En utbyggingsavtale er «En avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføringen av kommunal arealplan» (plan- og bygningslovens definisjon i § 17-1).

Bærum kommune er i vekst og kommunens ansvar er å sikre god områdeutvikling. Dette gjøres blant annet gjennom arealplanlegging der både overordnede planer og mindre reguleringsplaner legger til rette for offentlig infrastruktur og offentlige rom. Det fremkommer av forutsigbarhetsvedtaket i kommuneplanens arealdel at Bærum kommune har en forventning om inngåelse av utbyggingsavtale til gjennomføring av reguleringsplaner som forutsetter bygging eller oppgradering av offentlig infrastrukturtiltak.

Forutsigbarhetsvedtaket finner du i § 5 i denne lenken.

 Reguleringsplanene har ofte rekkefølgebestemmelser som angir hvilke infrastrukturtiltak som er nødvendige, men reguleringsbestemmelsene angir ikke hvem som skal bygge eller finansiere disse. Det må avklares i utbyggingsavtalene. Utbyggingsavtalene er derfor et bindeledd mellom en reguleringsplan og gjennomføringen av planen og de skal sikre opparbeidelse av offentlig infrastruktur som blant annet plasser, grøntområder, veier og gater.

For å få en god forståelse av løsninger, kvaliteter og kostnader for ny offentlig infrastruktur utarbeides ofte en Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) og Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL). På dette grunnlag lages kostnadskalkyler, og ofte usikkerhetsanalyse, som igjen er grunnlag for forhandlinger om utbyggingsavtaler. Gjennom utbyggingsavtaler kan utbygger bidra til at nødvendig infrastruktur i et utbyggingsområde blir etablert eller sikret økonomisk for senere etablering slik at rekkefølgekravene som følger av utbyggingen sikres og oppfylles. Utbyggingsavtaler gir dermed kommunen en mer aktiv rolle i tilrettelegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

Den enkelte utbyggingsavtale følger prosessreglene i plan- og bygningsloven § 17-4. Det skal meldes om oppstart av forhandlinger, fremforhandlet avtale skal legges ut til offentlig ettersyn og godkjent avtale skal kunngjøres.

Alle kunngjøringer finner du her.

Kontaktinformasjon Bærum kommune Byprosjekter

I forhandlinger av utbyggingsavtalen er det kommunens tjenestested Byprosjekter som utbygger må forholde seg til.