Du slipper å søke:

Dersom bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder er dette unntatt fra søknadsplikt, jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-5, 3.ledd. Det forutsetter at alle bestemmelser i pbl, forskrifter, regulerings- og kommuneplan og lignende følges. Det gjøres oppmerksom på at kommunen alltid må behandle plassering dersom det er ønskelig å plassere bassenget i strid med byggegrenser eller ved plassering nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrensen. Avledning av vann fra basseng skal skje i samsvar med forskriftens krav om overvannshåndtering, jamfør TEK 17 § 15-8.

Videre slipper du å søke for plassering av mindre badestamper/jacuzzi inntil 4 m² så lenge det er i henhold til arealformålet/plangrunnlaget og eventuelt byggegrenser, jamfør pbl § 20-5 e). Mindre badestamper/jacuzzi inntil 4 m² kan plasseres 1 meter fra nabogrense.

Du må søke:   

Dersom du ønsker permanent basseng må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for utbygging og omsøking av bassenget ditt. Oppføring av permanent svømmebasseng med tilhørende installasjoner er søknadspliktig etter pbl § 20-3. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i pbl med forskrifter (jfr. SAK10 § 5).   

Du kan søke selv:

Dersom du ønsker å plassere et basseng midlertidig for en periode lengre enn 2 måneder, men kortere enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav c.

Før du søker, se her

Svømmebasseng - søknadsskjema

Aktuelle bestemmelser:

Bebygd areal (BYA):

 • Svømmebasseng som ikke er overbygget og som ikke eller bare ubetydelig går over ferdig planert terreng (mindre enn 50 cm) skal ikke medregnes i bebygd areal.

Uteoppholdsareal:

 • Svømmebasseng som ikke er overbygget regnes med i utoppholdsarealet.

Avstander:

Følgende avstandsregler i plan og bygningsloven § 29-4 kommer til anvendelse (fordi svømmebasseng er § 30-4-tiltak og pbls regler kommer til anvendelse så langt de passer), hvis ikke reguleringsplan fastsetter noe annet:

 • Avstand til nabogrense skal være 4,0 meter jamfør. plan og bygningsloven (pbl) §29-4. Kommunen kan godkjenne svømmebasseng plassert nærmere dersom det foreligger samtykke fra berørt nabo.  Kommunen vil selv vurdere plasseringen i forhold til terrengforholdene, fortetting i nabogrensen, innsyn for naboen og behov for avskjermede uteplasser. I en slik vurdering er det i tillegg til høyde over terreng også avgjørende med bassengets størrelse og eventuelle tilhørende konstruksjoner (sikkerhetsgjerde/innhengning, platting/terrasse, maskinrom/renseanlegg, og lignende). Det kan også søkes om dispensasjon, jfr. pbl § 19.
 • Avstand til veg og bane. Generelle avstandsregler gjelder.

Sikkerhet - Overdekning eller gjerde:

 • Svømmebasseng skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem, jfr. pbl § 28-6.

Rørleggermelding:

 • Dersom bassenget skal tilkobles vann og avløpssystemet skal rørlegger utforme og sende inn en rørleggeranmeldelse til Bærum kommune, Vann og avløp.

Dokumentasjon:

 • En redegjørelse angående tilknytning til ledningsnett. Husk at for basseng som ikke er tilknyttet avløpsledning må avløpsvannet disponeres på egen grunn. Vannsig som er til sjenanse for nabo tillates ikke. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å lede ut forurenset vann, jfr. forurensningsloven.
 • På snittegningen skal det vises dybde, fundamentering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer.
 • På plantegning skal det vises platting, terrasse, sikkerhetsgjerde, innhengning, sikkerhetsduk, maskinrom og lignende.
 • På situasjonskart skal bassenget med tilhørende konstruksjoner (platting, terrasse, maskinrom, gjerder og lignende) inntegnes og målsettes. Avstand til nabo og vei må vises.
 • Bassengets maskinrom (renseanlegg) skal bygges og plasseres slik at driften ikke er til ulempe for naboer. Redegjørelse om plassering skal følge søknaden.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.