Vi har for tiden stor pågang, og dette medfører mindre kapasitet til individuelle samtaler. Du som tar kontakt vil få gode tilbud om våre kurs, og mulighet for kortvarig individuell oppfølging knyttet til Assistert selvhjelp. Se nedenfor for beskrivelse av kurstilbud og Assistert selvhjelp.

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg om har lettere psykiske vansker.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Du kan ta kontakt med oss dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst, depresjon, søvnvansker, stress og belastninger. Vi hjelper deg med ulike mestringsverktøy, slik at du kan håndtere problemene på en hensiktsmessig måte.  

Passer tilbudet for deg?

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud for voksne over 18 år. Dersom du har behov for eller har vært i langvarig terapi, er ikke dette det rette tilbudet for deg. Vi kan gi informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.

Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp, må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte legevakt på telefon 116 117. Du kan også ta kontakt med Mestringstelefonen på 905 27 071.

Hva kan vi tilby?

Tilbudet vårt består av kurs, veiledet selvhjelp og individuelle samtaler. De fleste som henvender seg til oss deltar på et av introduksjonskursene våre for å lære mer om grunnleggende mestringsverktøy for å håndtere aktuelle problemer. Se lenger ned på siden for beskrivelse av våre kurstilbud.

Dersom du fortsatt har behov for oppfølging etter kurs, tilbyr vi individuelle samtaleforløp av kort varighet. I samtalene jobber du aktivt med å ta i bruk mestringsverktøy. Derfor vil det være nyttig å ha gjennomført et av kursene vi tilbyr på forhånd.

Tverrfaglig team

Hos oss møter du psykiatriske sykepleiere, psykologer og sosionomer. Alle våre behandlere har videreutdanning i kognitiv terapi.

Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig og ønskelig; for eksempel fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste og NAV. Alle våre behandlere har taushetsplikt.

Ta kontakt med oss

Du henvender deg til oss ved å fylle ut digitalt skjema i boksen nedenfor. Innen to til tre uker vil du bli kontaktet av en terapeut, som vil invitere deg til en samtale.

Du vil få tilsendt en kode til ett nettbasert program kalt assistert selvhjelp, og bli bedt om å fylle ut denne kartleggingen i forkant av vurderingssamtalen.

Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut digitalt inntaksskjema, kan du henvende deg til vår inntaktstelefon 67 50 41 79 som er åpen på mandager kl. 09.00-11.00 og onsdager kl. 12.00-14.00. 

Rask psykisk helsehjelp inntaksskjema

Psykisk helseteam for flyktninger

 Her finner du informasjon om Mestringstelefonen her. Se under «Lavterskeltilbud».

Se Lavterskeltibudene i kommunen 

Våre tilbud

Med assistert selvhjelp får du hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, stress og søvnvansker med mer ved bruk av et nettbasert program. Du tar kontakt med oss via digitalt inntaksskjema og krysser av for at du ønsker Assistert selvhjelp. Du vil få tildelt en gratis kode til bruk av programmet og en terapeut som veileder og følger deg opp i bruken av programmet.

Les mer om programmet her på assisterthjelp.no 

Alle som henvender seg får tilbud om dette kurset, som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst/bekymring og stress.  Kurset er digitalt. Det vil også være muligheter til å stille spørsmål til kursholder underveis

Dette kurset vil hjelpe deg til å bli mer klar over følelsene dine, og hvordan de påvirker deg i livet ditt.

I løpet av kurset vil vi utfordre deg til å utforske dine egne følelser, hvordan du uttrykker dem, hvordan du møter følelser i andre, samt hvordan du kan jobbe med å endre følelsene dine.

Hvis du klarer å lytte til følelsene dine og la dem fortelle deg det de vil si, blir du trolig bedre til å ta vare på deg selv og andre.

Kurset bygger på boken «Klok på følelser - det følelsene prøver å fortelle deg» av Jan Reidar Stiegler, Aksel Inge Sinding og Leslie Greenberg, og tar utgangspunkt i evolusjonspsykologi og emosjonsfokusert terapi.

Kurset vil gå over 2 ganger, 2,5 timer hver gang, kl. 12.30-15.00.  Du vil få nærmere beskjed om neste kursdato.

Kurset holdes i Rask Psykisk Helsehjelp lokaler og er gratis.

Dette kurset er for tiden ikke i drift hos oss og det er ikke bestemt oppstart for neste kurs.

For alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Det gis undervisning blant annet om mindfulness, meditasjon og stress. Kursdeltagerne må være villige til være aktive i egen endringsprosess og trene systematisk på mindfulness og meditasjon som hovedverktøyet for stresshåndtering. Kurset går over 8 uker.
Pris: 1 250 kroner pluss kurspakke 300 kroner.

For personer som strever med søvnvansker og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset går over 7 økter. Kurset holdes av Frisklivssenteret og RPH i Løkketangen 10 B i Sandvika.  Pris: 450 kroner.  

Strukturert behandling basert på kognitiv terapi med en ramme på ca. 6 samtaler.

«Holdninger og handlinger for Avspenning og Ro»

På dette kurset vil vi jobbe med ulike evidensbaserte holdninger og verktøy, som erfaringsmessig har vist seg å kunne gi avspenning og indre ro.

Hovedfokus vil være pust, selvmedfølelse og mindfulness.
Litt teori som bakgrunnsforståelse, men mest øvelse, erfaring og utveksling.

Kurset vil gå over 3 ganger à 2,5 time; ukentlig til samme tid, fredager 13.00-15-30.

Kurset settes opp regelmessig, ca. en gang pr. måned.
Kurset er gratis, og holdes i våre lokaler på Løkketangen.
Max 9 deltakere.

Påmelding via Rask psykisk helsehjelp's telefonvakt (67 50 41 79)

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Temaene for samlingene er:

 1. Hvis kroppen kunne snakke,
 2. Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 3. Verdier – hva er viktig for med?
 4. Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 5. Sterke og svake sider
 6. Glede
 7. Dårlig samvittighet
 8. Sinne
 9. Ressurser, muligheter og valg
 10. Avslutning og veien videre

Kursavgift er 1700,- kroner.

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

Kontakt: 

Livsstyrketrening@baerum.kommune.no

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp, og ledes av personell fra begge enhetene.

Temaer som tas opp er:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen.
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende?
 • Følelser, stress og belastninger knyttet til pårørenderollen.
 • Grensesetting.
 • Egenomsorg.
 • Konkrete verktøy for håndtering av grubling, stress og bekymring.

Kurset går over 2 kursøkter og er gratis.

Påmelding kan gjøres på telefon til Frisklivssenteret: 974 02 798 eller til Rask psykisk helsehjelp: 675 04 179.

Rask psykisk helsehjelp-teamet samarbeider tett med Frisklivssenteret som har tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner. 

Selvhjelp