Søknad om bruksendring for familiebarnehage med 6-10 barn (dobbel gruppe) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3

Søknadsplikt

Bruksendring i bolig for etablering av familiebarnehage med 6-10 barn (dobbel gruppe) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20, § 20-1 bokstav d), § 20-2 og § 20-3. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i pbl § 21-2 og byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4.

I utgangspunktet er det krav om at søknaden utarbeides og sendes inn av en ansvarlig søker, det vil si et kvalifisert foretak, men det gis vanligvis unntak fra krav om ansvarsrett i medhold av pbl § 23-1 siste ledd. Det vil si tiltakshaver kan selv utarbeide og sende inn søknaden. Dette forutsetter at kommunen unntar for krav om ansvarsrett i medhold av pbl § 23-1 siste ledd.

Søknad om bruksendring til familiebarnehage sendes inn som ett-trinns søknad.

Enkel gruppe

Etablering av familiebarnehage med 1-5 barn (enkel gruppe) anses å ikke være et tiltak etter plan- og bygningsloven. Det vil si man trenger ikke å søke om bruksendring, men være obs på at Barnehagekontoret og Folkehelsekontoret skal godkjenne både enkle og doble grupper etter regelverket de forvalter. 

Generelt

Ved etablering av familiebarnehager kan Barnehagekontoret kontaktes for generell informasjon.

Ved etablering av barnehage med mer enn 10 barn må det søkes om ordinær barnehage. Slik søknad må sendes inn av en ansvarlig søker.

Familiebarnehage kan bare etableres i en allerede godkjent bolig. Boligen skal fortsatt brukes som bolig – det vil si huset eller boligen skal ikke bare brukes til familiebarnehage. Eventuell bruk av kjelleretasje betinger at kjelleren kan godkjennes som hoveddel i bolig. Bruksendring til familiebarnehage medfører at alle relevante krav i teknisk forskrift blir som for bolig. Dette gjelder selv om familiebarnehagen skal etableres i tidligere godkjent hoveddel. Godkjenning av familiebarnehage gis for 5 år om gangen. Ved fortsatt drift etter 5 år, må det søkes på nytt, se nedenfor.

Krav til parkering: 2 til 4 plasser etter skjønn for familiebarnehagen. Det kan leies parkeringsplass hos naboer. Krav til parkering vil også bli vurdert ut fra de stedlige forhold. Parkering for gjenværende bolig kommer i tillegg. 

Dokumentasjon i søknad om familiebarnehage

  • Skjema «Søknad om tillatelse til tiltak». Det søkes om ett-trinns tillatelse, bruksendring av del av bolig til midlertidig familiebarnehage.
  • Dokumentasjon på gjennomført nabovarsling. Alle naboer og gjenboere skal varsles inklusive de som bor inntil felles privat atkomstvei.
  • Situasjonsplan, der parkeringsløsningen og område for lek tegnes inn. Det må brukes situasjonskart som bestilles og kjøpes.

Kjøp situasjonskart her

  • Plantegning av aktuell etasje der familiebarnehagen skal være. Rombenevnelser må påføres, det vil si hva aktuelle rom skal brukes til.
  • Redegjørelse for tiltakets varighet, antall barn og bemanningen, lekeareal ute, parkeringsforhold og atkomstforhold.
  • Søknad om dispensasjon fra formål bolig dersom huset ligger i regulert boligområde.

Dispensasjonssøknad må begrunnes: det må blant annet redegjøres for hvordan barnehagen påvirker omgivelsene. 

 Husk å krysse av for dispensasjon fra regulert formål bolig på søknadsskjema og nabovarselskjemaer.

Ved eventuelt senere søknad om forlengelse av bruksendringen må det formelt sett søkes på nytt, men tidligere tegning kan gjenbrukes. Nytt situasjonskart må kjøpes. Naboer må varsles om forlengelsen. Redegjørelse må vedlegges.

Søknadsskjema og blanketter finner du her (Direktoratet for byggkvalitet)       

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.