Type bolig og bemanning 

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste.

Målgruppe

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid.

Tjenester

I boligene mottar man tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være for eksempel medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering.

Søknad om tildeling av denne type bolig, rettes til Tildelingskontoret i kommunen.

Personer som får innvilget denne tjenesten vil få tilbud om en kommunal leiekontrakt. Husleien for boligene varierer, og det finnes ulike støtteordninger det kan søkes om.