Byggesak mangler for tiden ressurser og greier ikke å overholde saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlere vil ikke prioritere å svare på spørsmål om saksbehandlingstid. Vi beklager de ulempene dette medfører.

Reduserte åpningstider for byggesaksinformasjon! Ny tid er tirsdag og torsdag 10-14. Vi holder stengt mandag, onsdag og fredag frem til 31.12.2018.

Under finner du våre veiledninger. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger som er viktig å huske på i forhold til din eiendom.

Byggesak har laget en veiledning som samler en del opplysninger/skjema man trenger om man skal søke selv. 

Saksprosess:

Tiltakstyper:

Dokumentasjon:

Lovkrav:

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Eksempler

 • uthus
 • verksted
 • hobbybod
 • skrivestue
 • veksthus
 • grillhytte/lysthus
 • dukkestue
 • sykkelskur
 • søppelskur etc.
 • garasje (se egen veiledning)

Du trenger ikke søke

 • Når frittliggende bygning ligger på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Viktige forutsetninger

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.

Dette kan du søke selv

Bygningen er frittliggende, og samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil 70 m².

Viktige forutsetninger

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at større bygninger skal plasseres 4 meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Bygninger over 70m².
 • Bygninger i mer enn én etasje.
 • Hvis bygningen skal inneholde rom for beboelse.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Før du søker, se her.

Du trenger ikke søke

Når garasjen er en frittliggende bygning på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Du må ikke plassere garasjen i strid med byggegrense mot veg eller bane.

Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du innhente dispensasjon eller samtykke på forhånd. Om forholdene ligger til rette kan kommunen tillate plassering inntil 2 m fra regulert veikant/gjerdelinje ved plassering parallelt med vei, og inntil 7 m fra regulert veikant/gjerdelinje ved plassering vinkelrett på vei.

Dette kan du søke selv

Garasjen er frittliggende, og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 70 m². Garasjer med gesimshøyde over 3 meter og/eller mønehøyde over 4 meter.

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at garasje over 50 m² BRA/BYA skal plasseres 4 meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.
 • Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert) eller samtykke (uregulert).

Om forholdene ellers ligger til rette for det kan kommunens tillate plassering inntil 2 m fra regulert veikant/gjerdelinje ved plassering parallelt med vei, og inntil 7 m fra regulert veikant/gjerdelinje ved plassering vinkelrett på vei. I disse tilfellene bør ikke garasjen ha mønehøyde over 5 m og takflatene bør være uten arker, opplett eller vinduer.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Garasjer over 70m².
 • Garasjer i mer enn én etasje.
 • Hvis garasjen skal inneholde rom for beboelse.

Viktig å huske på

 • Husk at du må ha snuplass på egen eiendom.
 • Du kan plassere en garasje med under 50 m² bruttoareal 2 m fra naboens bygning Skal du plassere en garasje over 50 m² nærmere annen bygning enn 8 meter, i egen eller annen bruksenhet, må du brannsikre garasjen i henhold til teknisk forskrift. 

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Dette trenger du ikke å søke

 • Gjerde med maks. høyde på 1,2 meter i nabogrensen eller mot vei, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan.
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter plassert i nabogrense.
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m plassert inntil 1, 0 meter fra nabogrense.

Viktige forutsetninger

 • Gjerde skal ha en lettere, gjennomsiktig konstruksjon (f. eks. stakitt- eller flettverksgjerde).
 • Du kan ikke plassere gjerde mot vei i frisiktsonen ved veikryss eller hindre sikten ved avkjørsel.
 • I regulert område må du plassere gjerde utenfor regulert veiområde. (se kart)
 • I uregulert område må du plassere gjerde iht. avstanden gitt i Veinormaler - Bærum kommune.
 • Ev. port må stå minst 6 meter fra kjørebanekant og slå innover.

Dette kan du søke selv

 • Gjerde med høyde 1,2 - 1,5 meter krever dispensasjon for høydeoverskridelsen men er ellers unntatt søknadsplikt.
 • Gjerde over 1,5 meter krever dispensasjon og byggesøknad.
 • Gjerde som er høyere enn tillatt i reguleringsplanen krever dispensasjon.
 • Andre levegger enn nevnt i første avsnitt må du søke om.

Gjerder i nabogrensen følger  lov om grannegjerde.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Dette trenger du ikke å søke

 • Riving av bygninger som du heller ikke trenger å søke for å kunne bygge. Sjekk om tiltaket ditt er nevnt i veiledning «Dette trenger du ikke…». Finner du tiltaket ditt i denne listen, så behøver du ikke søke kommunen om å rive det.
 • Riving av byggverk som ledd i utbygging (f.eks. vei- eller jernbaneutbygging). Se SAK10 § 4-3. Fritaket gjelder bare hvis rivingen går klart frem av reguleringsplan.

NB! Søknadsfritaket omfatter ikke eldre byggverk og byggverk som er registrert som kulturminner/del av kulturmiljøer jf. Bærum kommunes kartdatabase.

Dette kan du søke selv

Det du kan søke selv for å bygge kan du søke selv om å rive. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så kan du selv søke kommunen om riving av dette. (Link til Før du søker)

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Alle større rivetiltak må du ha et ansvarlig foretak til å stå for søknaden.

Hva må søknaden inneholde?

 • Her finner du informasjon om søknader generelt (link til Dette må søknaden inneholde)

Spesielt for riving

 • Tegn et kryss(X) på situasjonsplanen over bygningen som du søker om å rive.
 • Send inn tegninger eller foto som viser bygningen.
 • Det må opplyses om formålet med rivingen og hvordan tomta skal opparbeides etter rivingen.
 •  Send inn erklæring/bekreftelse på at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
 • Send inn bekreftelse på at bygningen er fraflyttet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.

Viktig å huske

 • Kvitte seg med avfallet på en miljøriktig og lovlig måte
 • Rivearbeid skal sikres iht. pbl. § 28-2.
 • Kontakt kulturvernmyndigheten i kommunen dersom bygningen er av eldre dato.
 • Kontakt tjenestested Vann og avløp – plan i forbindelse med plombering av VA-ledninger (plombering krever rørleggeranmeldelse til VA-drift)
 • Kontakt andre ledningseiere for ledninger i luften eller i grunnen: telefon, bredbånd etc.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer

Du trenger ikke å søke

 • Tilbygg på inntil 15m2, f.eks. balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod

Viktige forutsetninger

 • Tilbygg kan ikke inneholde rom for varig opphold
 • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter
 • Tiltaket må ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser

Dette kan du søke selv

 • Et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m². Tilbygget kan I tillegg ha kjeller.

Viktige forutsetninger

 • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
 • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag må styret godkjenne det du søker om.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Alle påbygg
 • Tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Du trenger ikke å søke om:

 • støttemurer med inntil 1 meter høyde og plassering minst 1 meter fra nabogrensen. 
 • støttemurer med inntil 1,5 meter høyde og plassering minimum 4 meter fra nabogrensen.
 • støttemurer med høyde inntil 0,5 meter i nabogrense.
 • støttemur med høyde inntil 0,5 meter mot vei.

Det er ingen lengdebegrensning for ovennevnte tilfeller.

Du må likevel søke dersom:

 • tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplanplan eller reguleringsplan.
 • tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 30 meters-sonen)
 • tiltaket ikke ligger i område hvor arealformålet i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt som "byggeområde".
 • tiltaket forhindrer frisiktsonen mot vei.

Søke selv eller bruke fagfolk?

 • Støttemurer med høyde inntil 3,0 meter og en lengde på inntil 20 meter kan behandles som søknad om mindre tiltak uten ansvarsrett (§ 20-4 – tiltak).
 • Større støttemurer må du søke med hjelp fra fagfolk dvs foretak med ansvarsrett (§ 20-3 - tiltak).
 • Kommunen vil imidlertid vurdere vanskelighetsgraden og søknadstype i hvert enkelt tilfelle.

Nærmere om støttemur mot nabogrense og vei:

Kommunen kan godkjenne mindre støttemurer (utover ovennevnte unntak) nærmere nabogrense enn 4 m dersom muren ikke henger sammen med andre konstruksjoner. Vi vurderer konkret hvilke murer som kan anses som mindre tiltak.

Dersom muren ikke anses som mindre tiltak må du søke om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller innhente nabosamtykke.

Mur inntil 0,5 meters høyde kan oppføres i nabogrense da dette ikke er søknadspliktig og ligger utenfor tiltaksbegreper etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1.

Mur med høyde inntil 0,5 meter mot vei vil heller ikke være søknadspliktig såfremt den ikke plasseres på regulert veiformål eller areal benyttet til offentlig veiformål. For uregulerte områder må ikke muren plasseres i strid med gjerdelinje mot vei. Videre kan muren plasseres i frisiktsone forutsatt at denne ikke forhindres og innenfor byggegrense mot vei uten behov for dispensasjon.

Plassering

Kommunen anbefaler at du skaffer et foretak med oppmålingsteknisk kompetanse som påviser murens plassering.

 

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv blir utsatt for vann søl.

Dette trenger du ikke å søke

 • Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
 • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
 • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
 • Bygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene hverken berører skille eller brannskille mellom bruksenhetene.
 • Reparasjon av sanitæranlegg uavhengig om skille mellom bruksenhetene og/eller brannskille brytes (nytt fra 01.07.2015).

Viktige forutsetninger

 • Krav til våtrom og installasjoner og krav til planløsning i Byggeteknisk forskrift må alltid følges, selv om tiltaket ikke er søknadspliktig. Dette gjelder blant annet om plass til manøvrering av rullestol og gåstol i våtrommet. Dersom det ikke er mulig å tilpasse byggverket til de tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader kan kommunene allikevel gi tillatelse.
 • Du har ansvar dersom regelverksbrudd skjer, også der feilen er gjort av foretakene du engasjerer.
 • Rommet må være godkjent for varig opphold. Om det ikke er det, må du søke om å endre bruken av rom(bruksendring).

Rørleggeranmeldelse: Du trenger ikke å sende inn rørleggeranmeldelse for arbeider som er unntatt søknadsplikt.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Brannskillet brytes uten at det kun gjelder reparasjon av sanitæranlegg.
 • Endringer i bærende vegg eller konstruksjon i forbindelse med våtrom
 • Du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken i.
 • Våtrom i nytt tilbygg som er over 50 m²

Det er krav om uavhengig kontroll for alle tiltak beskrevet i dette avsnitt.

Hvis du har tilstrekkelig erfaring kan du søke om å bli godkjent som selvbygger for arbeid i egen bolig eller fritidseiendom.

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Utegulv, terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold. 

Utegulv (platting)

Opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong.

Terrasse

Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra både terreng og huset, ikke overbygd. Kan være av ulikt materiale.  (Takterrasse: Uteoppholdsareal på et flatt tak)

Veranda

Et ytre oppholdsrom innebygget eller som tilbygg i en bygning med en eller flere yttervegger fjernet , eller erstattet av glassvegger (glassveranda). 

Balkong

Oppholdsplass på husfasade, utkraget fra vegg, opphengt eller understøttet, omgitt av rekkverk.

Altan

Uteoppholdsplass på tak. Oftest på et tilbygg som er lavere enn resten av bygning.

Du trenger ikke å søke

 • Platting, terrasse eller utegulv med høyde under 0,5 m i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
 • Balkong, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2. Kan ikke inneholde rom for varig opphold og må ha avstand fra nabogrensen på minimum 4 meter
 • Frittliggende terrassekonstruksjon

Dette kan du søke selv

 • Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må være under 50 m². Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.

Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m².