KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter tilbyr fire behandlingstilbud: Langtidsplasser, mottaksplasser, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og mestringstelefon/mestringsplass.

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter

Tilbudet er utarbeidet for å kunne møte et bredt spekter av behov, og vi ønsker at det skal bidra til at brukeren opplever mestring og kontroll i eget liv.

Kommunale akutte døgnplasser for psykisk helse og rus i Bærum kommune er lokalisert i Rudsdalen bo- og behandlingssenter.

Tilbudet er tilpasset pasienter med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem. Pasientene kan ha behov for en kortere innleggelse for å få tilbake kontrollen over eget liv. Det kan være behov for observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med omsorg, struktur og støtte. Vi kan tilby en recoveryorientert tilnærming med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Kriterier for innleggelse

 • Pasienten er over 18 år
 • En lege har møtt pasienten, gjort en diagnostisk vurdering og tilstanden er psykisk / somatisk avklart
 • Allmenntilstanden tilsier at et slikt kommunalt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus
 • Behandlingen (også legemidler) er vurdert og forordnet av lege

Hvem kan legge inn på KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter?

Fastleger i Bærum kommune og legevaktsleger på Asker og Bærum Legevakt.

Det er den medisinskfaglige vurderingen som bestemmer hva slags helsehjelp en pasient skal ha og hvor denne helsehjelpen skal gis.

Det skal vurderes om pasienten trenger øyeblikkelig hjelp, om kommunen har et forsvarlig tilbud eller om pasienten må henvises til spesialisthelsetjenesten.

Når lege/psykolog i spesialisthelsetjenesten vurderer pasienten som utskrivningsklar fra sykehus, har kommunen ansvar for å etablere et riktig tilbud. Dersom tilbudet ikke kan ytes fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar, får pasienten tilbud om mottaksplass dersom det ledig kapasitet.

Bærum kommune har etablert tre mottaksplasser innenfor psykisk helsevern. Mottaksplassenes hovedmål er å etablere og iverksette et riktig tilbud for de aktuelle pasientene og å sikre forsvarlig overføring til hjemmet.

Plassene tilbys pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Brukerne tilbys hjelp med:

 • Personlig hygiene
 • Ernæring
 • Ivaretagelse av egen helse, herunder administrasjon av medisiner
 • Psykisk sykdom, og eller rusmisbruk
 • Somatisk sykdom

Saksbehandlingen ved tildeling av langtidsopphold eller plass på venteliste følger forvaltningslovens regler for enkeltvedtak. Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak.

Mestringstelefon

Alle kommunens innbyggere kan benytte mestringstelefonen for å få hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer. Det gis i hovedsak bistand til:

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter. Avdelingen vil bestrebe en god tilgjengelighet, men i perioder med høy aktivitet kan det oppstå noe ventetid. Det er da mulighet til å legge igjen navn og telefonnummer på svarer, og avdelingen vil ta kontakt så fort de har anledning.

Mestringstelefonen: 905 27 071

Mestringsplass

Plassen tilbys til innbyggere som strever med utfordringer og/eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem.

Det kreves ingen henvisning til mestringsplass men ved førstegangs kontakt må behovet vurderes i samarbeid med avdelingen og bruker. Behov for brukerstyrt døgnplass kan meldes inn av:

 • Bruker
 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Andre kommunale samarbeidspartnere

Avtalen om bruk av brukerstyrt plass vil være individuelt tilpasset og med en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov vedrørende:

 • Antall liggedøgn
 • Dager mellom oppholdene
 • Behandlingsmetoder under oppholdet

Etter etablert kontakt kan bruker selv ta kontakt direkte med KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter og legge seg inn på plassen, om denne er ledig.