Våre temakurs er kortvarige og har fokus på å gi deg økt kunnskap og hjelp til mestring.

Pårørendedag

Om kurset:

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose.

Temaer som tas opp er:

  • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende
  • Følelser, stress og belastninger knyttet til pårørenderollen
  • Grensesetting
  • Egenomsorg
  • Konkrete verktøy for håndtering av grubling, stress og bekymring

Varighet:

Kurset går over en dag fra klokken 10.00-15.00

Påmelding til Pårørendedag

Kurs i hverdagsglede

Om kurset:

Kurset er først og fremst beregnet på voksne som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen, og tar i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer. Kurset er basert på internasjonal forskning, og skal bevisstgjøre og undervise i de fem viktigste grepene enhver kan gjøre for å fremme sin egen helse og livskvalitet.

Varighet:

Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i ca. 2,5 timer

Påmelding til Kurs i hverdagsglede

Kurs i å forstå og håndtere følelser

Om kurset:

Dette kurset vil bidra med kunnskap som kan hjelpe deg å forholde deg til følelsene dine på en nyttig måte og forstå dine følelser bedre slik at følelsene blir mer hjelpsomme i hverdagen. I løpet av kurset vil vi lære mer om følelser, vi vil bli mer kjent med hvordan vi uttrykker og kommuniserer følelser, hvorfor vi føler som vi gjør, samt hvordan vi kan jobbe med å endre og få et bedre forhold til våre følelser. Det vil være fokus på å vise ulike verktøy som kan være til nytte i denne prosessen. Kurset bygger emosjonsfokusert terapi.

Varighet:

kurset går over 2 ganger, 2.5 timer hver gang. Du må kunne delta på alle kursøktene for å melde deg på. Kursøktene går ukentlig samme dag og klokkeslett. Når du melder deg på kurset er du automatisk påmeldt hele kursrekken.

Ved interesse:

Påmelding til Kurs i å forstå og håndtere følelser

Kurs i holdninger og handlinger for avspenning og ro

Om kurset:

På dette kurset vil vi jobbe med ulike evidensbaserte holdninger og verktøy, som erfaringsmessig har vist seg å kunne gi avspenning og indre ro. Det vil være fokus på pust, selvmedfølelse og mindfulness som vil innebære mye «stille arbeid», kroppsfokus og introspeksjon. Det vil være noe teori som bakgrunnsforståelse, men mest øvelse, erfaring og utveksling. Kurset legger også opp til noe hjemmearbeid mellom kursøktene.

Kurset er gratis. Holdes som regel på fredager etter lunsj.

Varighet:

Kurset går over 3 ganger, 2,5 timer hver gang. Du må kunne delta alle tre gangene for å melde deg på.

Ved interesse:

Påmelding Kurs i holdninger og handlinger for avspenning og ro

NB! Alle påmeldte vil på forhånd ringes opp for en kort info- og kartleggingssamtale. Bakgrunnen for dette er kursets innhold og regi, og for å ivareta at det blir et godt kurs for den enkelte.

Kurs i stress og belastninger

Om kurset:

På dette kurset vil du lære mer om hva som forårsaker stress, og hvordan stress og belastninger påvirker kroppen på lang sikt. Det legges blant annet vekt på bevisstgjøring av hva som tar og gir energi, hvordan sette gode grenser samt hvordan håndtere grubling og bekymring. Det legges opp til aktivt arbeid mellom kursøktene.

Varighet:

kurset går over 5 ganger, 2 timer hver gang. Du må kunne delta på alle kursøktene for å melde deg på. Kursøktene går ukentlig samme dag og klokkeslett. Når du melder deg på kurset er du automatisk påmeldt hele kursrekken. 

Ved interesse:

Påmelding til Kurs i stress og belastninger

Kurs i positiv selvhevdelse og grensesetting

Om kurset:

Dette kurset vil vi ha fokus på hvordan du kan styrke din evne til å beskytte deg på en god måte, ta vare på deg selv og handle i tråd med dine verdier og ønsker i livet. Selvhevdelse og grensesetting handler om selvivaretagelse. Å være selvhevdende og sette grenser er en lært egenskap som er mulig å styrke, noe som du vil lære mer om på dette kurset. Det vil presenteres praktiske råd og verktøy for bedre selvivaretagelse gjennom selvhevdelse og grensesetting.

Varighet:

kurset går over to ganger, 2,5 timer hver gang. Det er mulig å gjennomføre det som et selvstendig kurs eller ta det i etterkant av kurs i stress og belastninger. Du må kunne delta på alle kursøktene for å melde deg på. Kursøktene går ukentlig samme dag og klokkeslett. Når du melder deg på kurset er du automatisk påmeldt hele kursrekken.

Ved interesse:

Påmelding til Kurs i positiv selvhevdelse og grensesetting

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjep er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager.

Rask psykisk helsehjelp

Tlf: 67 50 41 79

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00–14.00
  • Torsdag kl. 09.00–11.00