Formål med tjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Hvem kan få tjenesten?

Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år:

 • mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • pårørende til mennesker i målgruppen

Hva omfatter/inneholder tjenesten?

Individuelt tilpasset, ambulant tjeneste etter enkeltvedtak på bakgrunn av egensøknad.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Eksempler på innhold i tjenesten kan være

 • Forebyggende arbeid
 • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)Støttesamtaler / råd / veiledning
 • Kartleggingsarbeid
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen

Hva kan du som bruker forvente av oss?

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Enkeltvedtaket revurderes i samråd med deg

Hva forventer vi av deg som bruker?

 • Egendefinert ønske om hjelp
 • Inngåtte avtaler overholdes
 • Gir beskjed i god tid dersom du er forhindret fra å møte

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Praktiske opplysninger

For mer informasjon kontakt veiledningstorget (be om å bli satt over til Tildelingskontoret): 67 50 40 50

Avdelingsleder i oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, øst:

Unni Sveaas Hovde, mobil 907 67 421

Avdelingsleder i oppfølgingstjenester psykisk helse og rus, vest:

Tove Klette Jensen, mobil 48054533

Avdelingsleder i oppfølgingstjenester psykisk helse og rus avdeling 3:

André Skjørberg, mobil 41523800