Kommunedirektøren legger Temaplan kultur på høring med høringsfrist 1. mars 2024.

Plandokumentet

Høringsutkastet leser du her 

Slik gir du innspill

Innspill merkes «Høringssvar Temaplan kultur» og sendes på e-post til post@baerum.kommune.no. Høringen er åpen for alle som ønsker å gi et høringssvar. Høringsfrist er 1. mars 2024.

Temaplan kultur

Kunst og kultur er sektorovergripende og en viktig del av menneskers liv, i alle livsfaser. Kunst og kultur bidrar til økt livskvalitet. Kunst og kultur er viktig for demokratiet, helse, utdannelse, det sosiale fellesskap, kreativitet, nytenkning, næring og et sentralt element i by- og stedsutvikling. Temaplan kultur favner bredt og er et styringsdokument som skal sette retningen fremover og bidra til at kommunen, kulturfrivilligheten og det kulturelle og kreative næringslivet jobber sammen mot felles mål. Kommunen står sammen med frivilligheten og næringslivet for det rike og mangfoldige kunst- og kulturtilbudet i Bærum.

Temaplan kultur presenterer fem strategier med tilhørende planoppfølgingsoppdrag for hvordan kunsten og kulturen skal bidra til oppnåelse av kommuneplanens fire hovedmål med tilhørende delmål. Ved å satse på kunst og kultur gjennom følgende strategier, kan kunsten og kulturen være et viktig virkemiddel i oppnåelse av kommunens overordnede mål. I planperioden skal kommunen ha fokus på kunsten og kulturens samfunnsbyggende kraft og satse på kunst og kultur som et sentralt element i samfunnsutviklingen i Bærum.

Hovedmål – Kommuneplanens samfunnsdel

  1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
  2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
  3. Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt
  4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Strategier – Temaplan kultur

  • Sikre at alle har mulighet til å delta i og oppleve kunst og kultur
  • Satse på kunst og kultur som sentral kraft i by- og stedsutvikling
  • Stimulere til kunst og kultur som gir lokal, regional, nasjonal og internasjonal utvikling og synlighet
  • Fremme miljøvennlige løsninger i utvikling av kulturlivet og Bærumsamfunnet
  • Sørge for riktig og tilgjengelig infrastruktur for kunst og kultur

Spørsmål

Kontaktperson for høringen er Susanne Høybach, susanne.hoybach@baerum.kommune.no.