Døgnbemannet telefon 950 29 695 – for oppfølging i kommunale boliger, praktiske problemer, bekymringsmeldinger m.m.

Rask psykisk helsehjelp

Trenger du støtte til å takle hverdagen?

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie.

Aktuelle problemer kan være angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, alkoholmisbruk, søvnproblemer, stress og belastninger, samlivsproblemer, utbrenthet og sorg.

Tilbudet ved Rask Psykisk Helsehjelp i Bærum starter med introduksjonskurset Mental-Vital trening som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst, bekymring og stress, og hvordan håndtere dette. Vi har utover dette ulike stressmestringskurs, søvnkurs og kurs i styrking av selvfølelse, i tillegg til veiledet selvhjelp på nett. Ved behov utover vårt kurstilbud tilbyr vi individuelle samtaler. Vi er et tverrfaglig team som består av sosionomer, psykologer og psykiatriske sykepleiere som alle har mange års erfaring innen psykisk helse. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi.

Lav terskel, ingen ventetid, ingen krav til henvisning. De fleste tilbudene er gratis. Tilbudene er rettet mot voksne, over 18 år, som er bosatt i Bærum kommune.

Rask psykisk helsehjelp er ikke et akuttilbud. Du vil normalt få et tilbud innen en til to uker etter henvendelsen. Ved behov for akutt hjelp: Kontakt fastlege eller legevakt, eventuelt Hjelpetelefonen på Bjørnegårds aktivitetshus på 67 80 70 80.

Våre tilbud

Illustrasjon selvhjelp

Hjelp til å mestre depresjon, angst og søvnvansker ved bruk av et nettbasert verktøy.

Alle som henvender seg får tilbud om dette kurset, som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst/bekymring og stress. Kurset går over tre uker, to timer hver uke. Vi vil starte opp nytt kurs hver 14. dag dersom det er nok deltakere. 

For personer som har behov for hjelp til å mestre belastninger for å forebygge utmattelse, utbrenthet, angst og depresjon. Kurset går mer i dybden enn introkurset, varer over ti uker, 2,5 timer hver uke, og krever noe tid til hjemmearbeid. Pris: 1 250 kroner pluss kurspakke 500 kroner. 

For alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Det gis undervisning blant annet om mindfulness, meditasjon og stress. Kursdeltagerne må være villige til være aktive i egen endringsprosess og trene systematisk på mindfulness og meditasjon som hovedverktøyet for stresshåndtering. Kurset går over 8 uker.
Pris: 1 250 kroner pluss kurspakke 300 kroner.

For personer som strever med søvnvansker og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Fem kursøkter. Kurset holdes på Frisklivssenteret, Bærum helse og friskliv, Rudsveien 45.  Pris: 450 kroner.  

Strukturert behandling basert på kognitiv terapi med en ramme på ca. 6 samtaler.

Selvmordsforebyggende team støtter innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende. Teamet består av psykologer og helsesøstre. Støtten gis i tillegg til behandling i psykisk helsevern eller andre tiltak. Oppfølging og faglig hjelp er viktig for å forebygge selvmordsforsøk og støtten har bistått til en sterk reduksjon av selvmordsatferd.

Teamet følger også opp etterlatte ved selvmord. Etterlatte har forhøyet fare for utvikling av blant annet depresjon og posttraumatisk stress-syndrom. Oppfølgingen er gratis, det trengs ikke henvisning, og den vedvarer så lenge etterlatte har behov for det.
Tror du noen vurderer å ta sitt eget liv, ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Kontakt oss på telefon 67 50 41 79.

Rask psykisk helsehjelpteamet samarbeider tett med Frisklivssenteret som har tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner. 

Kontaktinformasjon

telefontid mandag 08.30-11.30, tirsdag, onsdag og torsdag 08.30-11.30 og 12.00-15.30, og fredag 12.00-15.30

Sommer 2018

Telefontid i uke 28, 29 og 30: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 12.00-1530

E-post: raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon per e-post).

Avdelingsleder ved Bærum helse og friskliv: Maja Eilertsen, 958 95 434

Avdelingsleder ved Bjørnegård aktivitetshus: Kristin Gravalid Simensen, 913 21 615

Plikten til å føre journal inntrer når helsepersonell yter helsehjelp.

Ring oss på vår kontakttelefon 67504179 hvis du tenker at Rask psykisk helsehjelp er aktuelt for deg. Du kan også sende oss en e-post med din kontaktinfo, så ringer vi deg tilbake. Vi vurderer om du er i målgruppen for tilbudet, eller om vi kan gi deg råd og assistanse til å finne den hjelpen du trenger.