Under finner du våre veiledninger. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger som er viktig å huske på i forhold til din eiendom.

Byggesak har laget en veiledning som samler en del opplysninger/skjema man trenger om man skal søke selv. 

Søknadspakke for mindre byggetiltak (pdf)

Saksprosess:

Tiltakstyper:

Dokumentasjon:

Lovkrav:

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Før du søker, se her

Bruksendring i boliger - spørsmål og svar om søknad, DIBK

Hva er en bruksendring?

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra et formål til et annet. Dette kan kreve søknad og tillatelse. For boliger er det nødvendig å søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt. Det er også bruksendring hvis du ønsker å bruke hele eller deler av boligen til noe som ikke er bolig, for eksempel næringsvirksomhet.

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom, badstu, trimrom, vindfang, entré, trapp og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom, garasje, fyrrom

Hva slags type rom må jeg søke om å få bruksendret?

fra til  
Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom Stue, kjøkken, bad eller soverom Du må søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom  Du må ikke søke om bruksendring fordi begge er tilleggsdel
Stue, kjøkken, bad eller soverom Stue, kjøkken, bad eller soverom Du må ikke søke om bruksendring fordi alt er hoveddel
Stue, kjøkken, bad eller soverom Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom Du må søke om bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel

Hva slags type rom må jeg søke om å få bruksendret?

Tabellen viser hva du må søke om bruksendring for og når du ikke trenger å søke

Du trenger ikke å søke

Du trenger ikke søke for å endre et rom fra for eksempel stue til kjøkken da både stue og kjøkken er hoveddel. Du trenger ikke heller søke for å endre et rom fra for eksempel bod til teknisk rom, siden de begge er tilleggsdel. I andre tilfeller må du alltid søke om bruksendring.

Du kan søke selv

Du kan søke selv når bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner. Eksempel på større arbeider som du ikke kan søke selv er å endre en bærevegg eller pigge opp bærende gulv. Viktige forutsetninger Bruksendringen må foregå innenfor samme bruksenhet og tilleggsdelen skal ligge i direkte tilknytning til hoveddelen (Du kan ikke bruksendre en frittliggende garasje til boligformål.)

Hvis du skal søke selv søker du på skjema ”søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett” eller i digital byggesøknad

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av det du skal gjøre
 • Plantegning av hele etasjen
 • Snitt-tegning gjennom hele huset
 • Hvis du skal endre fasader må du også ta med fasadetegninger og skrive på himmelretningene nord, sør, øst eller vest.
 • Søknaden må også ha tegninger slik boligen er godkjent i dag. Disse kan du søke i kommunens arkiv om du ikke har den.

Ved vesentlig fasadeendring må du varsle naboer og sende dokumentasjon til kommunen:

 • Kvittering for nabovarsel
 • Opplysninger gitt i nabovarsel

Liste over naboer følger med situasjonskart som bestilles fra kommunens nettsider: (Bolig og eiendom/ Situasjonskart – bestilling)

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Endringen medfører inngrep i bærende konstruksjoner
 • Endringen medfører brudd på- eller hulltaking av- branncelle i bygninger med flere bruksenheter
 • Endringen medfører fasadeendring som endrer bygningens karakter
 • Endringen går fra bolig til kontor, kontor til verksted, butikk til kafé og lignende.
 • Endringen innebærer etablering av ny boenhet.
 • Bruksendring gjelder familiebarnehage med 6-10 barn

Viktig å huske på

Fasadeendring

Dersom du skal bruksendre fra eksempelvis bod til soverom kan det bli nødvendig å sette inn vinduer eller øke vindusstørrelse for å tilfredsstille krav til lys, utsyn og rømning, jf. teknisk forskrift. De mindre fasadeendringene som i henhold til teknisk forskrift er nødvendige for byggetiltaket, kan inngå i søknaden.

Eldre boliger

Det stilles mindre krav til å bruksendre deler av boligen når den er fra før 01.07.2011. Se disse veiledninger hos Direktoratet for byggkvalitet:

Nye byggeregler for bruksendring i eldre boliger - spørsmål og svar

Enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller som oppholdsrom

Dispensasjon

Dersom du ønsker å bruke arealet til noe annet enn det er regulert til, må du også søke om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Før du søker, se her.

Eksempler

 • uthus
 • verksted
 • hobbybod
 • skrivestue
 • veksthus
 • grillhytte/lysthus
 • dukkestue
 • sykkelskur
 • søppelskur etc.
 • garasje (se egen veiledning)

Du trenger ikke søke

 • Når frittliggende bygning ligger på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Viktige forutsetninger

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggrense mot vei eller bane.

Dette kan du søke selv

Bygningen er frittliggende, og samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil 70 m².

Viktige forutsetninger

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at større bygninger skal plasseres 4 meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Bygninger over 70m².
 • Bygninger i mer enn én etasje.
 • Hvis bygningen skal inneholde rom for beboelse.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Før du søker, se her.

Du trenger ikke søke

Når garasjen er en frittliggende bygning på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Du må ikke plassere garasjen i strid med byggegrense mot veg eller bane.

Nærmere om plassering i strid med byggegrense

Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert eiendom) eller samtykke (uregulert eiendom).

Søknad om dispensasjon/samtykke fra byggegrense mot vei må begrunnes på eget ark. Videre må tiltaket inntegnes og målsettes på kommunens situasjonskart. Både begrunnelsen og situasjonsplanen må varsles til naboer før innsendelse til kommunen for behandling.

Om forholdene ligger til rette kan kommunen tillate plassering inntil 2 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering parallelt med vei, og inntil 7 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering vinkelrett på vei.

Dette kan du søke selv

Garasjen er frittliggende, og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 70 m². Garasjer med gesimshøyde over 3 meter og/eller mønehøyde over 4 meter.

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at garasje over 50 m² BRA/BYA skal plasseres 4 meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.
 • Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert eiendom) eller samtykke (uregulert eiendom).

Søknad om dispensasjon/samtykke fra byggegrense mot vei må begrunnes på eget ark. Videre må tiltaket inntegnes og målsettes på kommunens situasjonskart. Både begrunnelsen og situasjonsplanen må varsles til naboer før innsendelse til kommunen for behandling.

Om forholdene ellers ligger til rette for det kan kommunens tillate plassering inntil 2 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering parallelt med vei, og inntil 7 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering vinkelrett på vei. Dette forutsetter at BYA/BRA ikke er over 50 m2. Videre bør ikke garasjen ha mønehøyde over 5 m og takflatene bør være uten arker, opplett eller vinduer.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Garasjer over 70m².
 • Garasjer i mer enn én etasje.
 • Hvis garasjen skal inneholde rom for beboelse.

Viktig å huske på

 • Husk at du må ha snuplass på egen eiendom.
 • Du kan plassere en garasje med under 50 m² bruttoareal 2 m fra naboens bygning Skal du plassere en garasje over 50 m² nærmere annen bygning enn 8 meter, i egen eller annen bruksenhet, må du brannsikre garasjen i henhold til teknisk forskrift. 

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

 Før du søker, se her.

Dette trenger du ikke å søke

 • Gjerde med maks. høyde på 1,2 meter i nabogrensen eller mot vei, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan.
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter plassert i nabogrense.
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m plassert inntil 1, 0 meter fra nabogrense.

Viktige forutsetninger

 • Gjerde skal ha en lettere, gjennomsiktig konstruksjon (f. eks. stakitt- eller flettverksgjerde).
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Du kan ikke plassere gjerde mot vei i frisiktsonen ved veikryss eller hindre sikten ved avkjørsel.
 • I regulert område må du plassere gjerde utenfor regulert veiområde. (se kart)
 • I uregulert område må du plassere gjerde iht. avstanden gitt i Veinormaler - Bærum kommune.
 • Ev. port må stå minst 6 meter fra kjørebanekant og slå innover.

Dette kan du søke selv

 • Gjerde med høyde 1,2 - 1,5 meter krever dispensasjon for høydeoverskridelsen men er ellers unntatt søknadsplikt.
 • Gjerde over 1,5 meter krever dispensasjon og byggesøknad.
 • Gjerde som er høyere enn tillatt i reguleringsplanen krever dispensasjon.
 • Andre levegger enn nevnt i første avsnitt må du søke om.

Gjerder i nabogrensen følger  lov om grannegjerde.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

 Før du søker, se her.

Dette trenger du ikke å søke

 • Riving av bygninger som du heller ikke trenger å søke for å kunne bygge. Sjekk om tiltaket ditt er nevnt i veiledning «Dette trenger du ikke…». Finner du tiltaket ditt i denne listen, så behøver du ikke søke kommunen om å rive det.
 • Riving av byggverk som ledd i utbygging (f.eks. vei- eller jernbaneutbygging). Se SAK10 § 4-3. Fritaket gjelder bare hvis rivingen går klart frem av reguleringsplan.

NB! Søknadsfritaket omfatter ikke eldre byggverk og byggverk som er registrert som kulturminner/del av kulturmiljøer jf. Bærum kommunes kartdatabase.

Dette kan du søke selv

Det du kan søke selv for å bygge kan du søke selv om å rive. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så kan du selv søke kommunen om riving av dette. (Link til Før du søker)

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Alle større rivetiltak må du ha et ansvarlig foretak til å stå for søknaden.

 Før du søker, se her.

Hva må søknaden inneholde?

 • Her finner du informasjon om søknader generelt (link til Dette må søknaden inneholde)

Spesielt for riving

 • Tegn et kryss(X) på situasjonsplanen over bygningen som du søker om å rive.
 • Send inn tegninger eller foto som viser bygningen.
 • Det må opplyses om formålet med rivingen og hvordan tomta skal opparbeides etter rivingen.
 •  Send inn erklæring/bekreftelse på at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet.
 • Send inn bekreftelse på at bygningen er fraflyttet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.

Viktig å huske

 • Kvitte seg med avfallet på en miljøriktig og lovlig måte
 • Rivearbeid skal sikres iht. pbl. § 28-2.
 • Kontakt kulturvernmyndigheten i kommunen dersom bygningen er av eldre dato.
 • Kontakt tjenestested Vann og avløp – plan i forbindelse med plombering av VA-ledninger (plombering krever rørleggeranmeldelse til VA-drift)
 • Kontakt andre ledningseiere for ledninger i luften eller i grunnen: telefon, bredbånd etc.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

 Før du søker, se her.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer

Du trenger ikke å søke

 • Tilbygg på inntil 15m2, f.eks. åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod

Viktige forutsetninger

 • Tilbygg kan ikke inneholde rom for varig opphold
 • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Tiltaket må ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser
 • Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggrense mot vei eller bane.

Dette kan du søke selv

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan I tillegg ha kjeller.

Viktige forutsetninger

 • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
 • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag må styret godkjenne det du søker om.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Alle påbygg
 • Tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.

Før du søker, se her.

Du trenger ikke å søke om:

 • støttemurer med inntil 1 meter høyde og plassering minst 1 meter fra nabogrensen. 
 • støttemurer med inntil 1,5 meter høyde og plassering minimum 4 meter fra nabogrensen.
 • støttemurer med høyde inntil 0,5 meter i nabogrense.
 • støttemur med høyde inntil 0,5 meter mot vei.

Det er ingen lengdebegrensning for ovennevnte tilfeller.

Du må likevel søke dersom:

 • tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplanplan eller reguleringsplan.
 • tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 30 meters-sonen)
 • tiltaket ikke ligger i område hvor arealformålet i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt som "byggeområde".
 • tiltaket forhindrer frisiktsonen mot vei.

Søke selv eller bruke fagfolk?

 • Støttemurer med høyde inntil 3,0 meter og en lengde på inntil 20 meter kan behandles som søknad om mindre tiltak uten ansvarsrett (§ 20-4 – tiltak).
 • Større støttemurer må du søke med hjelp fra fagfolk dvs foretak med ansvarsrett (§ 20-3 - tiltak).
 • Kommunen vil imidlertid vurdere vanskelighetsgraden og søknadstype i hvert enkelt tilfelle.

Nærmere om støttemur mot nabogrense og vei:

Kommunen kan godkjenne mindre støttemurer (utover ovennevnte unntak) nærmere nabogrense enn 4 m dersom muren ikke henger sammen med andre konstruksjoner. Vi vurderer konkret hvilke murer som kan anses som mindre tiltak.

Dersom muren ikke anses som mindre tiltak må du søke om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller innhente nabosamtykke.

Mur inntil 0,5 meters høyde kan oppføres i nabogrense da dette ikke er søknadspliktig og ligger utenfor tiltaksbegreper etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1.

Mur med høyde inntil 0,5 meter mot vei vil heller ikke være søknadspliktig såfremt den ikke plasseres på regulert veiformål eller areal benyttet til offentlig veiformål. For uregulerte områder må ikke muren plasseres i strid med gjerdelinje mot vei. Videre kan muren plasseres i frisiktsone forutsatt at denne ikke forhindres og innenfor byggegrense mot vei uten behov for dispensasjon.

Plassering

Kommunen anbefaler at du skaffer et foretak med oppmålingsteknisk kompetanse som påviser murens plassering.

 

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

 Før du søker, se her.

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv blir utsatt for vann søl.

Dette trenger du ikke å søke

 • Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
 • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
 • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
 • Bygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene hverken berører skille eller brannskille mellom bruksenhetene.

Viktige forutsetninger

 • Krav til våtrom og installasjoner og krav til planløsning i Byggeteknisk forskrift må alltid følges, selv om tiltaket ikke er søknadspliktig. Dette gjelder blant annet om plass til manøvrering av rullestol og gåstol i våtrommet. Dersom det ikke er mulig å tilpasse byggverket til de tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader kan kommunene allikevel gi tillatelse.
 • Du har ansvar dersom regelverksbrudd skjer, også der feilen er gjort av foretakene du engasjerer.
 • Rommet må være godkjent for varig opphold. Om det ikke er det, må du søke om å endre bruken av rom(bruksendring).

Rørleggeranmeldelse: Du trenger ikke å sende inn rørleggeranmeldelse for arbeider som er unntatt søknadsplikt.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Brannskillet brytes uten at det kun gjelder reparasjon av sanitæranlegg.
 • Endringer i bærende vegg eller konstruksjon i forbindelse med våtrom
 • Du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken i.
 • Våtrom i nytt tilbygg som er over 50 m²

Det er krav om uavhengig kontroll for alle tiltak beskrevet i dette avsnitt.

Hvis du har tilstrekkelig erfaring kan du søke om å bli godkjent som selvbygger for arbeid i egen bolig eller fritidseiendom.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.

Før du søker, se her.

Utegulv, terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold.  Definisjonene fremkommer hovedsakelig fra teknisk forskrift §§ 5-4 og 6-2.

Terrasse (utegulv/platting)

En platting med direkte adkomst til terreng. Kan også være en planert avsats i skrånende terreng. Terrasse må ikke forveksles med takterrasse. Takterrasse er uteoppholdsareal på et flatt tak.

Veranda

Bygningsdel som er understøttet til bakken, for eksempel på søyler.

Balkong

Utkraget eller opphengt bygningsdel som ikke er understøttet til bakken.

Altan

Uteoppholdsplass på tak. Kan være på et tilbygg som er lavere enn resten av bygning eller i en skrå takflate.

Du trenger ikke å søke

 • Platting, terrasse eller utegulv med høyde under 0,5 m i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
 • Veranda eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2. Kan ikke inneholde rom for varig opphold og må ha avstand fra nabogrensen på minimum 4 meter
 • Frittliggende terrassekonstruksjon
 • Disse konstruksjonene kan i tillegg oppføres med ordinært åpent rekkverk med høyde inntil 1 meter.  

Dette kan du søke selv

 • Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må være under 50 m². Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.

Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m². 

Pergola er et byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter.

Utfra definisjonen over, skal pergola ikke medregnes i grad av utnytting (BYA eller BRA).

Hvis det legges noen form for tak på dette "reisverket" vil det ikke lengre være en pergola. Da vil dette være en åpen overbygget konstruksjon som skal medregnes i grad av utnytting (BYA eller BRA).

Pergola og overdekket uteareal kan være unntatt søknadsplikt. Det kan oppføres som et frittliggende tiltak eller tilbygg, men da på nærmere bestemte vilkår, jfr SAK10 § 4-1 1.ledd a og b).

Det finnes to typer solenergianlegg:

Solfanger gir varme

Disse gir varme ved at strålingsenergi fra solen varmer opp en væske eller en gass. Varmen kan brukes til oppvarming av rom, tappevann, i et vannbårent system i bygninger, eller i en industriell prosess.

Solceller gir elektrisitet

Disse gir elektrisitet. Solceller omdanner strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm. Strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på strømnettet.

Må du søke?

 1.  Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav f.
 2. UNNTATT fra søknadsplikt er installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, veiledning til Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 (1) d) nr. 4.
 3. I praksis vil det AVGØRENDE for søknadsplikten (også for solenergianlegg innenfor en bruksenhet/branncelle) være hvorvidt etablering av solenergianlegg er en søknadspliktig fasadeendring etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 bokstav c. Viktige forhold vil her være:  solenergianleggets størrelse, hvor det plasseres, bygningens «vernestatus»/SEFRAK, enhetlig boligområde (for eksempel rekkehus) mv.
 1. Ved nybygg vil solenergianlegg inngå som del av byggesøknaden etter pbl § 20-1 bokstav a.

 Kan det godkjennes?

Hvis en fasadeendringen er søknadspliktig, skal kommunen vurdere om solenergianlegget gir en fasadeendring som kan godkjennes,  slik at tiltaket «innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering», i henhold til plan- og bygningsloven § 29-2.

Det er viktig at søknaden om solenergianlegg i tillegg til tegninger mv, klargjør hvorvidt solenergianlegget er tilpasset bygningen og hvordan det vil påvirke omgivelsene, slik som solenergianleggets størrelse, hvor det plasseres, bygningens «vernestatus»/SEFRAK, annen bebyggelse, enhetlig boligområde mv.

Dersom bygningen er regulert til bevaring, vil etablering av solenergianlegg som oftest kreve søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.  

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt og planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

 

Forespørsel om byggesak

Har du generelle spørsmål om søknadsplikt m.m. vedrørende et byggetiltak du planlegger, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Byggesak her:

Spørsmål om eiendom eller byggetiltak

Forespørsel om planer /deling

Har du generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Regulering/Områdeutvikling her:

plan@baerum.kommune.no

Forespørsel om oppmåling/seksjonering/adressering

Har du generelle spørsmål om deling/arealoverføring, seksjonering, oppmåling og adressering?

Send en forespørsel her.

Post i pågående sak

Har du post i pågående byggesak, plansak eller delesak? Da skal du sende det til:

post@baerum.kommune.no