Informasjon om hva du bør tenke på før du skal etablere, fylle og tømme svømmebasseng.

Hvis du skal etablere et svømmebasseng må du først undersøke om du har søknadsplikt. Her kan du lese mer om svømmebasseng og søknadsplikt.

Du må også undersøke om svømmebassenget kan komme i konflikt med ledninger for vann og avløp i grunnen. Hvis det gjør det, må du søke. Vær oppmerksom på at posisjonen på inntegnede ledninger kan være feil og at nærmere undersøkelser kan være nødvendig. Her kan du bestille kart som viser vann- og avløpsledninger.

Viktig å huske på:

Skal svømmebassenget ditt tilknyttes vann for oppfylling?

Skal svømmebassenget knyttes til en permanent vannforsyning, føres vannet til bassenget enten via boligen din, eller ved at den private stikkledningen graves frem og knyttes til bassenget. Det er ikke lov å lede vann til svømmebasseng direkte fra offentlige vannledninger.

Hvis du knytter svømmebassenget til en permanent vannforsyning, må det sendes inn en rørleggeranmeldelse av ansvarlig rørleggerforetak. Du finner søknaden her.

Det skal alltid monteres tilbakestrømningssikring for å sikre mot forurensning av drikkevannsnettet. Mer informasjon om tilbakestrømningssikring finner du her.

Skal svømmebassenget ditt tilknyttes avløp for tømming?

Der svømmebassenget skal knyttes direkte til avløp for tømming, gjøres dette direkte til en privat spillvannsledning. Privat ledning for avløp graves frem og knyttes til svømmebassenget, eller alternativt kan avløp ledes inn til bunnledning i huset, og derfra videre til den offentlige spillvannledningen. Dette alternativet avhenger av fallforholdet. Det må sendes inn en rørleggeranmeldelse av ansvarlig rørleggerforetak for tilknytning.

Skal svømmebasseng ditt fylles via hageslange?

Hvis svømmebassenget skal fylles via hageslangen må ikke hageslangen bryte vannspeilet i bassenget. Hvis hageslangen ligger under vann i bassenget kan bassengvannet bli sugd inn og forurense kommunens vannforsyning. Ved brudd på vannforsyningen eller ved store vannuttak, som for eksempel ved brann, kan det oppstå undertrykk på ledningsnettet. Kjemikalier og annen forurensning i bassenget kan da bli sugd ut i vannforsyningen og havne hos andre abonnenter i kommunen. I tillegg til at det skal være luftgap ved påfylling skal det alltid være montert tilbakestrømningssikring på vanntilførselen. Tilbakestrømningssikring skal være godkjent ifølge Standard NS-EN1717, og mer informasjon om tilbakestrømingssikring finner du på her.

Skal svømmebassenget ditt tømmes via hevert/propp?

Bassengvann skal føres til en privat stikkledning for avløp. Vannet skal ikke føres direkte til et sluk som er tilknyttet det offentlige ledningsanlegget, som for eksempel et veisluk. Det er viktig å undersøke at kapasiteten til stikkledningen ikke overskrides, etter som for store mengder vann kan føre til tilbakeslag og vannskader på din eller andres eiendom.

Bassengvann kan dreneres på egen eiendom. Det er da viktig at du viser miljøhensyn og at vannet ikke er til sjenanse for andre eiendommer. Dette er regulert i naboloven.