På grunn av stor pågang i tjenesten tar vi ikke inn nye klienter til samtaler for tiden. Det er fortsatt mulighet til å melde seg på våre kurs, det ligger informasjon her på nettsiden. Ta kontakt på e-post dersom du ønsker å melde deg på kurs: raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg om har lettere psykiske vansker.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Du kan ta kontakt med oss dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst, depresjon, søvnvansker, stress og belastninger. Vi hjelper deg med ulike mestringsverktøy, slik at du kan håndtere problemene på en hensiktsmessig måte.  

Passer tilbudet for deg?

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud for voksne over 18 år. Dersom du har behov for eller har vært i langvarig terapi, er ikke dette det rette tilbudet for deg. Vi kan gi informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.

Akutthjelp

Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp, må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte legevakt på telefon 116 117.

Mestringstelefonen

Du kan også ta kontakt med Mestringstelefonen.

Les mer om Mestringstelefonen nedenfor: 

Mestringstelefon

Alle kommunens innbyggere kan benytte mestringstelefonen for å få hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer. Det gis i hovedsak bistand til:

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter. Avdelingen vil bestrebe en god tilgjengelighet, men i perioder med høy aktivitet kan det oppstå noe ventetid. Det er da mulighet til å legge igjen navn og telefonnummer på svarer, og avdelingen vil ta kontakt så fort de har anledning.

Mestringstelefonen: 905 27 071

Mestringsplass

Plassen tilbys til innbyggere som strever med utfordringer og/eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem.

Det kreves ingen henvisning til mestringsplass men ved førstegangs kontakt må behovet vurderes i samarbeid med avdelingen og bruker. Behov for brukerstyrt døgnplass kan meldes inn av:

 • Bruker
 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Andre kommunale samarbeidspartnere

Avtalen om bruk av brukerstyrt plass vil være individuelt tilpasset og med en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov vedrørende:

 • Antall liggedøgn
 • Dager mellom oppholdene
 • Behandlingsmetoder under oppholdet

Etter etablert kontakt kan bruker selv ta kontakt direkte med KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter og legge seg inn på plassen, om denne er ledig.

Hva kan vi tilby?

Tilbudet vårt består av kurs, veiledet selvhjelp og individuelle samtaler. De fleste som henvender seg til oss deltar på et av introduksjonskursene våre for å lære mer om grunnleggende mestringsverktøy for å håndtere aktuelle problemer. Se lenger ned på siden for beskrivelse av våre kurstilbud.

Dersom du fortsatt har behov for oppfølging etter kurs, tilbyr vi individuelle samtaleforløp av kort varighet. I samtalene jobber du aktivt med å ta i bruk mestringsverktøy. Derfor vil det være nyttig å ha gjennomført et av kursene vi tilbyr på forhånd.

Tverrfaglig team

Hos oss møter du psykiatriske sykepleiere, psykologer og sosionomer. Alle våre behandlere har videreutdanning i kognitiv terapi.

Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig og ønskelig; for eksempel fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste og NAV. Alle våre behandlere har taushetsplikt.
Psykisk helseteam for flyktninger

 Her finner du informasjon om Mestringstelefonen her. Se under «Lavterskeltilbud».

Se Lavterskeltilbudene i kommunen 

Våre tilbud

Med assistert selvhjelp får du hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, stress og søvnvansker med mer ved bruk av et nettbasert program. Du tar kontakt med oss på telefon dersom via digitalt inntaksskjema og krysser av for at du ønsker Assistert selvhjelp. Du vil få tildelt en gratis kode til bruk av programmet og en terapeut som veileder og følger deg opp i bruken av programmet.

Les mer om programmet her på assisterthjelp.no 

Alle som henvender seg får tilbud om dette kurset, som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst/bekymring og stress.  Kurset er digitalt. Det vil også være muligheter til å stille spørsmål til kursholder underveis

Dette kurset vil hjelpe deg til å bli mer klar over følelsene dine, og hvordan de påvirker deg i livet ditt.

I løpet av kurset vil vi utfordre deg til å utforske dine egne følelser, hvordan du uttrykker dem, hvordan du møter følelser i andre, samt hvordan du kan jobbe med å endre følelsene dine.

Hvis du klarer å lytte til følelsene dine og la dem fortelle deg det de vil si, blir du trolig bedre til å ta vare på deg selv og andre.

Kurset bygger på boken «Klok på følelser - det følelsene prøver å fortelle deg» av Jan Reidar Stiegler, Aksel Inge Sinding og Leslie Greenberg, og tar utgangspunkt i evolusjonspsykologi og emosjonsfokusert terapi.

Kurset går over 2 ganger, 2.5 timer hver gang. Du vil få nærmere beskjed om neste kursdato og tidspunkt.

Kurset holdes i Rask Psykisk Helsehjelp lokaler og er gratis.

Dette kurset er for tiden ikke i drift hos oss og det er ikke bestemt oppstart for neste kurs.

For alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Det gis undervisning blant annet om mindfulness, meditasjon og stress. Kursdeltagerne må være villige til være aktive i egen endringsprosess og trene systematisk på mindfulness og meditasjon som hovedverktøyet for stresshåndtering. Kurset går over 8 uker.
Pris: 1 250 kroner pluss kurspakke 300 kroner.

For personer som strever med søvnvansker og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset går over 7 økter. Kurset holdes av Frisklivssenteret og RPH i Løkketangen 10 B i Sandvika.  Pris: 450 kroner.  

Strukturert behandling basert på kognitiv terapi med en ramme på ca. 6 samtaler.

«Holdninger og handlinger for Avspenning og Ro»

På dette kurset vil vi jobbe med ulike evidensbaserte holdninger og verktøy, som erfaringsmessig har vist seg å kunne gi avspenning og indre ro.

Hovedfokus vil være pust, selvmedfølelse og mindfulness.
Litt teori som bakgrunnsforståelse, men mest øvelse, erfaring og utveksling.

Kurset vil gå over 3 ganger à 2,5 time; ukentlig til samme tid, fredager 13.00-15-30.

Kurset settes opp regelmessig, ca. en gang pr. måned.
Kurset er gratis, og holdes i våre lokaler i Kommunegården
Max 9 deltakere.

Påmelding via Rask psykisk helsehjelp's telefonvakt (67 50 41 79)

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Temaene for samlingene er:

 1. Hvis kroppen kunne snakke,
 2. Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier – hva er viktig for med?
 4. Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning og veien videre

Kursavgift er 1700,- kroner.

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

Kontakt: 

Livsstyrketrening@baerum.kommune.no

Kurset går over to ganger på onsdager fra kl 12.30-15.00.
Neste kurs er 21. november og 29.november.

 • Grensesetting og selvhevdelse handler om selvivaretagelse
 • Å sette grenser og være selvhevdende på en positiv måte er heldigvis en lært egenskap. Det er altså fullt mulig å lære å bli mer selvhevdende, og det skal vi se på i dette kurset
 • Hvordan kan du styrke din evne til å beskytte deg på en god måte og ta vare på deg selv og handle i tråd med dine verdier, det du tror på, vil og ønsker i ditt liv?
 • Vi vil se på hindringer du kan møte i deg selv
 • Vi vil komme inn på noen praktiske råd og verktøy for bedre selvivaretagelse gjennom grensesetting og selvhevdelse
 • Kurset bygger på anerkjente teorier og metoder og er utviklet under veiledning av psykologspesialist Pål Fylling Helland i Assistert selvhjelp

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp, og ledes av personell fra begge enhetene.

Temaer som tas opp er:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen.
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende?
 • Følelser, stress og belastninger knyttet til pårørenderollen.
 • Grensesetting.
 • Egenomsorg.
 • Konkrete verktøy for håndtering av grubling, stress og bekymring.

Kurset varer fra klokken 10.00-15.00

Påmelding kan gjøres på telefon til Frisklivssenteret: 974 02 798 eller til Rask psykisk helsehjelp: 675 04 179.

Rask psykisk helsehjelp-teamet samarbeider tett med Frisklivssenteret som har tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner. 

Selvhjelp