om fødselen med deg og din partner. Vi vurderer livmoren, blødningen og eventuelle sting.
 • Vi hjelper deg/dere å bli kjent med det nye barnet og snakker gjerne om foreldrerollen.
 • Jordmor gir deg ammeveiledning og observerer barnet i forhold til vekt og trivsel.

På helsestasjonen tilbyr vi hjemmebesøk, oppfølging av sped- og småbarn etter et fastsatt nasjonalt program. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon. Vi samarbeider blant annet med fysioterapeut, Psykisk helseteam for sped- og småbarn, barnehage, fastlege, PPT og barnevern om det er behov for det. Temaer som tas opp kan være mat, søvn, barns trivsel og utvikling, samspill, foreldrerollen og andre utfordringer i hverdagen. For mer informasjon om  helsestasjon for barn 0- 5 år: (se alle helsestasjoner her)

Konsultasjoner
Alder KONSULTASJONER
7-10 dager hjemmebesøk
4 uker gruppekonsultasjon med helsesykepleier
6 uker helsesykepleier og lege. Vaksine
3 måneder helsesykepleier og vaksine 
4 måneder gruppekonsultasjon med helsesykepleier
5 måneder helsesykepleier. Vaksine 
6 måneder helsesykepleier og lege
8 måneder helsesykepleier
10 måneder helsesykepleier
12 måneder helsesykepleier og lege, vaksine
15 måneder helsesykepleier. Vaksine
18 måneder gruppekonsultasjon for foreldre, uten barn, med helsesykepleier
2 år  helsesykepleier og lege
4 år helsesykepleier

Helse Norge –Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år

Hjemmebesøket av helsesykepleier

4 ukers konsultasjon

6 ukers konsultasjon

3 måneders konsultasjon

4 måneders konsultasjon

5 måneders konsultasjon

6 måneders konsultasjon

8 måneders konsultasjon

10 måneders konsultasjon

1. års konsultasjon

15 måneders konsultasjon

18 måneders konsultasjon

2 års konsultasjonen

4 års konsultasjon

 

I Bærum kommune er alle helsestasjonene sertifisert som ammekyndige, det betyr at alle ansatte skal ha oppdatert kunnskap om amming. 

Jordmødrene gir ammeforberedende informasjon i svangerskapet. Det er tilbud om fødsel-, amme- og foreldreforberedende grupper i svangerskapet. Snakk med jordmoren din for påmelding.

Etter fødsel tilbyr både jordmor og helsesykepleier ammeveiledning. Vi følger de faglige retningslinjer fra Enhet for amming, FHI 

Vi har egne ammeveiledere i kommunen. Ammeveilederne kan bidra dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med ammingen. Ta kontakt med din helsesykepleier for hjelp fra ammeveileder.

Nyttig lenker om amming og flaskemating:

På helsestasjon tilbyr vi ulike typer kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldrerollen, samt å gi råd og veiledning. Du/dere kan få mer informasjon ved å henvende deg/dere på helsestasjonen.

Helsestasjonen i Bærum kommune og Familievernet i Asker og Bærum, samarbeider om et tilbud til par som skal bli eller har blitt foreldre. Familievernkontoret har faste dager på Kolsås- og Bekkestua helsestasjon.

Se under for informasjon, påmelding og kontakt.

Helsestasjonen tilbyr de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Alle barn som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge har rett til å bli vaksinert og få den beskyttelsen vaksinene i programmet kan gi. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte konsultasjonene.

Informasjon om vaksiner

Ta kontakt med

 

Lover og forskrifter

Alle barn og gravide har rett til helsehjelp. Som helsestasjonstjeneste har vi flere lover og forskrifter vi forholder oss til og arbeider etter. De mest aktuelle finner du her:

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. Journalen skal følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen. I sped- og småbarnsalderen er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett:

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal:

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK:

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.